3.2. Dades de l’ordre del dia

Després del títol, en caixa alta, «Ordre del dia de la convocatòria», reproduirem fidelment l’ordre del dia de la convocatòria, tret que trobem un error lingüístic evident en la part de l’enunciat, en el qual cas, a més de corregir-lo, haurem de passar un avís perquè l’error sigui esmenat en el SIAP. Per exemple:

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Proposició no de llei sobre la declaració de zona catastròfica de les comarques del Baix Ebre, el Priorat, el Montsià, la Terra [per terra] Alta, la Ribera d’Ebre, el Priorat i el Baix Camp, després dels aiguats del mes d’octubre del 2000 (tram. 250-00178/06). Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i votació (text presentat: BOPC 112, 32).

2. Interpel·lació al Govern sobre el [per els] funcionament dels serveis jurídics de la Generalitat (tram. 300-01139/06). Joan Ridao i Martín, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Substanciació.

3. Interpel·lació al Govern sobre la política de suport als processos d’emancipació dels joves a Catalunya, especialment pel que fa a l’accés [per pel que fa l’accés] a l’habitatge (tram. 300-01128/06). Juan Manuel Jaime Ortea, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Substanciació.

Pel que fa al text que queda fora de l’enunciat estricte, també en corregirem les qüestions formals degudes a automatismes del SIAP, però en aquest cas no caldrà passar-ne avís.


ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Sessió informativa de la Comissió de Política Territorial amb el conseller de Política Territorial i Obres Públiques sobre la Mesa d’Infraestructures (tram. 202-00172/06). Conseller [per Conseller, del Departament] de Política Territorial i Obres Públiques. Sessió informativa.

2. Proposta de resolució sobre la creació d’una bossa d’hores estructurals al Cos de Mossos d’Esquadra (tram. 250-00946/12). Marc Parés Franzi, juntament amb un altre diputat [per 1 altre(s) diputat(s)] del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 406, 37; esmenes: BOPC 437, 26).

3. Proposta de resolució sobre la cosificació de les dones i el llenguatge sexista als mitjans de comunicació (tram. 250-00834/12). Grup Parlamentari de Junts per Catalunya [per Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, juntament amb un altre diputat de Junts per Catalunya]. Debat i votació (text presentat: BOPC 358, 17).


Cal treure de l’ordre del dia del Ple la informació horària relativa a la substanciació de les preguntes, si escau.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Proposició de llei de derogació de l’article 27 de la Llei 7/1987, del 4 d’abril, d’establiment i regulació d’actuacions públiques especials a la conurbació de Barcelona i a les comarques compreses dins la seva zona d’influència directa (tram. 202-00172/06). Grup Parlamentari Popular. Debat i votació de la presa en consideració.

2. Proposició de llei d’establiment d’un ajut anual a les pensions no contributives i assistencials i a les pensions contributives inferiors al salari mínim interprofessional (tram. 202-00181/06). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat i votació de la presa en consideració.

3. Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei orgànica de transferència a la Generalitat de Catalunya de les competències en matèria notarial (tram. 270-00016/06). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat i votació de la presa en consideració.

[...]

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la sanitat, especialment pel que fa a l’atenció primària (tram. 302-00322/06). Ernest Benach i Pascual, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat i votació.

23. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política de desenvolupament rural (tram. 302-00321/06). Jordi Ausàs i Coll, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat i votació.

24. Preguntes amb resposta oral.
(Seran substanciades el dia 12 de març, a les 16:30.)

Els punts de l’ordre del dia van numerats amb xifres aràbigues, però si l’ordre del dia es compon d’un sol punt, cal posar-hi «Punt únic» seguit de dos punts:

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

Punt únic: Compareixença de Joan Martínez Alier, catedràtic del Departament d’Economia i Història Econòmica de la Universitat Autònoma de Barcelona, davant la Comissió d’Estudi sobre els Efectes del Procés de Mundialització de l’Economia i les Repercussions en les Relacions Internacionals perquè informi, des de l’àmbit de la seva especialitat, sobre l’objecte d’estudi de la comissió (tram. 357-00345/06). Comissió d’Estudi sobre els Efectes del Procés de Mundialització de l’Economia i les Repercussions en les Relacions Internacionals. Compareixença.

L’ordre del dia es reprodueix només en la primera reunió d’una sessió.