4.3.2. Interrupció de l’ordre del dia

El debat d’un punt de l’ordre del dia pot ser interromput per diverses causes: perquè continua a la reunió de l’endemà; perquè el president/a fa alguna manifestació, durant la substanciació del punt, que requereix un enunciat; perquè es decideix ajornar-ne la votació per consensuar una transacció, etcètera. En aquests casos, cal tornar a posar l’enunciat del punt en el moment de la represa i afegir-hi, entre parèntesis, la paraula «continuació». Per exemple:

Sessió 70, tercera i darrera reunió [...]


Sessió 70.3

La sessió, suspesa ahir, es reprèn a les nou del matí i dos minuts. Presideix el president del Parlament, acompanyat de tots els membres de la Mesa, la qual és assistida per l’oficiala major i el lletrat Vicenç Santaló i Burrull.

Al banc del Govern [...]


El president

Es reprèn la sessió.

Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2003 (continuació)
200-00072/06
Té la paraula, en primer lloc, l’il·lustre diputat senyor Ramon Vilalta, del Grup Socialistes - Ciutadans pel Canvi.

La vicepresidenta

[...]

Quedaria aprovada per la unanimitat dels diputats presents.

Proposicions no de llei (continuació)
250-02377/06 i 250-02477/06
Teníem pendents les proposicions no de llei número 2 i la 3, a petició dels grups, per tal de poder arribar a un acord. Si els sembla, donaríem la paraula que encara restava al Grup Parlamentari Socialistes per a posicionar-se... Però ens sembla, doncs, si s’ha arribat a aquest acord, que es pogués llegir la transacció o l’acord, que ho llegiria el Grup Parlamentari Popular, la il·lustre diputada Maria Àngels Esteller.

M. Ángeles Esteller Ruedas

Gràcies, senyora presidenta...