4.3.7. Votacions

Per tal que les votacions quedin ben acotades en el text, seguirem sempre el mateix esquema, que consisteix a posar amb punts i a part totes les fórmules introductòries i el resultat final.

En el Ple, les votacions són electròniques i, per tant, hi trobarem només la fórmula «Comença la votació» i el resultat final. Per exemple:


El president

Moltes gràcies.

Acabat el debat, anem a cridar a votació.

(Pausa llarga.)

Sotmetem a votació la presa en consideració de la Proposició de llei de modificació de la Llei 4/1987, del 24 de març, reguladora de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 65 vots a favor, cap en contra i 62 abstencions.

A les comissions, en canvi, hi haurà normalment les preguntes corresponents a les tres opcions de vot (a favor, en contra i abstenció). Per exemple:

El vicepresident

Passem, doncs, a la votació de la proposició, amb l’esmena incorporada.

En primer lloc, votem el punt 1.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Ha quedat rebutjat per 12 vots a favor, 13 en contra i 2 abstencions.

Ara votem el punt 2, amb l’esmena de Convergència i Unió.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Aquest punt, doncs, ha sigut aprovat.

L’acotació «pausa llarga», la posarem si el president o presidenta avisa els diputats i fa una pausa prolongada perquè tinguin temps d’incorporar-se a la votació, cosa que sol ocórrer en el Ple. En canvi, no posarem cap acotació de «pausa» darrere les petites pauses que es fan després de les preguntes sobre el tipus de vot.

Quan la votació no és electrònica, de vegades el president o presidenta indica als diputats que abaixin el braç o que seguin. En aquest cas, eliminarem de la transcripció aquestes indicacions. Per exemple:

La presidenta

Per tant, sotmetríem a votació la proposició no de llei, amb la transacció a què s’ha arribat.

Els que hi estiguin a favor?

Poden abaixar el braç. / Poden seure.

Els que hi estiguin en contra?

Poden abaixar el braç. / Poden seure.

Abstencions?

Aquesta proposició no de llei ha quedat aprovada per...

Per a les acotacions en les votacions, v. 4.5.5.