7.1. Junta de Portaveus

Si la Junta de Portaveus té una sessió extraordinària que ha d’ésser transcrita, la portada d’aquest diari ha de contenir únicament les dades següents:

VI legislatura · tercer període

Junta de Portaveus


Reunió extraordinària de la Junta de Portaveus del dia 22 de setembre del 2000


El davantal que cal elaborar per a les sessions extraordinàries de la Junta de Portaveus que han d’ésser transcrites segueix l’esquema següent:

La sessió s’obre a dos quarts de cinc de la tarda i dos minuts. Presideix el president del Parlament, acompanyat de tots els membres de la Mesa i del portaveu i el portaveu adjunt del G. P. de Convergència i Unió, Ramon Camp i Batalla i Josep Enric Millo i Rocher; del portaveu i el portaveu adjunt del G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, Joaquim Nadal i Farreras i Miquel Iceta i Llorens; del president, la portaveu i el portaveu adjunt del G. P. Popular, Alberto Fernández Díaz, Dolors Nadal i Aymerich i Daniel Sirera i Bellés; del president i el portaveu del G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya, Josep-Lluís Carod-Rovira i Josep Huguet i Biosca, i del president i el portaveu del G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds, Rafael Ribó i Massó i Joan Boada Masoliver. Assisteixen la Junta de Portaveus l’oficiala major i el cap del Gabinet de Presidència.

També hi assisteixen, en representació del Govern, el conseller en cap, Artur Mas i Gavarró, i el conseller de Governació i Relacions Institucionals, Josep M. Pelegrí i Aixut, acompanyats de la directora general de Relacions amb el Parlament, Núria Ramon i Garcia.

El davantal d’aquests diaris extraordinaris no conté el bloc amb les dades de l’ordre del dia.