4.3.4. Retirada o posposició

Quan s’anuncia o es demana la retirada o la posposició d’un punt, cal posar la paraula «retirat/ts/da/des» o «posposat/ts/da/des» entre parèntesis i en negreta al costat de l'enunciat.

El president

Passaríem al següent punt del dia, que són les sol·licituds de sessions informatives. No sé si aquí en podríem votar algunes conjuntament o preferiu que siguin una per una.

Lucas Silvano Ferro Solé

Un moment, senyor president. Vull fer només esment de la retirada de dos punts proposats per nosaltres, el que passa és que els estic buscant a l’ordre del dia.

Sol·licitud de sessió informativa amb la consellera d’Empresa i Coneixement sobre l’increment dels expedients de regulació d’ocupació i sobre el tancament de les plantes de l’empresa General Cable de Manlleu (Osona) i de Montcada i Reixac (Vallès Occidental) (posposada)
354-00183/12
El 5.1, que és la sol·licitud de sessió informativa dels expedients de regulació d’ocupació de General Cable a Manlleu i a Montcada. En realitat aquest no el voldria retirar, sinó suspendre d’aquesta sessió, perquè estem debatent al grup que no sabem exactament per què ha acabat en aquesta comissió i no en la de Treball.

La lletrada

S’hauria de posposar, no? (Remor de veus.)

Lucas Silvano Ferro Solé

Posposem el punt.

Sol·licitud de sessió informativa amb la consellera d’Empresa i Coneixement sobre l’accident químic a l’empresa Industrias Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe) (retirada)
354-00237/12
I el segon, que és la sol·licitud de compareixença de la consellera pel cas Iqoxe, que hi ha una comissió específica sobre aquest tema i que, per tant, retirem el punt de l’ordre del dia.

Per a les retirades o posposicions conjuntes de més d’un punt, v. 4.3.1.3.

Excepcionalment, es pot donar el cas que no s’anunciï la retirada o posposició d’un punt perquè o bé ha estat retirat o posposat per escrit o bé de viva veu però sense que en quedi constància oral. En aquests casos, posarem igualment el títol en el lloc on n’hauria correspost la substanciació, amb l’esment «retirat/s/da/des» o «posposat/s/da/des» al costat, entre parèntesis; a sota, el número de tramitació, i després introduirem una acotació al marge, entre parèntesis i en cursiva, que informi sobre la forma en què s’ha fet la retirada o la posposició. Per exemple:

(Aquestes preguntes han estat retirades/posposades per escrit pel diputat/ada interpel·lant.)