4.3.1.2. Punts no inclosos en l’ordre del dia

Hi ha intervencions de la presidència en què es fan manifestacions, declaracions o salutacions que sovint no són incloses en l’ordre del dia. Encara que no tinguin número de tramitació, han de dur un enunciat al davant, que elaborarem d’acord amb els models següents:

El president

Comença la sessió.

Commemoració del cinquanta-unè aniversari de la Declaració universal dels drets humans
Aquesta presidència vol fer i llegir un manifest sobre el cinquanta-unè aniversari de la Declaració universal dels drets humans: «En una Europa nova, en un Occident renovat...»

El president

[...]

Moltes gràcies.

Manifestació de condol per l’assassinat de Juan Carlos Beiro Montes
Ara prego a les senyores i els senyors diputats que fem un minut de silenci en memòria del senyor Juan Carlos Beiro Montes, que ha estat la darrera víctima mortal del terrorisme d’ETA.

El president

[...]

En aquest cas, iniciem el capítol de mocions.

Declaració institucional sobre el conflicte a l’estat de Chiapas
Abans, però, em permetran un moment... A petició de tots els grups parlamentaris, procediré a llegir la declaració política sobre el conflicte de Chiapas. És signada pels portaveus de tots els grups parlamentaris, i diu així: «Colpits per la massacre de quaranta-cinc persones per grups paramilitars a l’estat de Chiapas...»

El president

Comença la sessió.

Salutació al president i a una delegació del Parlament de Baviera
Voldria fer avinent a les senyores i els senyors diputats que aquesta cambra té l’honor de rebre oficialment el president i la delegació corresponent del Parlament de l’estat lliure de Baviera, al qual trametem la nostra salutació.

Moltes gràcies.

Paraules de comiat de Teresa Pallarès Piqué
Abans de suspendre la sessió, la diputada senyora Teresa Pallarès m’ha demanat fer ús de la paraula per poder-se acomiadar de tots vostès. Té dos minuts, diputada. Pot ser de l’escó mateix, si vol, o del faristol; com vulgui.

Teresa Pallarès Piqué

Moltes gràcies. Moltes gràcies, presidenta, per permetre’m que faci avui ús de la paraula...

El president

Gràcies, senyor diputat.

Composició de meses de comissions
Per tal de donar compliment a l’article 37.2. del Reglament, aquesta presidència comunica que han estat constituïdes la Comissió d’Estudi de la Situació de les Polítiques de Joventut de Catalunya, la Comissió Permanent de Legislatura sobre Immigració, la Comissió d’Estudi del Procés de Mundialització de l’Economia i de les Repercussions en les Relacions Internacionals i la Comissió d’Estudi de la Situació de la Pesca a Catalunya. Demano a la secretària segona que doni compte de la composició de les meses esmentades.

La secretària segona

Gràcies, senyor president. A la Comissió d’Estudi del Procés de Mundialització de l’Economia i de les Repercussions en les Relacions Internacionals, la composició de la Mesa serà...