4.3.1.3. Acumulació de punts

Quan s’acumulen, a efectes del debat o de la votació, dos o més punts de l’ordre del dia, tant si la defensa dels punts és a càrrec d’un orador o de diversos com si no es defensen, introduirem l’enunciat dels punts només amb el títol genèric de les tramitacions en plural. Sota l'enunciat hi posarem els números de tramitació en rodona, separats per comes i enllaçant el darrer element amb la conjunció «i».

Mocions
302-00293/06 i 302-00298/12
Propostes de resolució
250-00402/12, 250-00404/12 i 250-00405/12
Projectes de llei
200-00002/12 i 200-00003/12
Preguntes
311-00504/12, 311-00505/12, 311-00516/12 i 311-00517/12
Compareixences
357-00287/11 i 357-00313/11
Propostes de compareixença
352-00132/12, 352-00133/12, 352-00136/12 i 352-00138/12
Sessions informatives
355-00056/12, 355-00063/12, 355-00064/12 i 355-00070/12
Controls del principi de subsidiarietat
295-00184/13 i 295-00188/13
Compliments del pressupost de despeses del Parlament de Catalunya
237-00005/13 i 237-00006/13


Cal tenir en compte, però, que si els punts que s’acumulen inclouen una numeració hi hem de posar el títol genèric de les tramitacions i els números respectius.

Decrets llei 38/2020 i 44/2020
203-00064/12 i 203-00068/12
Procediments relatius als informes de fiscalització 15/2017 i 13/2018
258-00027/11 i 258-00010/12


També que si les iniciatives s’acumulen per anunciar-ne la retirada, la posposició o el decaïment, ho hem d’indicar entre parèntesis a continuació del títol.

Interpel·lacions (retirades)
300-01015/12 i 300-01060/12
Propostes de resolució (posposades)
250-00032/11, 250-00034/11 i 270-00054/11
Proposicions de llei (decaigudes)
202-00090/12 i 202-00093/12


Si s’acumulen iniciatives de tipologies diferents hem de mantenir els títols genèrics de les tramitacions un rere l’altre.

Sol·licituds de sessió informativa i de compareixença
354-00041/13, 354-00053/13 i 356-00230/13
Sessió informativa i compareixença
359-00013/12 i 357-00368/12


Excepcionalment, si es dona el cas que s'han d'acumular més de deu punts, abreujarem els números de tramitació en l'enunciat de la manera següent:
Preguntes
312-00321/12 a 312-00354/12, 312-00356/12 a 312-00370/12, 312-00373/12, 312-00376/12 a 312-00379/12 i 312-00384/12