4.5.1. Intervencions

(Adreçant-se a [nom complet / càrrec].) [Si l’orador o oradora s’adreça particularment a un diputat o diputada o conseller o consellera durant la intervenció.]

([Nom complet / càrrec] demana per parlar.) [Si algú fa senyal de voler parlar i el president o presidenta s’hi adreça per demanar-li què vol dir o per donar-li la paraula. En canvi, si el mateix president o presidenta ja esmenta la petició de paraula, l’acotació és innecessària.]

El vicepresident primer

Per què demana la paraula, senyor Vendrell?

Xavier Vendrell i Segura

Sí, senyor president, per claríssimes al·lusions de la diputada del Grup de Convergència...

La presidenta

Passem, doncs... (Àngels Esteller Ruedas demana per parlar.) Digui, senyora Esteller...

Àngels Esteller Ruedas

Senyora presidenta, voldríem demanar votació separada dels punts...

(Antoni Fernández Teixidó demana per parlar.)

El president

Senyor diputat.

Antoni Fernández Teixidó

Dos temes, senyor conseller, i enllestim: successions i donacions, i finançament.


([Nom complet / càrrec] s’aixeca per parlar.) [Només en les sessions plenàries.]

(L’orador/a abaixa el to de veu.) [Expressament com a recurs per a cridar l’atenció de la cambra.]

(L’orador/a en remarca la pronúncia amb [essa sorda / e oberta / vocal neutra.])

(L’orador/a assenyala [nom complet / càrrec].)

(L’orador/a n’assenyala l’escó.)
[Si l’orador o oradora es refereix a algú que és absent tot assenyalant l’escó que té assignat.]

([De l’escó estant,] [nom complet / càrrec] adreça uns mots a [nom complet / càrrec].)

(En el sector del públic [dues/unes quantes...] persones despleguen una pancarta.)

(L’exposició de l’orador/a és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals poden ésser consultats a l’expedient de la comissió.)


(L’orador/a s’aixeca per mostrar / mostra uns gràfics / mapes [sobre...].) [En una sessió de comissió.]

(L’orador/a mostra a la cambra un full en què es reprodueixen [diversos pictogrames...].) [En una sessió de Ple.]

(L’orador/a mostra el full a [nom complet / càrrec].) [Després d’haver-lo mostrat a la cambra en general, i a indicació del president o presidenta, per exemple.]

(Es procedeix a la projecció d’un vídeo. Pausa.) [En una sessió de comissió, com a suport documental de qui compareix.]

(Es reprodueix l’espot: «–Parla sense vergonya, parla amb llibertat, i per començar parla en català. Parlo sense vergonya, parlo amb llibertat, i si m’equivoco torno a començar. Parlo sense vergonya i parlo amb llibertat, i si m’equivoco torno..., torno..., torno a començar. –Dóna corda al català.») [En una sessió de comissió, com a suport documental de qui compareix.]

(Es reprodueix un enregistrament sonor. Pausa.)

(El compareixent intervé mitjançant videoconferència.)
[Si no se'n fa menció expressa.] [Ho introduirem just abans de la intervenció de l'orador.]

(L'exposició de l'orador, mitjançant videoconferència, és acompanyada d'una projecció de xarts, els quals poden ésser consultats a l'expedient de la comissió.)

(Les intervencions corresponents al punt [ordinal] de l’ordre del dia són reproduïdes i transcrites en una pantalla.)
[Per a facilitar el seguiment de la sessió a persones sordes.]

(Les intervencions dels oradors són traduïdes per diversos intèrprets a la llengua de signes.) [Per a facilitar el seguiment de la sessió a persones sordes.]

(Les intervencions dels oradors són reproduïdes i transcrites en una pantalla, i traduïdes per diversos intèrprets a la llengua de signes.) [Per a facilitar el seguiment de la sessió a persones sordes.]

(La intervenció de l'orador/a, en llengua de signes, és reproduïda oralment per un/una intèrpret.) [Quan l'orador o oradora s'expressa en la llengua de signes.]

(L'oradora fa la intervenció simultàniament en llengua de signes.) [Quan l'orador o oradora, a més d'expressar-se oralment, ho fa també en la llengua de signes.]

(La cambra, dempeus, canta Els segadors.) [Per exemple, en una sessió constitutiva.]

(La sala serva un minut de silenci. Tot seguit, els alumnes de l’Escola Superior de Música de Catalunya interpreten El cant dels ocells.)