4.1. Intervinents


Cada intervenció té l’entrada corresponent, amb el nom de l’orador o oradora en negreta.

Els diputats apareixen amb el nom i els dos cognoms:

Assumpta Baig i Torras

Uriel Bertran Arrué

Els membres de les meses s’esmenten amb el nom del càrrec. Per exemple:

— en el Ple:

El vicepresident primer

El secretari tercer— en les comissions:

La vicepresidenta

El secretari

Els diputats que tenen algun càrrec en el Govern o que són membres de la Mesa (del Ple o de comissions) poden intervenir en la sessió com a representants del seu grup, no en qualitat de membres del Govern o de la Mesa. En aquest cas, per tant, els introduirem amb el nom i els dos cognoms, com qualsevol altre diputat o diputada, en comptes d’entrar-los amb el càrrec.

Excepcionalment, en el cas d'una sessió commemorativa, d'investidura o de debat d'una moció de censura en què intervinguin com a presidents del seu grup parlamentari, es pot posar entre parèntesis i en rodona el càrrec en nom del qual intervenen:

Joan Saura i Laporta (president del G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa)

Josep Piqué i Camps (president del G. P. del Partit Popular de Catalunya)

Josep-Lluís Carod-Rovira (president del G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya)

Manuela de Madre Ortega (presidenta del G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi)

Artur Mas i Gavarró (president del G. P. de Convergència i Unió)

Excepcionalment, quan una comissió o subcomissió és presidida, d’acord amb l’article 50.3 del Reglament, per un membre de la Mesa del Parlament designat pel president o presidenta, al costat del càrrec s’ha de fer constar «de la Mesa del Parlament»:

La secretària segona de la Mesa del Parlament

Si un vicepresident o vicepresidenta substitueix el president o presidenta, encara que sigui durant tota la sessió [v. 3.1.2], s’ha d’esmentar igualment amb el seu càrrec, no el de president o presidenta.


Si algun dels membres de la Mesa de la comissió hi actua en funcions [v. 3.1.2], en les entrades no cal que el terme “en funcions” aparegui al costat del càrrec.


Els qui assisteixen la Mesa són esmentats només amb el nom del càrrec (càrrecs unipersonals) o amb el càrrec seguit del nom propi (càrrecs pluripersonals). Per exemple:

La secretària general

El lletrat major

L’oïdora de comptes

El lletrat Mario Núñez Martínez / La lletrada Clara Marsan Raventós

El gestor parlamentari


Els especialistes que tot i que no són diputats assisteixen a les comissions o subcomissions d'estudi, de les quals són membres (v. 3.1.2), són esmentats amb el nom i els dos cognoms.


El president i els membres del Govern i tots els intervinents que assisteixen a les sessions plenàries i de comissions en representació d’organismes públics són esmentats amb el nom del càrrec en negreta i el nom i els cognoms entre parèntesis i en rodona, el primer cop que intervenen en una reunió; per a les entrades successives del mateix diari (matí i tarda), només amb el nom del càrrec en negreta.
Primera intervenció:

El president de la Generalitat (Pasqual Maragall i Mira)

La consellera de Benestar i Família (Anna Simó i Castelló)

El director general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (Joan Majó i Cruzate)

El rector de la Universitat de Barcelona (Joan Tugores i Ques)*

El director de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya (Oriol Torruella i Torres)**
Intervencions següents:
El president de la Generalitat

La consellera de Benestar i Família

El director general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió

El rector de la Universitat de Barcelona

El director de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya

*Els rectors de les universitats privades els tractem com una excepció i també els esmentem pel càrrec.
**Entre el moment de la designació i el de la contractació efectiva, el director de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha de comparèixer davant la comissió del Parlament competent en matèria de ciberseguretat, per tant, malgrat que quan compareix encara no és director de l'agència és esmentat amb el càrrec perquè és el darrer tràmit abans de ser nomenat.Però els exmembres del Govern són esmentats amb el nom i cognoms (seguits del càrrec, entre parèntesis, només en la primera intervenció):

Jordi Turull i Negre (exconseller de la Presidència)

Si el càrrec no és únic, però, en l'entrada han de constar el càrrec i el nom de l'intervinent, en negreta:

El conseller del Consell de l'Audiovisual de Catalunya Rafael Jorba i Castellví

Els intervinents que assisteixen a les sessions en representació d’organismes privats han d’ésser esmentats amb el nom i els cognoms en negreta, i amb el càrrec entre parèntesis i en rodona, el primer cop que hi apareixen, i només amb el nom i els cognoms amb negreta en les intervencions successives:

Primera intervenció:
Vicenç Balagué i Cartés (president de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors)

Pilar Mora i Rosselló (presidenta de l’Associació Ciutadana pels Drets de les Dones)

Enric Morist (coordinador general de Creu Roja)
Intervencions següents:
Vicenç Balagué i Cartés

Pilar Mora i Rosselló

Enric Morist

Les persones que intervenen en una sessió per presentar-hi una proposició de llei derivada de l'exercici de la iniciativa legislativa popular són esmentades amb el càrrec en negreta i el nom complet entre parèntesis i en rodona en la primera intervenció, i només amb el càrrec en negreta en les intervencions successives, si n'hi ha:

La representant de la comissió promotora (Anna Mulà i Arribas)

Les persones que intervenen en una sessió per presentar una iniciativa legislativa corresponent a entitats municipals o supramunicipals són esmentats amb el càrrec en negreta i el nom complet entre parèntesis i en rodona en la primera intervenció, i només amb el càrrec en negreta en les intervencions successives, si n'hi ha:

El vicepresident primer del Consell Comarcal de la Cerdanya (Joan Pous i Porta)

L'alcalde de Puigcerdà (Joan Planella Casasayas)

En les comissions de la Sindicatura de Comptes, l’entrada del síndic major segueix el criteri general (el càrrec en negreta i el nom complet en rodona i entre parèntesis en la primera intervenció, i el càrrec sol i en negreta en les intervencions successives). En l’entrada dels altres síndics hi hauran de constar sempre el càrrec i el nom complet, en negreta, atès que no són càrrecs únics.
Primera intervenció:

El síndic major (Joan Colom i Naval)

El síndic Agustí Colom Cabau

La síndica Montserrat de Vehí Torra
Intervencions següents:
El síndic major

El síndic Agustí Colom Cabau

La síndica Montserrat de Vehí Torra

Cal repetir l’entrada del president o presidenta o vicepresident o vicepresidenta després d’una suspensió, encara que la interrupció hagi estat breu.

La presidenta
Doncs, fem un segon de... Se suspèn, i així podran parlar en veu alta...
Se suspèn la sessió.

La sessió se suspèn a un quart de cinc de la tarda i tretze minuts i es reprèn a dos quarts de cinc.

La presidenta
Es reprèn la sessió.
Posem a votació el text de la proposició en el punt 1...