4.6. Traducció d'intervencions

Si un orador fa una intervenció en una llengua diferent de les oficials, posem el text en rodona i, un cop acabada la intervenció, en fem la traducció, que posem en cursiva, davant la qual posem l'acotació, entre parèntesis i en paràgraf a part, Traducció. Per exemple:

El ministre delegat del Quebec en Assumptes Intergovernamentals Canadencs i Assumptes Autòctons (Benoît Pelletier)

Bon dia. M'agradaria molt parlar català, però el francès és la meva llengua. J'espère que vous avez compris.

Merci de m'accueillir, madame la présidente, chers collègues députés. Permettez-moi de vous présenter les gens qui m'accompagnent aujourd'hui, qui font parti doncs de ma délégation: madame Michelle Bussières [...]

(Traducció.)

Espero que m'hagin entès.

Gràcies per haver-me acollit, senyora presidenta, benvolguts col·legues diputats. Permetin-me que els presenti les persones que avui m'acompanyen, que formen part de la meva delegació: la senyora Michelle Bussières [...]