4.3.5. Decaïment

Un punt inclòs en l’ordre del dia pot decaure, per exemple, per absència del diputat o diputada proposant o pel fet d’haver estat substanciat per escrit. En aquest cas, com en l’apartat anterior, cal fer constar l’enunciat del punt just abans que se n’hagi anunciat el decaïment i, tot seguit, «decaigut/s/da/des», entre parèntesis i també en negreta.

La vicepresidenta

Moltes gràcies, senyora consellera.

Preguntes (decaigudes)
250-02552/06 i 250-02553/06 
Els he de fer avinent que les preguntes que vénen a continuació decauen, perquè la consellera m’informa que ja les ha respost per escrit.