7.2.2. Sessió constitutiva de les comissions

– Exemple d’una sessió constitutiva


XI legislatura · primer període · sèrie C · número 1


Comissió de l’Estatut dels Diputats

Sessió 1, de constitució, dimarts 22 de desembre de 2015

Presidència de la M. H. Sra. Carme Forcadell i Lluís
Presidència de la I. Sra. Magda Casamitjana i Aguilà


Sessió 1 de la CED

La sessió de la Comissió de l’Estatut dels Diputats (CED) s’obre a tres quarts d'onze del matí i onze minuts. Presideix la presidenta del Parlament, la qual és assistida pel secretari general i el lletrat Xavier Muro i Bas.

Hi són presents els diputats Magda Casamitjana i Aguilà, pel G. P. de Junts pel Sí; José María Espejo-Saavedra Conesa, pel G. P. de Ciutadans; Alícia Romero Llano, pel G. P. Socialista; Joan Josep Nuet i Pujals, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot, i María José García Cuevas, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Constitució de la comissió (tram. 412-00001/11).
2. Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari (article 49.2 del Reglament del Parlament).
3. Elecció del secretari o secretària de la comissió.

La presidenta del Parlament

Bon dia.

Constitució de la comissió
412-00001/11
Comencem, en primer lloc, amb la constitució de la Comissió de l’Estatut dels Diputats.

Algun grup vol comunicar alguna substitució? (Pausa.) 

Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari (article 49.2 del Reglament del Parlament) 
Passem, doncs, al següent punt de l’ordre del dia, que és la ratificació del president o presidenta de la comissió. 

De conformitat amb l’article 49.2 del Reglament i l’acord de la Junta de Portaveus del passat 15 de desembre, la presidència d’aquesta comissió correspon al Grup Parlamentari de Junts pel Sí, que ha designat la il·lustre senyora Magda Casamitjana i Aguilà.

D’acord amb els antecedents i l’article 99.3 del Reglament, l’elecció es pot fer per assentiment si els grups hi estan d’acord, atès que es proposa un únic candidat –una única candidata, en aquest cas. 

D’acord amb l’article 49.2 del Reglament, la comissió ratifica aquesta proposta? (Pausa.)

Elecció del secretari o secretària de la comissió
Doncs, cal procedir ara a l’elecció del secretari o secretària de la comissió. El candidat proposat per a secretari de la comissió és l’il·lustre senyor José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans.

Es pot considerar elegit per assentiment, l’il·lustre senyor Josep Maria Espejo-Saavedra Conesa, com a secretari? (Pausa.)

Per tant, la composició definitiva de la Mesa és: presidenta, la il·lustre senyora Magdalena Casamitjana i Aguilà, i secretari, l’il·lustre senyor José María Espejo-Saavedra Conesa.

Prego a les persones que han estat elegides que ocupen el seu lloc a la Mesa. Si volen continuar la sessió, nosaltres marxem. 

(Els membres de la Mesa de la comissió ocupen llurs llocs. Pausa.)

La presidenta de la comissió (Magda Casamitjana i Aguilà)

Bé, doncs, moltíssimes gràcies per la confiança, i esperem i desitgem que puguem fer una molt bona tasca si desencallem el tema de la investidura i el Govern, i espero i desitjo que amb nosaltres, per descomptat, portes obertes, podem sempre trobar-nos on vulgueu i on cregueu convenient, i que el diàleg sigui fluid i normal.

I, per tant, s’aixeca la sessió, sense... No hi ha cap altre tema, i, per tant, aixequem la sessió. 

La sessió s’aixeca a tres quarts d'onze del matí i tretze minuts.


• En sessions posteriors a la constitutiva, es recupera el nom de la tramitació general, és a dir, «Composició de la comissió», i s’afegeix entre parèntesis el tràmit concret de ratificació o elecció, segons convingui. En aquests casos es recupera també el número de tramitació que s’havia consignat en la sessió constitutiva, atès que aquests tràmits canvien la composició de la comissió i és adequat que quedin recollits i associats al número d’expedient.

– Exemple de ratificació d’un nou president/a i elecció d’un nou vicepresident/a o secretari/ària en sessions posteriors

El vicepresident

Passem ara...

Composició de la comissió (ratificació del president o presidenta)
410-00004/13
Disculpeu. Ara sí, el primer punt de l’ordre del dia, que és la ratificació del nou president o presidenta, d’acord amb l’article 49.2 del Reglament, que correspon la presidència d’aquesta comissió al Grup Parlamentari de Junts per Catalunya segons un acord de Mesa i que ha proposat el senyor Francesc de Dalmases i Thió, en substitució del senyor Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol. 
La comissió ratifica aquesta proposta per assentiment? (Pausa.) Sí? D’acord, doncs, aleshores, li cedeixo l’espai que li pertoca com a president. 
(El president de la comissió ocupa el seu lloc. Pausa.)

______________________________________

La presidenta
D'acord, gràcies.

Composició de la comissió (elecció del secretari o secretària)
410-00004/13
I ara passaríem al punt 1 de l’ordre del dia, que és l’elecció del secretari o de la secretària de la comissió. En aquest cas, doncs, una substitució que es fa atesa la renúncia a la condició de diputat del senyor Ferran Roquer i Padrosa. Aquesta elecció es farà mitjançant paperetes, d’acord amb els articles 50.1, 49.2, 43.2 del Reglament, amb el benentès que les paperetes poden incloure el nom de qualsevol dels diputats que conformen aquesta comissió. Cadascun de vostès ha d’escriure un nom a la papereta o deixar-la en blanc i sortirà elegit el diputat o diputada que tingui majoria de vots. 
Tot seguit, els diputatsgseran cridats nominalment per ordre alfabètic, llevat dels membres de la Mesa, que votarem al final. I procedirem a l’elecció. I pregaria a la secretària en funcions de la comissió que, d’acord amb l’article 101.2 del Reglament, cridi nominalment els diputats per ordre alfabètic perquè vinguin i dipositin a l’urna les paperetes. Quan vulgui. 
(D’acord amb l'article 101.2 del Reglament, els diputats són cridats nominalment per ordre alfabètic perquè vagin a la taula presidencial i dipositin a l’urna les paperetes. Els membres de la Mesa són cridats al final.) 
Procedim a l’escrutini. 
(Es procedeix a l’escrutini i, després, al recompte.) 
Per tant, quedaria escollit com a secretari de la Mesa el diputat Ramon Tremosa, amb 13 vots favorables, o al seu nom, i 3 abstencions o vots en blanc. 
Si volen procedir al canvi. Gràcies. 
(Els secretari de la comissió ocupa el seu lloc. Pausa.)