4.2. Text

El text general de la transcripció s’ha d’escriure en rodona, aplicant els criteris de correcció del Manual de correcció.

Eliminarem de la transcripció tot el que es digui abans o després de les fórmules habituals d’obertura («s’obre la sessió», «comença la sessió», etcètera) i tancament de la sessió («s’aixeca la sessió», «aixequem la sessió», etcètera), respectivament.

El president

Bon dia, senyors i senyors diputats. Si volen seure als seus escons, començaríem la sessió...

Comencem la sessió.El president

[...]

No havent-hi cap més punt a l’ordre del dia, aixecaríem, per tant, la sessió.

S’aixeca la sessió.

Un moment, senyors diputats, no se’n vagin, perquè els serveis de la cambra han preparat uns dossiers que ara repartiran...

Separem la fórmula d'inici de la sessió del text que ve a continuació mitjançant un retorn.

La presidenta

Bona tarda, iniciem la primera sessió de la Comissió d’Estudi de la Situació de les Persones amb Discapacitat.

I, si m’ho permeten, abans de passar al primer punt de l’ordre del dia, a tall d’introducció, recordar que aquesta és una comissió d’estudi que és a l’empara del nou Reglament...

El text transcrit haurà d’anar encapçalat amb l’enunciat corresponent al títol del punt que es debat en aquell moment [v. 4.3.1].

Separarem la fórmula de comiat de l’orador o oradora del text precedent mitjançant un retorn.

M. Ángeles Esteller Ruedas

Gràcies, senyor president. Breument, per anunciar el nostre vot a favor d’aquesta proposició no de llei.

Moltes gràcies, senyor president; gràcies, senyores diputades i senyors diputats.José Luis López Bulla

Gràcies, senyor president. Per anunciar que acceptem l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

Res més, i moltes gràcies.