7.2.1. Sessió constitutiva del Ple

– Exemple d’una sessió constitutiva


XII legislatura · primer període · sèrie P · número 1

Ple del Parlament

Presidència d’Edat de l'H. Sr. Ernest Maragall i Mira
Presidència del M. H. Sr. Roger Torrent i Ramió

Sessió 1, de constitució

Sessió 1

La sessió s'obre a les onze del matí i dos minuts. Presideix el president de la Mesa d’Edat, acompanyat dels secretaris de la Mesa d’Edat, la qual és assistida pel secretari general i el lletrat major.

[Al banc del Govern seu el president de la Generalitat en funcions, acompanyat de tot el Govern en funcions.]

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
Punt únic: Constitució del Ple del Parlament i elecció de la Mesa del Parlament (tram. 396-00001/12 i 398-00001/12). 

El secretari general (Xavier Muro i Bas)

Bon dia a tothom, il·lustres senyores diputades i senyores diputats, autoritats que ens acompanyen, senyores i senyors, sigueu benvinguts al Parlament de Catalunya en aquesta sessió constitutiva de la seva dotzena legislatura.

Constitució del Ple del Parlament i elecció de la Mesa del Parlament
396-00001/12 i 398-00001/12
Tal com és preceptiu, d’acord amb l’article 1 del Reglament del Parlament, aquesta sessió s’ha d’iniciar amb la lectura del decret de convocatòria, que és el Reial decret 1/2018, de 9 de gener, de convocatòria de la sessió constitutiva del Parlament de Catalunya, publicat al Butlletí Oficial de l’Estat número 9, de 10 de gener, i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7532A, de 10 de gener. 

El decret diu així: «Realitzades les eleccions al Parlament de Catalunya el proppassat dia 21 de desembre i atès que les corresponents juntes electorals provincials han proclamat els resultats d’aquest procés electoral.

»Vist el que disposa l’article 10.d de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern.

»De conformitat amb el que estableixen els paràgrafs segon i tercer de l’apartat a de l’Acord del Consell de Ministres de 21 d’octubre de 2017, publicat mitjançant l’Ordre de presidència 1034/2017, de 27 d’octubre, en el Butlletí Oficial de l’Estat número 260, de 27 d’octubre, així com amb l’article 3 del Reial decret 944/2017, de 27 d’octubre, pel qual es designen òrgans i autoritats encarregats de donar compliment a les mesures dirigides al Govern i a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, autoritzades per l’acord del Ple del Senat, de 27 d’octubre de 2017, pel qual s’aproven les mesures requerides pel Govern, a l’empara de l’article 155 de la Constitució, decreto:

»Article 1. Convocar a la sessió constitutiva del Parlament de Catalunya els diputats i diputades electes que han estat proclamats per les juntes electorals provincials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, d’acord amb el resultat de les eleccions realitzades el dia 21 de desembre de 2017.

»Article 2. La sessió constitutiva tindrà lloc el dia 17 de gener, a les 11 hores, al Palau del Parlament.

»Disposició final. Aquest reial decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació oficial.

»Madrid, 9 de gener de 2018.»

El Reglament del Parlament, en el seu article 2, estableix que la sessió constitutiva ha de ser presidida, inicialment, pel diputat electe de més edat d’entre els presents, assistit pels dos diputats més joves en qualitat de secretaris.

Segons les dades lliurades al Parlament de Catalunya, consta que l’honorable senyor Ernest Maragall i Mira, nascut el 5 de gener del 1943, és el diputat de més edat d’entre els presents i li correspon de presidir la sessió. Comptarà amb la col·laboració dels dos diputats més joves, que són la il·lustre senyora Rut Ribas i Martí, nascuda el 13 de desembre de 1990, i l’il·lustre senyor Gerard Gómez del Moral i Fuster, nascut el dia 17 d’octubre de 1989, a qui ja va correspondre assistir la Mesa d’Edat a l’inici de l’anterior legislatura.

Si algú d’entre els proclamats electes considera que té un millor dret, ho haurà d’advertir ara. En cas contrari, el Parlament espera i el Reglament disposa que componguin la Mesa d’Edat per tal d’obrir la sessió constitutiva del Parlament en la seva dotzena legislatura. (Pausa.)

Els prego, doncs, que vulguin ocupar els seus llocs en la presidència.

Mentrestant, com a secretari general del Parlament de Catalunya, els vull desitjar a tots i a totes els millors encerts en l’exercici de la funció representativa i de servei a les persones i al país que el poble de Catalunya els ha encomanat.

(Pausa llarga.)

El president de la Mesa d’Edat (Ernest Maragall i Mira)

Molt bon dia a tothom. Un cop iniciada la sessió constitutiva amb la lectura del decret de convocatòria per part del secretari general, com a president de la Mesa d’Edat, i d’acord amb l’article 2 del Reglament, declaro oberta aquesta sessió.

Diputats i diputades, autoritats que ens acompanyeu, senyores i senyors assistents, treballadors del Parlament i dels mitjans de comunicació que cobreixen aquesta sessió, moltes gràcies, els desitjo molt bon dia a tots i a totes.

[...]

(Aplaudiments forts i perllongats.)

Molt bé. Gràcies.

De conformitat amb l’article 2.2 del Reglament, procedirem ara a la lectura de la relació dels diputats i diputades electes. I prego a la secretària de la Mesa d’Edat, senyora Rut Ribas, que iniciï la lectura de la relació dels membres electes per la circumscripció de Barcelona.

La secretària de la Mesa d’Edat (Rut Ribas i Martí)

Bon dia a tothom. «La Junta Electoral Provincial, en sessió tinguda els dies 28 de desembre de 2017 i 11 de gener de 2018, d’acord amb els resultats electorals, ha proclamat diputats electes per la circumscripció de Barcelona les senyores i els senyors següents:

»Partit dels Socialistes de Catalunya: Miquel Iceta Llorens, Eva Granados Galiano, Ramon Espadaler Parcerisas, Beatriz Silva Gallardo, Ferran Pedret i Santos, Alícia Romero Llano, Jordi Terrades Santacreu, Assumpta Escarp Gibert, David Pérez Ibáñez, Esther Niubó Cidoncha, Pol Gibert Horcas, Marta Moreta i Rovira, Raúl Moreno Montaña.

»Partit Popular - Partido Popular: Xavier García Albiol, Andrea Levy Soler, Santiago Rodríguez i Serra.

»Ciutadans - Partido de la Ciudadanía: Inés Arrimadas García, Carlos Carrizosa Torres, José María Espejo-Saavedra Conesa, Fernando Tomás de Páramo Gómez, Sonia Sierra Infante, Ignacio Martín Blanco, Joan García González, Marina Bravo Sobrino, David Mejía Ayra, Noemí de la Calle Sifré, Antonio Espinosa Cerrato, Susana Beltrán García, Laura Vilchez Sánchez, María Luz Guilarte Sánchez, Martín Eusebio Barra López, Blanca Victoria Navarro Pacheco, José María Cano Navarro, Sergio Sanz Jiménez, Carmen de Rivera Pla, Elisabeth Valencia Mimbrero, María Francisca Valle Fuentes, Munia Fernández-Jordán Celorio, Dimas Gragera Velaz, Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois.

»Esquerra Republicana de Catalunya - Catalunya Sí: Oriol Junqueras i Vies, Marta Rovira i Vergés, Raül Romeva i Rueda, Carme Forcadell i Lluís, Alba Vergés i Bosch, Antoni Comín i Oliveres, Jenn Díaz i Ruiz, Ruben Wagensberg i Ramon, Najat Driouech Ben Moussa, Josep Maria Jové i Lladó, Eva Baró i Ramos, Ernest Maragall i Mira, Rut Ribas i Martí, Antoni Castellà i Clavé, Adriana Delgado i Herreros, Jordi Albert i Caballero, Mònica Palacín i París, Gerard Gómez del Moral i Fuster.

»Candidatura d’Unitat Popular: Carles Riera Albert, Maria Sirvent Escrig, Vidal Aragonés Chicharro.

»Catalunya en Comú - Podem: Xavier Domènech Sampere, Elisenda Alamany Gutiérrez, Jéssica Albiach Satorres, Marta Ribas Frias, Joan Josep Nuet Pujals, Susana Segovia Sánchez, David Cid Colomer.

»Junts per Catalunya: Carles Puigdemont i Casamajó, Jordi Sànchez i Picanyol, Clara Ponsatí i Obiols, Jordi Turull i Negre, Laura Borràs i Castanyer, Josep Rull i Andreu, Joaquim Forn i Chiariello, Eduard Pujol i Bonell, Aurora Madaula i Giménez, Elsa Artadi i Vila, Joaquim Torra i Pla, Lluís Font i Espinós, Josep Riera i Font, Anna Tarrés i Campà, Maria Isabel Ferrer i Àlvarez, Francesc de Dalmases i Thió, Josep Costa i Rosselló.»

El president de la Mesa d’Edat

Molt bé. Moltes gràcies. Prego ara al secretari de la Mesa d’Edat, senyor Gerard Gómez del Moral, que continuï la lectura de la relació de diputats i diputades electes per les circumscripcions de Girona, Lleida i Tarragona.

El secretari de la Mesa d’Edat (Gerard Gómez del Moral i Fuster)

Gràcies. «Per la circumscripció de Girona, la Junta Electoral Provincial, en sessió tinguda el dia 27 de desembre de 2017, d’acord amb els resultats electorals ha proclamat diputats electes per la circumscripció de Girona les senyores i els senyors següents:

»Partit dels Socialistes de Catalunya - PSC-PSOE: Rafel Bruguera Batalla.

»Esquerra Republicana - Catalunya Sí: Dolors Bassa i Coll, Roger Torrent i Ramió, Anna Caula i Paretas, Sergi Sabrià i Benito.

»Ciutadans - Partido de la Ciudadanía: Jean Marie Castel Sucarrat, Alfonso Sánchez Fisac, Héctor Amelló Montiu, María del Camino Fernández Riol.

[...]

El president de la Mesa d’Edat

Molt bé. Aquesta presidència, un cop escoltada la lectura de tots els diputats electes, fa constar que tots els membres del Parlament han complert efectivament amb els requisits que estableix l’article 23 del Reglament per accedir al ple exercici de la condició de diputat o diputada.

A continuació procedirem a l’elecció dels membres de la Mesa del Parlament, i, d’acord amb l’article 43.2 d’aquest Reglament, les votacions per a l’elecció d’aquests càrrecs es fan, com saben, per mitjà de paperetes que hauran de lliurar a aquesta Mesa d’Edat perquè siguin dipositades a l’urna preparada per a aquesta finalitat.

La primera elecció que correspon fer és la del president o presidenta del Parlament, d’acord amb l’article 44 del Reglament, i per fer aquesta elecció cada diputat o diputada ha d’escriure un sol nom a la papereta, i surt elegit qui obté la majoria absoluta.

[...]

De manera que, un cop escoltades les intervencions i deixat clar quina és la situació des del punt de vista reglamentari, aquesta Mesa confirma la decisió d’acceptar les sol·licituds de delegacions de vot formulades, de manera que prego a la secretària senyora Ribas que iniciï el procediment de votació amb la crida dels diputats i diputades, en aquesta ocasió, per ordre alfabètic, eh? (Veus de fons.) Necessitem l’urna. Suposo que la tenim aquí mateix... I podem començar, doncs, immediatament la votació.

Gràcies.

(Pausa.)

Som-hi; endavant, senyora Ribas. (Remor de veus.) Sí, perdó... Preguem silenci, perquè tothom pugui escoltar el seu nom i accelerar el..., en fi, agilitzar la votació. Gràcies.

(D’acord amb l’article 99.2 del Reglament, els diputats són cridats nominalment per ordre alfabètic perquè vagin a la taula presidencial i dipositin a l’urna les paperetes. [Els diputats que són membres del Govern en funcions i] Els membres de la Mesa d’Edat són cridats al final.)

Molt bé, doncs. Completada la votació, procedirem ara a l’escrutini. Podem, doncs, organitzar la... (Veus de fons.) Anirem dient els noms en veu alta, de cada papereta, i així podem anar fent, tots plegats, el recompte manual.

(Es procedeix a l’escrutini i, després, al recompte.)

Sembla que coincideixen els comptes que s’han fet des dels serveis i des de la mateixa Mesa. El resultat és: senyor Roger Torrent, 65 vots; senyor José María Espejo-Saavedra, 56 vots; en blanc, 9 vots, i cap vot nul, cosa de la que em felicito.

En qualsevol cas, atès que no s’ha assolit la majoria absoluta de membres d’aquesta cambra, s’ha de procedir, com vostès saben, a una segona votació. De manera que tornarem a començar la crida per ordre alfabètic dels senyors i senyores diputats.

Tornem a tancar l’urna, guardem això. Això s’ha de guardar, no?, de totes maneres? Això s’ha de guardar, i s’ha de guardar bé, eh? (Veus de fons.)

Molt bé, doncs. Procedim a la segona votació. Comença la senyora Ribas. (Pausa.)

Tal com preveu el Reglament, es tracta en aquest cas, evidentment, d’una votació entre els dos candidats amb major nombre de vots. Només hi ha dos candidats amb vots atribuïts, doncs..., la votació es repeteix entre aquests dos noms, entre aquests dos candidats.

Endavant, senyora Ribas.

(D’acord amb l’article 99.2 del Reglament, els diputats són cridats nominalment per ordre alfabètic perquè vagin a la taula presidencial i dipositin a l’urna les paperetes. [Els diputats que són membres del Govern en funcions i] Els membres de la Mesa d’Edat són cridats al final.)

Molt bé, doncs. Completada aquesta segona votació, procedirem a l’escrutini, el més àgilment que siguem capaços.

(Es procedeix a l’escrutini i, després, al recompte.)

Molt bé. El recompte, coincident, dona altre cop els mateixos nombres que l’anterior: senyor Roger Torrent, 65 vots; senyor José María Espejo, 56; en blanc, 9.

Queda, doncs, proclamat el senyor Roger Torrent i Ramió com a president del Parlament de Catalunya.

(Aplaudiments forts i perllongats.)

Seguim, doncs, amb la votació per a l’elecció dels dos vicepresidents. Com vostès saben, i d’acord amb l’article 44.2 del Reglament, cada diputat o diputada ha d’escriure un nom a la papereta i surten elegits els qui per ordre correlatiu obtenen una majoria de vots.

Prego, doncs, altre cop a la senyora Ribas que iniciem la crida dels diputats per ordre alfabètic. Endavant.

(D’acord amb l’article 99.2 del Reglament, els diputats són cridats nominalment per ordre alfabètic perquè vagin a la taula presidencial i dipositin a l’urna les paperetes. [Els diputats que són membres del Govern en funcions i] Els membres de la Mesa d’Edat són cridats al final.)

Molt bé. Acabada, doncs, aquesta votació per a l’elecció de vicepresidents, procedim un cop més a l’escrutini. Endavant.

(Es procedeix a l’escrutini i, després, al recompte.)

Molt bé. Doncs procedim al recompte.

El nombre de vots dels respectius candidats és el de 65 vots per al senyor Josep Costa i Rosselló, 57 vots per al senyor José María Espejo-Saavedra i 8 vots en blanc.

D’aquesta manera queden, doncs, proclamats vicepresident primer el senyor Josep Costa i Rosselló i vicepresident segon el senyor José María Espejo-Saavedra.

(Aplaudiments forts i perllongats.)

Bé, podem prosseguir, doncs, amb la –en principi– última votació de la jornada: la votació per elegir els quatre secretaris de la Mesa del Parlament de Catalunya. I, d’acord amb l’article 44.3 del Reglament, per a l’elecció dels secretaris s’ha d’escriure igualment un sol nom a la papereta, i surten elegits per ordre de vots els quatre que n’obtenen més.

Prego, doncs, a la senyora Rut Ribas que tornem a començar amb la crida dels diputats per ordre alfabètic. Endavant.

(D’acord amb l’article 99.2 del Reglament, els diputats són cridats nominalment per odre alfabètic perquè vagin a la taula presidencial i dipositin a l’urna les paperetes. [Els diputats que són membres del Govern en funcions i] Els membres de la Mesa d’Edat són cridats al final.)

Molt bé. Completada, doncs, aquesta última votació, procedim a l’escrutini.

(Es procedeix a l’escrutini i, després, al recompte.)

Molt bé. Procedit, doncs, el recompte..., ho teniu clar? (Veus de fons.) Em sembla que els resultats dels tres recomptes coincideixen.

Tenim, doncs, per ordre de vots: el senyor Eusebi Campdepadrós, amb 41 vots; el senyor David Pérez, en segon lloc, amb 30; el senyor Joan García, amb 27, i la senyora Alba Vergés, amb 24 vots.

Queden, doncs, proclamats com a primer secretari el senyor Eusebi Campdepadrós; com a segon secretari, el senyor David Pérez; com a tercer secretari, el senyor Joan García, i, com a quarta secretària, la senyora Alba Vergés.

Fins aquí les votacions.

(Aplaudiments perllongats.)

Aquí acaba la nostra tasca, i agrair la paciència i l’atenció, en nom propi i en nom d’aquests autèntics i futurs grans ciutadans de Catalunya, presents i futurs, el senyor Gerard Gómez del Moral i la senyora Rut Ribas, de Sant Sadurní, de Barcelona, com jo, en definitiva, de Catalunya. Moltes gràcies a tots ells i a tots vostès.

(Elisenda Alamany Gutiérrez demana la paraula.) Perdó, hi ha una demanda de qüestió d’ordre... Digui, digui.

Elisenda Alamany Gutiérrez

(L’oradora comença a parlar sense fer ús del micròfon, motiu pel qual no n’han quedat enregistrats els primers mots.) Nosaltres volíem manifestar, en tot cas, en primer lloc, que el 10 d’abril de 1980 en aquest hemicicle s’asseien set dones. M’agradaria recordar què representa que set dones s’asseguin en un hemicicle envoltades d’homes.

La nostra decepció, perquè aquesta Mesa no representa la pluralitat del nostre país, i crec que a tothom ens hauria de coure una mica l’escó pensar que aquesta Mesa no reflecteix la pluralitat d’aquest Parlament. Som el Parlament amb més dones de la història i, malauradament, aquesta Mesa no reflectirà això.

En primer lloc, aquesta decepció, però, en segon lloc, és que això també incompleix la Llei d’igualtat, en el seu article 12, que contempla que els òrgans col·legiats de les administracions públiques han de contemplar la seva paritat.

Per tant, crec que quan obrim la porta a reformar el Reglament hauríem de pensar també, quan el reformem, que el reformem realment també per fer avançar el país, també, en aquesta matèria.

Gràcies.

(Aplaudiments.)

El president de la Mesa d’Edat

Molt bé. Queda dit i ben dit.

Convido el senyor Roger Torrent, president del Parlament, els senyors Josep Costa i José Maria Espejo, vicepresidents, i els senyors Eusebi Campdepadrós, David Pérez, Joan García i Alba Vergés, a ocupar els seus llocs en aquesta Mesa.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments. Els membres de la Mesa del Parlament ocupen llurs llocs.)

El president del Parlament (Roger Torrent i Ramió)

Molt honorables presidents del Parlament, Rigol, Benach, presidenta De Gispert i presidenta Forcadell, diputats, diputades, autoritats, senyores i senyors, en primer lloc, vull expressar el meu agraïment a les diputades i diputats que m’han votat i, per tant, que m’han fet confiança, i, als que no ho han fet, dir-los que intentaré guanyar-me aquesta confiança durant el meu mandat. Tinc el ferm compromís de treballar per a totes i tots els diputats de la cambra, com correspon al meu càrrec.

Alguns avui han fet notar la meva joventut –ja saben que això és una qüestió circumstancial–, diuen que soc el president més jove. Si m’ho permeten, de l’anècdota en voldria fer una categoria: no m’agradaria que el fet que jo fos jove fos atzarós; voldria pensar, en canvi, que es tracta d’un símptoma; un símptoma d’un relleu natural i necessari en els espais de decisió i responsabilitat política. El país avança també en aquest sentit, ho ha de fer.

[...]

Els convido a cloure aquesta sessió constitutiva de la dotzena legislatura amb l’himne nacional de Catalunya.

(La cambra, dempeus, canta Els segadors. Crits de: «Visca Catalunya lliure!» Aplaudiments forts i perllongats.)

S’aixeca... (Crits de «Llibertat!») S’aixeca la sessió.


La sessió s’aixeca a dos quarts de dues del migdia i tres minuts.