7.2.1. Sessió constitutiva del Ple

– Exemple d’una sessió constitutiva


XI legislatura · primer període · sèrie P · número 1

Ple del Parlament

Presidència d’Edat del Sr. Julià de Jòdar Muñoz
Presidència de la M. H. Sra. Carme Forcadell i Lluís

Sessió 1, de constitució

Sessió 1

La sessió s'obre a les onze del matí i dos minuts. Presideix el president de la Mesa d’Edat, acompanyat dels secretaris de la Mesa d’Edat, la qual és assistida pel lletrat major i el lletrat Pere Sol i Ordis.

Al banc del Govern seu el president de la Generalitat en funcions, acompanyat de tot el Govern en funcions.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
Punt únic: Constitució del Ple del Parlament i elecció de la Mesa del Parlament (tram. 396-00001/11 i 398-00001/11). 

El lletrat major (Antoni Bayona Rocamora)

Autoritats, senyores i senyors, bon dia i benvinguts al Parlament de Catalunya en aquesta sessió constitutiva de l'onzena legislatura.

Constitució del Ple del Parlament i elecció de la Mesa del Parlament
396-00001/11 i 398-00001/11
Com és preceptiu, d’acord amb el que estableix l’article 1 del Reglament del Parlament, aquesta sessió s’ha d’iniciar donant lectura del Decret de convocatòria de la sessió constitutiva del Parlament de Catalunya. Aquest decret és el número 229, de 21 d’octubre de 2015, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del proppassat 22 d’octubre. 

El decret diu així: «Realitzades les eleccions al Parlament de Catalunya el passat dia 27 de setembre i atès que les corresponents juntes electorals provincials han proclamat els resultats d’aquest procés electoral, de conformitat amb el que estableix l’article 10, lletra d, de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, decreto:

»Article 1. Convocar a la sessió constitutiva del Parlament de Catalunya els diputats i diputades electes que han estat proclamats per les juntes electorals provincials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, d’acord amb el resultat de les eleccions realitzades el dia 27 de setembre de 2015.

»Article 2. La sessió constitutiva tindrà lloc el dia 26 d’octubre de 2015, a les 11 hores, al Palau del Parlament.

»Disposició final. Aquest decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

»Barcelona, 21 d’octubre de 2015.»

Signat, Artur Mas i Gavarró, president de la Generalitat de Catalunya.

El Reglament del Parlament, d’acord amb el que preveu l’article 2, estableix que aquesta sessió constitutiva ha d’estar presidida inicialment pel diputat o diputada electe de més edat d’entre els presents, assistit pels dos diputats més joves en qualitat de secretaris.

Segons les dades lliurades al Parlament de Catalunya, consta que l’il·lustre senyor Julià de Jòdar Muñoz, nascut el 28 de desembre de 1942, és el diputat de més edat d’entre els presents i li correspon de presidir la sessió.

Comptarà amb la col·laboració dels dos diputats més joves, que són l’il·lustre senyor Joan Giner Miguélez, nascut 26 de juliol de 1989, i l’il·lustre senyor Gerard Gómez del Moral i Fuster, nascut el dia 17 d’octubre de 1989.

Si algú d’entre els proclamats electes considera que té un millor dret, ho haurà d’advertir ara. En cas contrari, el Parlament espera i el Reglament disposa que componguin la Mesa d’Edat per tal d’obrir la sessió constitutiva del Parlament en la seva onzena legislatura. (Pausa.) 

Els prego, doncs, que vulguin ocupar els seus llocs en la presidència.

Mentrestant, com a lletrat major del Parlament de Catalunya, els vull desitjar a tots i a totes els millors encerts en l’exercici de la funció representativa i de servei a les persones i al país que el poble de Catalunya els ha encomanat.

(Pausa llarga.)

El president de la Mesa d’Edat (Julià de Jòdar Muñoz)

Un cop iniciada la sessió constitutiva amb la lectura del decret de convocatòria per part del lletrat major, com a president de la Mesa d’Edat, i d’acord amb l’article 2 del Reglament, declaro oberta aquesta sessió.

[...]

Constitució del Ple del Parlament i elecció de la Mesa del Parlament 
396-00001/11 i 398-00001/11
President de la Generalitat, president Montilla, presidenta Núria de Gispert, president Rigol, president Benach, honorables consellers i conselleres, il·lustres diputats i diputades, autoritats que ens acompanyen, senyores i senyores assistents, treballadors del Parlament i dels mitjans de comunicació que cobreixen aquesta sessió i que faran el possible perquè arribi a tots els ciutadans, els desitjo molt bon dia a tots i a totes.

És una paradoxa que l’atzar m’hagi designat president d’edat d’aquesta cambra quan el nostre grup parlamentari no hi ha volgut ocupar cap lloc. No me’n queixo: l’atzar és arbitrari, però no frívol; vaig néixer una matinada dels Sants Innocents, i aquí estic. En aquesta Mesa tenim Gerard Gómez del Moral i Fuster i Joan Giner i Miguélez, que procedeixen de famílies de l’Aragó i Catalunya, de Saldes, de San Félix de la Vega i Lleó, de Tavernes de la Valldigna; jo mateix sóc fill de cartagenera i de Vélez-Rubio. I trobar-nos aquí potser també és un producte de l’atzar, però també és producte de la voluntat de pertinença i del país que ens ha tocat viure, la seva cultura, la seva història i la seva llengua, i que podria servir d’exemple segurament a l’Europa actual, incapaç d’aixoplugar els damnats de la terra com mereixen. 

[...]

Però amb els pobres no s’han de fer experiments. Si les institucions han d’aplicar plans d’emergència social són ells, els pobres, que han de participar-hi i tenir-ne el control. Que cap mare de família necessitada no hagi de dir, com la portera de palau més famosa de la literatura catalana, la immortal Secundina: «Talli qui talli el bacallà, una es queda sempre de portera.»

Són temps de llibertat i és temps de justícia. Visca la terra!

Moltes gràcies. 

(Aplaudiments forts i perllongats.)

De conformitat amb l’article 2.2 del Reglament, procedirem ara a la lectura de la relació dels diputats i diputades electes.

Prego al secretari de la Mesa d’Edat senyor Gerard Gómez del Moral i Fuster que iniciï la lectura de la relació dels membres electes per la circumscripció de Barcelona.

El secretari de la Mesa d’Edat Gerard Gómez del Moral i Fuster

«La Junta Electoral Provincial, en sessió tinguda el dia 9 d’octubre de 2015, d’acord amb els resultats electorals, ha proclamat diputats electes per la circumscripció de Barcelona les senyores i els senyors següents: 

»Junts pel Sí:

»Oriol Amat i Salas

Oriol Amorós i March

Pere Aragonès i Garcia [...]

Alba Vergés i Bosch.»

»Ciutadans - Partido de la Ciudadanía:

»Inés Arrimadas García

Susana Beltrán García

Marina Bravo Sobrino [...]

Laura Vilchez Sánchez.

»Partit dels Socialistes de Catalunya:

» Assumpta Escarp Gibert

Pol Gibert Horcas

Eva Granados Galiano [...]

Jordi Terrades i Santacreu.

»Catalunya Sí Que Es Pot:

»Jéssica Albiach Satorres

Joan Coscubiela Conesa

Albano Dante Fachin Pozzi [...]

Marta Ribas Frías.

»Partit Popular:

»Antonio Gallego Burgos

Xavier García Albiol

María José García Cuevas [...]

Alberto Vilagrasa Gil.

»Candidatura d’Unitat Popular:

»Antonio Baños Boncompain

Albert Botran i Pahissa

Josep Manel Busqueta i Franco [...]

Gabriela Serra Frediani.»

El president de la Mesa d’Edat

Prego ara al secretari de la Mesa d’Edat senyor Joan Giner Miguélez que continuï la lectura de la relació de diputats i diputades electes per les circumscripcions de Girona, Lleida i Tarragona. 

El secretari de la Mesa d’Edat Joan Giner Miguélez

«La Junta Electoral Provincial, en sessió tinguda el dia 7 d’octubre de 2015, d’acord amb els resultats electorals» –votats pel poble català exceptuant aquells joves que han hagut d’estar forçosament exiliats per motius econòmics i als quals no s'ha facilitat el seu dret a vot– «ha proclamat diputats electes per la circumscripció de Girona les senyores i els senyors següents:

»Junts pel Sí:

»Dolors Bassa i Coll

Anna Caula i Paretas

Natàlia Figueras i Pagès [...]

Roger Torrent Ramió.

»Ciutadans - Partido de la Ciudadanía:

»Jean Castel Sucarrat [...]»

El president de la Mesa d’Edat

Aquesta presidència fa constar que tots els membres del Parlament han complert els requisits que estableix l’article 23 del Reglament per accedir al ple exercici de la condició de diputat o diputada.

A continuació, procedirem a l’elecció dels membres de la Mesa del Parlament.

D’acord amb l’article 43.2 del Reglament, les votacions per a l’elecció d’aquests càrrecs es fan per mitjà de paperetes que hauran de lliurar a la Mesa d’Edat perquè siguin dipositades a l’urna preparada per a aquesta finalitat.

La primera elecció que correspon fer és la del president o presidenta del Parlament, d’acord amb l’article 44 del Reglament. Per fer aquesta elecció cada diputat o diputada ha d’escriure un sol nom a la papereta, i surt elegit qui obté el vot de la majoria absoluta.

Es consideraran nul·les les paperetes il·legibles i les que continguin un nombre de noms superior al requerit o noms relatius a persones que no són membres del Parlament. Les paperetes sense cap indicació escrita es consideraran vots en blanc.

Recordo a la cambra que els membres del Govern que siguin parlamentaris i la Mesa d’Edat votaran al final.

Prego al secretari senyor Gerard Gómez del Moral que iniciï la crida dels diputats i diputades per ordre alfabètic.

(D’acord amb l’article 99.2 del Reglament, els diputats són cridats nominalment per ordre alfabètic perquè vagin a la taula presidencial i dipositin a l’urna les paperetes. Els diputats que són membres del Govern en funcions i els membres de la Mesa d’Edat són cridats al final.)

Un cop finida la votació, procedirem a fer l’escrutini per saber qui ha estat elegit president o presidenta del Parlament.

(Es procedeix a l’escrutini i, després, al recompte.)

Hem acabat, doncs, el recompte de vots, i ha estat elegida presidenta del Parlament, per 77 vots a favor, 57 vots en blanc i 1 vot nul, la molt honorable senyora Carme Forcadell.

(Aplaudiments forts i perllongats.)

Prosseguirem ara amb la votació per a l’elecció dels dos vicepresidents. D’acord amb l’article 44.2 del Reglament cada diputat o diputada ha d’escriure un nom a la papereta i surten elegits els qui per ordre correlatiu obtenen una majoria de vots.

Prego al secretari, senyor Gerard Gómez del Moral, que iniciï novament la crida dels diputats per ordre alfabètic.

(D’acord amb l’article 99.2 del Reglament, els diputats són cridats nominalment per ordre alfabètic perquè vagin a la taula presidencial i dipositin a l’urna les paperetes. Els diputats que són membres del Govern en funcions i els membres de la Mesa d’Edat són cridats al final.)

Procedirem a fer l’escrutini per saber quins han estat elegits vicepresidents del Parlament.

(Es procedeix a l’escrutini i, després, al recompte.)

Ha estat elegit vicepresident primer, per 66 vots a favor, l’il·lustre senyor Lluís Corominas i Díaz.

(Aplaudiments perllongats.)

Ha estat elegit vicepresident segon, per 56 vots a favor, l’il·lustre senyor José María Espejo-Saavedra Conesa.

(Aplaudiments perllongats.)

Hi ha hagut 5 vots en blanc i 8 vots nuls.

Farem ara la votació per a l’elecció dels quatre secretaris. D’acord amb l’article 44.3 del Reglament, per a l’elecció dels secretaris s’ha d’escriure un sol nom a la papereta, i surten elegits per ordre de vots els quatre que n’obtenen més.

Prego al senyor secretari, Gerard Gómez del Moral, que iniciï la crida dels diputats per ordre alfabètic. Aquesta és la darrera votació.

(D’acord amb l’article 99.2 del Reglament, els diputats són cridats nominalment per odre alfabètic perquè vagin a la taula presidencial i dipositin a l’urna les paperetes. Els diputats que són membres del Govern en funcions i els membres de la Mesa d’Edat són cridats al final.)

Acabada aquesta última votació per a les secretaries, aquesta presidència pren una mica de sucre per agafar energia i acabar com Déu mana la votació i l’escrutini, i ràpidament comencem a llegir les paperetes.

Gràcies.

(Pausa.)

I comencem l’escrutini.

(Es procedeix a l’escrutini i, després, al recompte.)

Doncs bé, de l’escrutini per a elegir secretaris de la Mesa del Parlament, el resultat de la votació és el següent: 37 vots per a Anna Simó, 36 vots per a Daniel Pérez, 25 vots per a Joan Josep Nuet i 25 vots per a Ramona Barrufet, la qual cosa vol dir que hem de desempatar entre Joan Josep Nuet i Ramona Barrufet i procedir a una nova votació.

(Remor de veus. El president dóna la paraula a Jordi Turull i Negre.)

Jordi Turull i Negre

Sí, moltes gràcies, president. Amb un cas com aquest no ens hi havíem trobat mai. Si el Reglament ho permet, aquí hi havia un acord entre els grups parlamentaris en què Junts pel Sí tenia la quarta secretaria i que el Grup de Sí que es Pot tenia la tercera. Nosaltres mantenim aquesta proposta encara que hàgim quedat empatats, i, per tant, que el senyor Nuet fos el secretari tercer i la senyora Barrufet fos la secretària quarta és l’acord que teníem. Ens agradaria poder-lo complir, i no sé si la resta de grups hi estaran d’acord. Per no tornar a votar.

El president de la Mesa d’Edat

La presidència, doncs, admet aquest suggeriment, i, per tant, demana a la cambra si també hi està d’acord, i, si hi està d’acord, no hi hauria votació i quedaria, doncs, organitzat d’aquesta manera. És a dir, la senyora Anna Simó, el senyor David Pérez, el senyor Nuet i la senyora Barrufet.

(Aplaudiments perllongats.)

Finalitzades, doncs, les eleccions, hem de convidar els elegits: presidenta, vicepresidents i secretaris i secretària de la Mesa que ocupin els seus llocs, si us plau. Senyora Forcadell, senyor Corominas, senyora Simó, senyor Espejo-Saavedra, senyora Barrufet, senyor Nuet, senyor David Pérez i senyora Anna Simó.

(Els membres de la Mesa del Parlament ocupen llurs llocs.)

La presidenta del Parlament (Carme Forcadell i Lluís)

Molt honorable president de la Generalitat, honorables consellers i conselleres, il·lustres diputats i diputades, president Rigol, president Benach, presidenta de Gispert, president Montilla, digníssimes autoritats, senyores i senyors, una salutació als diputats i diputades, representants de partits, entitats i convidats que per limitació d’espai estan seguint l’acte des d’altres sales.

Les meves primeres paraules són d’agraïment: moltíssimes gràcies per l’honor que m’heu fet en designar-me per presidir aquest Parlament, i crec representar el sentir dels altres membres de la Mesa agraint també el seu nomenament i la confiança que ens heu fet amb aquesta elecció.

[...]

Lluís Companys va succeir en la presidència de la Generalitat a Francesc Macià, el primer president que va restablir l’autogovern. El 1930, un any abans de proclamar-se la República, va escriure el pròleg a la traducció al català de la primera biografia de Mahatma Gandhi, feta per Romain Rolland. Allà hi deia: «No totes les batalles es guanyen en un dia. La força no deturarà mai un sol instant l’hora d’un poble que té la ferma voluntat d’alliberar-se i està disposat sempre a fer tots els sacrificis que la llibertat sovint costa.»

Diputats i diputades, posem-nos a caminar, encetem el procés constituent. Queda constituïda l’onzena legislatura.

Visca la democràcia, visca el poble sobirà, visca la República catalana!

(Aplaudiments forts i perllongats.)

Us convido a cantar l’himne nacional de Catalunya.

(La cambra, dempeus, canta Els segadors. Aplaudiments forts i perllongats.) 

Aixequem la sessió.

La sessió s’aixeca a la una del migdia i sis minuts.