4.3.4. Retirada

Quan s’anuncia o es demana la retirada d’un punt, cal posar la paraula «retirat/ts/da/des» entre parèntesis i en negreta al costat de l'enunciat.

El president

D’acord, així ho farem.

Proposició no de llei sobre la negociació de les transferències ferroviàries (retirada)
250-02552/06
La senyora Bet Font, d’Iniciativa, em demana la paraula...

Bet Font i Montanyà

Sí, senyor president, per dir que la 22 també queda retirada.

Per a les retirades conjuntes de més d’un punt, v. 4.3.1.3.

Excepcionalment, es pot donar el cas que no s’anunciï la retirada d’un punt perquè o bé ha estat retirat per escrit o bé de viva veu però sense que en quedi constància oral. En aquests casos, posarem igualment el títol en el lloc on n’hauria correspost la substanciació, amb l’esment «retirat/s/da/des» al costat, entre parèntesis; a sota, el número de tramitació, i després introduirem una acotació al marge, entre parèntesis i en cursiva, que informi sobre la forma en què s’ha fet la retirada. Per exemple:


El president

Moltes gràcies.

Preguntes al Govern sobre les previsions d’actuacions de l’Agència Catalana de l’Aigua i del Departament de Medi Ambient envers el risc que comporten les obres de la riera de Sant Bartomeu, a Molins de Rei i sobre el cessament de la directora de la Unitat de Joc Patològic de l’Hospital Universitari de Bellvitge, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) (retirades)
310-000452/06 i 310-00042/06
(Aquestes preguntes han estat retirades per escrit / pel diputat/ada interpel·lant.)

0 comentaris: