7.2.2. Sessió constitutiva de les comissions

– Exemple d’una sessió constitutiva


XI legislatura · primer període · sèrie C · número 1


Comissió de l’Estatut dels Diputats

Sessió 1, de constitució, dimarts 22 de desembre de 2015

Presidència de la M. H. Sra. Carme Forcadell i Lluís
Presidència de la I. Sra. Magda Casamitjana i Aguilà


Sessió 1 de la CED

La sessió de la Comissió de l’Estatut dels Diputats (CED) s’obre a tres quarts d'onze del matí i onze minuts. Presideix la presidenta del Parlament, la qual és assistida pel secretari general i el lletrat Xavier Muro i Bas.

Hi són presents els diputats Magda Casamitjana i Aguilà, pel G. P. de Junts pel Sí; José María Espejo-Saavedra Conesa, pel G. P. de Ciutadans; Alícia Romero Llano, pel G. P. Socialista; Joan Josep Nuet i Pujals, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot, i María José García Cuevas, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Constitució de la comissió (tram. 412-00001/11).
2. Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari (article 49.2 del Reglament del Parlament).
3. Elecció del secretari o secretària de la comissió.

La presidenta del Parlament

Bon dia.

Constitució de la comissió
412-00001/11
Comencem, en primer lloc, amb la constitució de la Comissió de l’Estatut dels Diputats.

Algun grup vol comunicar alguna substitució? (Pausa.) 

Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari (article 49.2 del Reglament del Parlament) 
Passem, doncs, al següent punt de l’ordre del dia, que és la ratificació del president o presidenta de la comissió. 

De conformitat amb l’article 49.2 del Reglament i l’acord de la Junta de Portaveus del passat 15 de desembre, la presidència d’aquesta comissió correspon al Grup Parlamentari de Junts pel Sí, que ha designat la il·lustre senyora Magda Casamitjana i Aguilà.

D’acord amb els antecedents i l’article 99.3 del Reglament, l’elecció es pot fer per assentiment si els grups hi estan d’acord, atès que es proposa un únic candidat –una única candidata, en aquest cas. 

D’acord amb l’article 49.2 del Reglament, la comissió ratifica aquesta proposta? (Pausa.)

Elecció del secretari o secretària de la comissió
Doncs, cal procedir ara a l’elecció del secretari o secretària de la comissió. El candidat proposat per a secretari de la comissió és l’il·lustre senyor José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans.

Es pot considerar elegit per assentiment, l’il·lustre senyor Josep Maria Espejo-Saavedra Conesa, com a secretari? (Pausa.)

Per tant, la composició definitiva de la Mesa és: presidenta, la il·lustre senyora Magdalena Casamitjana i Aguilà, i secretari, l’il·lustre senyor José María Espejo-Saavedra Conesa.

Prego a les persones que han estat elegides que ocupen el seu lloc a la Mesa. Si volen continuar la sessió, nosaltres marxem. 

(Els membres de la Mesa de la comissió ocupen llurs llocs. Pausa.)

La presidenta de la comissió (Magda Casamitjana i Aguilà)

Bé, doncs, moltíssimes gràcies per la confiança, i esperem i desitgem que puguem fer una molt bona tasca si desencallem el tema de la investidura i el Govern, i espero i desitjo que amb nosaltres, per descomptat, portes obertes, podem sempre trobar-nos on vulgueu i on cregueu convenient, i que el diàleg sigui fluid i normal.

I, per tant, s’aixeca la sessió, sense... No hi ha cap altre tema, i, per tant, aixequem la sessió. 

La sessió s’aixeca a tres quarts d'onze del matí i tretze minuts.


– Exemple de ratificació d’un nou president/a i elecció d’un nou vicepresident/a o secretari/ària en sessions posteriors

El vicepresident

Diputats i diputades, si els sembla bé, obrim la sessió.

Ratificació del president proposat pel grup parlamentari (article 49.2 del Reglament del Parlament)*
I, abans de començar amb el primer punt de l’ordre del dia, els demano si es pot aprovar l’ampliació de l’ordre del dia, per tal d’incorporar l’elecció del nou president de la comissió, arran de la baixa –que tots vostès coneixen–, com a membre de la comissió, de l’honorable senyor Germà Gordó i Aubarell.

Si algun grup vol fer ús de la paraula o... En cas contrari... (Veus de fons.) Sí? Després? (Pausa.) Molt bé.
Doncs, aleshores entenc que la comissió assenteix a aquesta ampliació de l’ordre del dia; s’aprova l’ampliació de l’ordre del dia per assentiment i, per tant, incorporem aquest punt, que és de ratificació del president o presidenta proposat pel Grup Parlamentari, en aquest cas, de Junts pel Sí, eh?

La presidència de la comissió, de conformitat amb l’article 49.2 del Reglament, i amb l’acord de la Mesa del Parlament del 26 de gener de 2016, correspon al Grup Parlamentari de Junts pel Sí, que ha designat el diputat Lluís Guinó i Subirós per ocupar el càrrec.

Els demano, per tant, també, l’assentiment per ratificar la candidatura proposada. (Pausa.)

[...]

Doncs, que s’incorpori a les funcions de la presidència i me n’alliberi, eh? (Rialles. Pausa.)

El president

Bé, bon dia a tots i moltes gràcies per la confiança dipositada. Em comprometo, en la mesura del possible, treballar de forma flexible com a president, treballant els temes a fons i donant veu a totes les posicions que estan representades en el plenari del Parlament de Catalunya.

Elecció de la secretària de la comissió*
El segon punt de l’ordre del dia seria l’elecció de la secretària de la comissió. I, atesa la designació com a president de mi mateix, es procedeix ara a la substitució del secretari de la comissió –abans n’era el secretari jo mateix–, assignada al Grup Parlamentari de Junts pel Sí, que ha proposat la diputada Dolors Rovirola i Coromí.

I la qüestió que haig de plantejar és si això es pot adoptar..., aquesta proposta es pot adoptar per assentiment? (Pausa.)

Si és així, queda elegida la senyora diputada Maria Dolors Rovirola i Coromí com a secretària i, per tant, li prego que s’assegui al lloc que li correspon a la Mesa.

(La secretària ocupa el seu lloc. Veus de fons.)
* Excepcionalment, atès que el número de tramitació que correspon a la composició de la comissió ja ha aparegut en el diari de la sessió constitutiva, en les ratificacions de president/a o eleccions de vicepresident/a o secretari/ària no hi fem constar el número de tramitació.