4.3.6. No transcripció

D’acord amb l’article 108.2 del Reglament, «en el Diari de Sessions del Parlament de Catalunya es reprodueixen fidelment totes les intervencions i tots els acords adoptats en les sessions públiques. Així mateix, hi consten les incidències que hi han esdevingut.» En conseqüència, a partir de la vuitena legislatura transcriurem, corregirem i editarem totes les intervencions que es produeixin tant al Ple com a les comissions, des del moment que se n’inicia la sessió fins que finalitza.

Només en quedaran excloses aquelles sessions que, d’acord amb els articles 51.2 i 81.2, s’acordi que seran secretes. En aquest cas, cal:

a) Afegir a l’ordre del dia, al final de tot l’enunciat del punt, les paraules «No es transcriu», en rodona, entre parèntesis i amb un punt a dins.

b) Posar, després d’un doble espai, una acotació entre parèntesis, en cursiva i al marge, que digui: «Atès que aquesta sessió és secreta, no se’n fa la transcripció.»

c) Introduir, després d’un doble espai, l’acotació horària de la sessió.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

Punt únic: Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat dels diputats (tram. 234-00017/06). Comissió de l’Estatut dels Diputats. Debat i votació del Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Diputats. (No es transcriu.)

(Atès que aquesta sessió és secreta, no se’n fa la transcripció.)

La sessió s’aixeca a un quart d’onze del matí.

D’acord amb l’article 70, les sessions de la Comissió de Matèries Secretes o Reservades sempre seran secretes.