4.3.1.3. Acumulació de punts

Quan s’agrupen, a efectes del debat, dos o més punts de temàtica igual o similar, cal distingir entre l’agrupament de punts defensats per un/a sol/a orador/a i l’agrupament de torns de presentació o defensa de punts a càrrec de diferents oradors.

– Si és a càrrec de diferents oradors, introduirem l’enunciat dels punts separadament. Per exemple:

El president

Pregaria que si les dues mocions següents es poden... Es poden fer i tractar conjuntament. Sí? (Pausa.) Molt bé, moltes gràcies.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els mitjans de comunicació
302-00293/06
Per tant, ara tractarem els punts 22 i 23. Té la paraula, en primer lloc, l’il·lustre diputat senyor Xavier Vendrell, d’Esquerra Republicana, per fer la presentació de la Moció sobre els mitjans de comunicació.

Xavier Vendrell i Segura

Gràcies, senyor president. Senyores i senyors diputats, per tal d’aprofitar l’economia processal i el temps de què disposo, ja els anuncio que els dos grups que vam formular en el passat ple sengles interpel·lacions sobre els mitjans de comunicació [...]

El president

Gràcies, senyor diputat.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les concessions per a la prestació del servei de radio-difusió sonora
302-00298/06
Per presentar la moció del Grup Socialistes - Ciutadans pel Canvi, el senyor Carbonell té la paraula.

Josep M. Carbonell i Abelló

Senyor president, ràpidament també per presentar la nostra moció [...]


– Si és a càrrec del mateix orador, distingirem dos casos: si els punts acumulats són sobre la mateixa qüestió o si tracten de qüestions diferents.

a) Si els punts acumulats són sobre la mateixa qüestió, elaborarem un enunciat conjunt i abreujat dels punts afegint-hi la fórmula «acumulats/des relatius/ves a». Sota l'enunciat hi posarem els números de tramitació en rodona, separats per comes i enllaçant el darrer element amb la conjunció "i". Per exemple:

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

[...]

2. Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la disposició final segona, apartat 3, de la Llei orgànica 2/1986, del 13 de març, de forces i cossos de seguretat de l’Estat (tram. 270-00002/06). Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds. Debat i votació de la presa en consideració.

3. Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la lletra g de l’article 53 de la Llei orgànica 2/1986, del 13 de març, de forces i cossos de seguretat de l’Estat (tram. 270-00004/06). Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds. Debat i votació de la presa en consideració.

4. Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei orgànica d’assumpció del comandament únic dels cossos i forces de seguretat de l’Estat a Catalunya (tram. 270-00054/06). Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Debat i votació de la presa en consideració.

________


El president
Gràcies a vostè, senyora diputada.

Propostes de resolució acumulades relatives a la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 2/1986, del 13 de març, de forces i cossos de seguretat de l’Estat (presa en consideració)
270-00002/06, 270-00004/06 i 270-00005/06
El segon punt de l’ordre del dia és el debat i votació de la presa en consideració de la Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la disposició final segona, apartat 3, de la Llei orgànica 2/1986, del 13 març, de forces i cossos de seguretat de l’Estat.

Atès que el tercer i el quart punts de l’ordre del dia tenen una formulació molt semblant, podríem fer-ne una substanciació conjunta. (Pausa.) D’acord. Doncs, l’il·lustre diputat senyor Rafael Ribó, en nom d’Iniciativa per Catalunya Verds, té la paraula.

Rafael Ribó i Massó

El tema que ocupa aquests punts...

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

[...]

2. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 2/2001, relatiu al Compte general de les corporacions locals, exercici 2000 (tram. 258-00042/06). Síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Tramitació del procediment.

3. Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 21/2002-B, relatiu a l’anàlisi dels comptes generals dels municipis, exercici 2000 (tram. 258-00043/06). Síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Tramitació del procediment.

________


El president
Es reprèn la sessió.

Procediments acumulats relatius als informes de fiscalització 2/2001 i 21/2002-B
258-00042/06 i 258-00043/06
Substanciarem tot seguit, de manera conjunta, els punts 2 i 3 de l’ordre del dia: procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 2/2001, relatiu al Compte general de les corporacions locals de l’exercici 2000 i el procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 21/2002, relatiu a l’anàlisi dels comptes generals dels municipis de l’exercici 2002.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures de protecció de la població civil davant el risc de trencament o avaria greu de preses (tram. 311-00504/06). Marta Camps i Torrens, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Substanciació (text presentat: BOPC 299, 61).

2. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les raons per les quals no s’ha elaborat cap pla d’emergència de les preses de les conques internes de Catalunya (tram. 311-00505/06). Marta Camps i Torrens, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Substanciació (text presentat: BOPC 299, 61).

3. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el punt en què es troba el procés d’elaboració de plans d’emergència a les preses de les conques internes de Catalunya (tram. 311-00506/06). Marta Camps i Torrens, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Substanciació (text presentat: BOPC 299, 62).

4. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el termini fixat per l’Administració hidràulica catalana per a l’aprovació i la implantació dels plans d’emergència de preses (tram. 311-00507/ 06). Marta Camps i Torrens, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Substanciació (text presentat: BOPC 299, 62).

________


El president
Es reprèn la sessió.

Preguntes al Govern acumulades relatives als plans d’emergència de les preses
311- 00504/06, 311-00505/06, 311-00506/06 i 311-00507/06
Passaríem ara a l’apartat de preguntes al Govern. Hi han preguntes formulades per part del Grup Socialistes - Ciutadans pel Canvi i per part del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds. I els donaria ara, en primer lloc, la paraula al Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi.

Algunes de les preguntes tenen temàtiques bastant similars. Els agrairia que ens poguessin dir quines són les preguntes que agruparien en cadascuna de les temàtiques. Senyora Marta Camps, té la paraula.

Marta Camps i Torrens

Senyor president, sí, acumularíem les quatre primeres preguntes...


– Si es tracta de compareixences o de sol·licituds de compareixença, haurem de formular l’enunciat abreujat sense posar-hi «relatives». Per exemple:

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

[...]

10. Compareixença de la presidenta de l’Associació Rauxa davant la Comissió de Política Social perquè informi sobre les activitats de l’entitat que presideix (tram. 357-00287/06). Comissió de Política Social. Compareixença.

11. Compareixença de l’Associació Rauxa davant la Comissió de Política Social per a exposar la problemàtica de les persones transeünts del carrer que pateixen alcoholisme crònic (tram. 357-00313/06). Comissió de Política Social. Compareixença.

________


La presidenta
Es reprèn la sessió.

Compareixences acumulades de l’Associació Rauxa
357-00287/06 i 357-00313/06
Passem al següent punt de l’ordre del dia, que era la compareixença de la presidenta de l’Associació Rauxa davant la Comissió de Política Social perquè informi sobre les activitats de l’entitat que presideix, i una altra compareixença que també es va demanar –o sigui que s’uneixen dues peticions de compareixença de Rauxa– per exposar la problemàtica de les persones transeünts del carrer que pateixen alcoholisme crònic.


– Si es tracta de propostes de compareixença, en canvi, atès que són sempre relatives a un projecte o una proposició de llei, hi posarem «acumulades relatives al Projecte / a la Proposició de llei...»

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

[...]

11. Proposta de compareixença de representants del Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona amb relació al Projecte de llei de reforma de l’Institut Català de la Salut (tram. 352-00132/08). Comissió de Salut. Proposta de compareixença.

12. Proposta de compareixença de representants del Col·legi Oficial de Diplomats en Infermeria de Tarragona amb relació al Projecte de llei de reforma de l’Institut Català de la Salut (tram. 352-00133/08). Comissió de Salut. Proposta de compareixença.

13. Proposta de compareixença de representants del Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya amb relació al Projecte de llei de reforma de l’Institut Català de la Salut (tram. 352-00136/08). Comissió de Salut. Proposta de compareixença.

14. Proposta de compareixença del director gerent de l’Institut Català de la Salut, Francesc José María i Sánchez, amb relació al Projecte de llei de reforma de l’Institut Català de la Salut (tram. 352-00138/08). Comissió de Salut. Proposta de compareixença.

________


La presidenta

Queda rebutjada, doncs, per 12 vots en contra i 9 vots a favor.

Propostes de compareixença acumulades relatives al Projecte de llei de reforma de l’Institut Català de la Salut
352-00132/08, 352-00133/08, 352-00136/08 i 352-00138/08
Passaríem ara al darrer punt de l’ordre del dia, que hem incorporat amb anterioritat, que seria aprovar la substanciació de les compareixences de diferents entitats i representants en relació amb el projecte de reforma de l’Institut Català de la Salut. Si els sembla, com que està firmada per tots els grups i ja constaria en acta tal com està firmada i registrada, doncs, ho donaríem aprovat per unanimitat, si ningú té cap consideració a fer...


– Si en comptes d’acumular-se per a la defensa, els punts s’acumulen per a ésser retirats o per a anunciar-ne el decaïment, no inclourem en l’enunciat la paraula «acumulats/des». Per exemple:

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

[...]

15. Interpel·lació al Govern sobre la política del Govern pel que fa a la contractació de personal als centres penitenciaris (tram. 300-01015/06). Àlex Masllorens i Escubós, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Substanciació pel procediment d’urgència.

[...]

17. Interpel·lació al Govern sobre els concursos per a la contractació de personal als centres penitenciaris (tram. 300-01060/06). Joan Ridao i Martín, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Substanciació.

________


El president
Molt bé.

Interpel·lacions relatives a la contractació de personal als centres penitenciaris (retirades)
300-01015/06 i 300-01060/06
Els haig de fer avinent que el Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi i el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya han anunciat la seva voluntat de retirar els punts quinzè i dissetè de l’ordre del dia, respectivament.

Per tant, l’enunciat haurà d’ésser formulat sempre d’acord amb el que permetin els títols de les tramitacions que s’acumulen.


b) Si els punts que s’acumulen tracten de qüestions diferents i només són dos, deixarem l’enunciat tal com s’ha formulat a l’ordre del dia, sense abreujar. Per exemple:

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

[...]

24. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els acords establerts entre els ajuntaments afectats pel Pla de promoció de les arts visuals. Tram. 310-00454/06. Josep Maria Carbonell i Abelló, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Substanciació.

25. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el garantiment del compliment de les recomanacions del darrer informe de la Sindicatura de Comptes respecte a l’Institut Català de Finances. Tram. 310-00458/06. Martí Carnicer i Vidal, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Substanciació.

________


El president
Moltes gràcies.

Preguntes al Govern sobre els acords establerts entre els ajuntaments afectats pel Pla de promoció de les arts visuals i sobre el garantiment del compliment de les recomanacions del darrer informe de la Sindicatura de Comptes respecte a l’Institut Català de Finances
310-00454/06 i 310-00458/06
El Grup Socialistes - Ciutadans pel Canvi ha demanat si es podien formular conjuntament les preguntes corresponents als següents punts de l’ordre del dia, per a la substanciació dels quals té la paraula el senyor Martí Carnicer.


– Ara bé, si tracten de qüestions diferents però són més de dos punts, posarem només el títol genèric de la tramitació i la paraula «acumulats/des». Per exemple:

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Proposició no de llei sobre l’arxiu central administratiu de la Delegació del Govern de la Generalitat a Tarragona (tram. 250-00780/06). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat i votació de la proposició no de llei i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 83, 59; esmenes: BOPC 103, 17).

2. Proposició no de llei sobre la reversió gratuïta dels terrenys municipals cedits per a la construcció de casernes de la Guàrdia Civil (tram. 250-00797/06). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i votació (text presentat: BOPC 112, 32).

3. Proposició no de llei sobre el traspàs de la documentació judicial dels Tribunals Militars a l’Arxiu Nacional de Catalunya (tram. 250-00944/06). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat i votació de la proposició no de llei i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 96, 25; esmenes: BOPC 112, 14).

________


El president

Comença la sessió.

Proposicions no de llei acumulades
250-00780/06, 250-00797/06 i 250/00944/06
Atès que els tres primers punts de l’ordre del dia són iniciatives presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, ha estat demanat a aquesta presidència si podien ésser formulats conjuntament. Per tant, donaria la paraula al diputat...

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

[...]

7. Pregunta al director general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió sobre l’educació dels valors adreçada als infants (tram. 312-00519/05). Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

8. Pregunta al director general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió sobre el foment de la integració social mitjançant la televisió (tram. 312-00522/05), al nivell d’audiència de TV3 els mesos d’estiu (tram. 312-00523/05). Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

9. Pregunta al director general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió sobre el tractament donat a la notícia del desistiment del director del Teatre Nacional de Catalunya (tram. 312-00524/05). Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

10. Pregunta al director general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió sobre l’evolució de l’audiència de Catalunya Ràdio (tram. 312-00528/05) i sobre la implantació feta per Catalunya Ràdio de noves tecnologies (tram. 312-00530/05). Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

________


El president
Moltes gràcies, senyor Puigcercós.

Preguntes acumulades
312-00519/05, 312-00522/05, 312-00523/05, 312-00528/05 i 312-00530/05
Finalment, en aquest bloc de preguntes, correspon ara al Grup de Convergència i Unió..., tot advertint-los que disposen de quinze minuts, també, entre la pregunta i repregunta. Té la paraula el senyor Francesc Codina.

Francesc Codina i Castillo

Gràcies, senyor president. Intentarem no esmerçar tot el temps que se’ns ha atorgat...


Excepcionalment, si es dona el cas que s'ha d'acumular un nombre de punts molt gran, abreujarem els números de tramitació en l'enunciat de la manera següent:
Preguntes acumulades
312-00321/08 a 312-00354/08, 312-00356/08 a 312-00370/08, 312-00373/08, 312-00376/08 a 312-00379/08 i 312-00384/08