4.1. Intervinents


Cada intervenció té l’entrada corresponent, amb el nom de l’orador o oradora en negreta.

Els diputats apareixen amb el nom i els dos cognoms:

Assumpta Baig i Torras

Uriel Bertran Arrué

Els membres de les meses s’esmenten amb el nom del càrrec. Per exemple:

— en el Ple:

El vicepresident primer

El secretari tercer— en les comissions:

La vicepresidenta

El secretari

Els diputats que tenen algun càrrec en el Govern o que són membres de la mesa (del Ple o de comissions) poden intervenir en la sessió com a representants del seu grup, no en qualitat de membres del Govern o de la mesa. En aquest cas, per tant, els introduirem amb el nom i els dos cognoms, com qualsevol altre diputat o diputada, en comptes d’entrar-los amb el càrrec.

Excepcionalment, en el cas d'una sessió commemorativa, d'investidura o de debat d'una moció de censura en què intervinguin com a presidents del seu grup parlamentari, es pot posar entre parèntesis i en rodona el càrrec en nom del qual intervenen:

Joan Saura i Laporta (president del G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa)

Josep Piqué i Camps (president del G. P. del Partit Popular de Catalunya)

Josep-Lluís Carod-Rovira (president del G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya)

Manuela de Madre Ortega (presidenta del G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi)

Artur Mas i Gavarró (president del G. P. de Convergència i Unió)

Excepcionalment, quan una comissió o subcomissió és presidida, d’acord amb l’article 50.3 del Reglament, per un membre de la Mesa del Parlament designat pel president o presidenta, al costat del càrrec s’ha de fer constar «de la Mesa del Parlament»:

La secretària segona de la Mesa del Parlament

Si un vicepresident o vicepresidenta substitueix el president o presidenta, encara que sigui durant tota la sessió [v. 3.1.2], s’ha d’esmentar igualment amb el seu càrrec, no el de president o presidenta.


Si algun dels membres de la mesa de la comissió hi actua en funcions [v. 3.1.2], en les entrades no cal que el terme “en funcions” aparegui al costat del càrrec.


Els qui assisteixen la mesa també són esmentats amb el nom del càrrec:

La lletrada

L’oïdor de comptes

Els especialistes que tot i que no són diputats assisteixen a les comissions o subcomissions d'estudi, de les quals són membres (v. 3.1.2), són esmentats amb el nom i els dos cognoms.


El president i els membres del Govern i tots els intervinents que assisteixen a les sessions plenàries i de comissions en representació d’organismes públics són esmentats amb el nom del càrrec en negreta i el nom i els cognoms entre parèntesis i en rodona, el primer cop que intervenen en una reunió; per a les entrades successives del mateix diari (matí i tarda), només amb el nom del càrrec en negreta.
Primera intervenció:

El president de la Generalitat (Pasqual Maragall i Mira)

La consellera de Benestar i Família (Anna Simó i Castelló)

El director general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (Joan Majó i Cruzate)

El rector de la Universitat de Barcelona (Joan Tugores i Ques)
Intervencions següents:
El president de la Generalitat

La consellera de Benestar i Família

El director general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió

El rector de la Universitat de Barcelona

Si el càrrec no és únic, però, en l'entrada han de constar el càrrec i el nom de l'intervinent, en negreta:

El conseller del Consell de l'Audiovisual de Catalunya Rafael Jorba i Castellví

Els intervinents que assisteixen a les sessions en representació d’organismes privats han d’ésser esmentats amb el nom i els cognoms en negreta, i amb el càrrec entre parèntesis i en rodona, el primer cop que hi apareixen, i només amb el nom i els cognoms amb negreta en les intervencions successives:

Primera intervenció:
Vicenç Balagué i Cartés (president de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors)

Pilar Mora i Rosselló (presidenta de l’Associació Ciutadana pels Drets de les Dones)
Intervencions següents:
Vicenç Balagué i Cartés

Pilar Mora i Rosselló

Les persones que intervenen en una sessió per presentar-hi una proposició de llei derivada de l'exercici de la iniciativa legislativa popular són esmentades amb el càrrec en negreta i el nom complet entre parèntesis i en rodona en la primera intervenció, i només amb el càrrec en negreta en les intervencions successives, si n'hi ha:

La representant de la comissió promotora (Anna Mulà i Arribas)

Les persones que intervenen en una sessió per presentar una iniciativa legislativa corresponent a entitats municipals o supramunicipals són esmentats amb el càrrec en negreta i el nom complet entre parèntesis i en rodona en la primera intervenció, i només amb el càrrec en negreta en les intervencions successives, si n'hi ha:

El vicepresident primer del Consell Comarcal de la Cerdanya (Joan Pous i Porta)

L'alcalde de Puigcerdà (Joan Planella Casasayas)

En les comissions de la Sindicatura de Comptes, l’entrada del síndic major segueix el criteri general (el càrrec en negreta i el nom complet en rodona i entre parèntesis en la primera intervenció, i el càrrec sol i en negreta en les intervencions successives). En l’entrada dels altres síndics hi hauran de constar sempre el càrrec i el nom complet, en negreta, atès que no són càrrecs únics.
Primera intervenció:

El síndic major (Joan Colom i Naval)

El síndic Agustí Colom Cabau

La síndica Montserrat de Vehí Torra
Intervencions següents:
El síndic major

El síndic Agustí Colom Cabau

La síndica Montserrat de Vehí Torra

Cal repetir l’entrada del president o presidenta o vicepresident o vicepresidenta després d’una suspensió, encara que la interrupció hagi estat breu.

La presidenta
Doncs, fem un segon de... Se suspèn, i així podran parlar en veu alta...
Se suspèn la sessió.

La sessió se suspèn a un quart de cinc de la tarda i tretze minuts i es reprèn a dos quarts de cinc.

La presidenta
Es reprèn la sessió.
Posem a votació el text de la proposició en el punt 1...

0 comentaris: