4.3.1.4. Enunciats afegits per incompareixença

En algunes comissions d’estudi o d’investigació, es pot donar el cas que es demani la compareixença de persones que opten per no assistir a la comissió. Atès que, segons el Reglament del Parlament, la Mesa els ha de tornar a convocar al cap de tres dies, en el diari en què es produeixi aquesta primera incompareixença, introduirem un enunciat que digui «Modificació de l’ordre del dia» i que encapçali les explicacions del president/a. Per exemple:


El president

Vinga, són les tres; intentem ser puntuals, si els sembla, perquè la tarda és llarga, tenim molts compareixents...
Modificació de l’ordre del dia
Vinga. En aquest sentit, la primera compareixença prevista per a avui, com saben, eren diferents persones vinculades, doncs, al que era el Govern de l’Estat en el moment en què va passar l’atemptat del 17 d’agost. En aquest cas, es van citar a comparèixer l’exvicepresidenta del Govern, senyora Soraya Sáez de Santamaría; l’exministre de l’Interior, senyor Juan Ignasi Zoido; l’exministre d’Exteriors, senyor Alfonso Dastis; l’exministre d’Exteriors del Govern també, el senyor García-Margallo, i el qui era delegat del Govern a Catalunya, el senyor Josep Enric Millo.

Pel que fa a tots aquests compareixents, tots ens han fet arribar una resposta per escrit, que entregarem, en farem arribar còpia als portaveus de cada grup parlamentari. En aquest cas, totes van adreçades, doncs, al president del Parlament, el senyor Roger Torrent, i totes exposen diferents motius, els quals fan referència a diferents normatives i dictàmens, en els quals al·leguen que els parlaments només poden citar persones vinculades al govern de l’autonomia o vinculades a l’acció parlamentària de la pròpia autonomia, i no a instàncies superiors; en aquest cas, la resposta és similar per tots. Com deia, els hi farem arribar, tant per part de la Soraya Sáez de Santamaría, com del senyor Joan Ignasi Zoido, com del senyor Alfonso Dastis, com del senyor García-Margallo i del senyor Enric Millo, eh?

En resum, ens diuen que «d’acord amb la doctrina del Consell d’Estat, des del seu Dictamen 49997, de 29 de juliol del 86, el control parlamentari de les assemblees legislatives de les comunitats autònomes s’ha de circumscriure a l’actuació dels òrgans i autoritats de la pròpia comunitat autònoma, sense que pugui arribar a òrgans i autoritats aliens al seu àmbit de competència, com són els de l’Administració de l’Estat, de manera que aquests requeriments de compareixença només poden dirigir-se a les autoritats, funcionaris i, en general, agents de l’Administració que depenen del Govern que és objecte del control parlamentari a través de la comissió», eh?, i al·leguen diferents dictàmens posteriors que hi ha hagut amb data de 2016, 2017 i 2019. Com dèiem, els farem arribar còpia d’aquestes respostes.

I, per tant, d’acord també amb el que ja preveu el Reglament del Parlament quan es cita algú a comparèixer i no compareix, doncs, el Reglament del Parlament preveu que se’l citi en segona convocatòria al cap de tres dies hàbils [...]

Si, un cop passat el termini, les persones citades continuen sense comparèixer, en el diari corresponent introduirem l’enunciat «Trasllat a la Mesa del Parlament d’una incompareixença / de diverses incompareixences» perquè encapçali la intervenció del president/a que hi farà referència. Per exemple:


El president

Bé, doncs, molt bon dia.
Trasllat a la Mesa del Parlament de diverses incompareixences
Iniciem i obrim aquesta sessió, que durarà molt poc, eh?, perquè, com ja era d’alguna manera previsible, doncs, els citats a comparèixer per segona vegada no han vingut.

Per tant, hem de donar compte, diguem-ne, d’aquest fet en l’acta d’avui i transmetre aquest acord, com hem fet també altres vegades, a la Mesa del Parlament perquè prengui les mesures oportunes respecte, doncs, a aquesta absència a la citació del que són les seves obligacions, en el tràmit a fiscalia, perquè iniciï el procediment, no? Si teniu alguna cosa a comentar els grups... I, si no, doncs, aixecaríem la sessió.

Moltes gràcies, i bon dia.