4.3.3. Alteració i modificació

No cal ressenyar mitjançant un enunciat els canvis respecte a l’ordre del dia de la convocatòria, és a dir, ni les alteracions ni les modificacions de l’ordre del dia. Transcriurem només la part del discurs que correspongui allà on es produeixi, sense introduir-hi cap enunciat. Per exemple:

El president
Passaríem ara al bloc d’interpel·lacions... (Carme Figueras i Siñol demana per parlar.) Digui, senyora Figueras...
Carme Figueras i Siñol
Senyor president, si pogués ser, voldríem demanar que la interpel·lació que té el número 6 fos substanciada a última hora del matí.
El president
D’acord. Doncs, procediríem ara a [...]

La retirada o el decaïment d’un punt no es consideren una modificació de l’ordre del dia, sinó un tipus de substanciació, i, per tant, requereixen l'enunciat corresponent. Les posposicions també requereixen l'enunciat [v. 4.3.4 i 4.3.5].