4.5.1. Intervencions

(Adreçant-se a [nom complet / càrrec].) [Si l’orador o oradora s’adreça particularment a un diputat o diputada o conseller o consellera durant la intervenció.]

([Nom complet / càrrec] demana per parlar.) [Si algú fa senyal de voler parlar i el president o presidenta s’hi adreça per demanar-li què vol dir o per donar-li la paraula. En canvi, si el mateix president o presidenta ja esmenta la petició de paraula, l’acotació és innecessària.]

El vicepresident primer

Per què demana la paraula, senyor Vendrell?

Xavier Vendrell i Segura

Sí, senyor president, per claríssimes al·lusions de la diputada del Grup de Convergència...

La presidenta

Passem, doncs... (Àngels Esteller Ruedas demana per parlar.) Digui, senyora Esteller...

Àngels Esteller Ruedas

Senyora presidenta, voldríem demanar votació separada dels punts...

(Antoni Fernández Teixidó demana per parlar.)

El president

Senyor diputat.

Antoni Fernández Teixidó

Dos temes, senyor conseller, i enllestim: successions i donacions, i finançament.

En les comissions, de vegades, el president és alhora l'únic representant del seu grup parlamentari i, enlloc de delegar les funcions de president en el vicepresident, alterna la moderació del debat que fa com a president amb les intervencions que fa com a diputat, sense que ningú altre intervingui. En aquests casos hem de fer servir una acotació quan deixa de fer de president per a intervenir com a diputat i una altra quan acaba la intervenció i torna a fer de president. Per exemple:El president

Gràcies, diputada.

(El president deixa d’exercir les seves funcions per a intervenir com a diputat.)

Vidal Aragonés Chicharro

Des de la CUP - Crida Constituent volem fer diferents consideracions sobre la qüestió. Una primera, situar què és el que estem demanant i a qui havíem requerit la seva compareixença, que és al senyor Illa, al senyor Sánchez i al senyor Iglesias, i el perquè.

Primer de tot [...]

I és per això que també pensem que es pot fer trasllat a la Mesa del Parlament, però amb una reflexió afegida. Des de la CUP - Crida Constituent ja sabem que no servirà absolutament per a res la comunicació, perquè, evidentment, ja va expressar el senyor Pedro Sánchez qui col·locava a la fiscalia i de qui depenia la fiscalia. Ell ja ho va expressar, i, per tant, ja sabem que no servirà per a res. Però encara que no serveixi per a res, pensem que a la presidència d’aquesta comissió li correspon fer exercici d’aquest article del Reglament del Parlament de Catalunya.

Gràcies.

(Vidal Aragonés i Chicharro reprèn l’exercici de les funcions de president.)

El president

No tenim a sala el portaveu del Subgrup del Partit Popular, i, per tant, donaríem la paraula, per a la seva intervenció, al portaveu del Grup Republicà, senyor Albert. Il·lustre diputat, endavant.

([Nom complet / càrrec] s’aixeca per parlar.) [Només en les sessions plenàries.]

(L’orador/a abaixa el to de veu.) [Expressament com a recurs per a cridar l’atenció de la cambra.]

(L’orador/a en remarca la pronúncia amb [essa sorda / e oberta / vocal neutra.])

(L’orador/a assenyala [nom complet / càrrec].)

(L’orador/a n’assenyala l’escó.)
[Si l’orador o oradora es refereix a algú que és absent tot assenyalant l’escó que té assignat.]

([De l’escó estant,] [nom complet / càrrec] adreça uns mots a [nom complet / càrrec].)

(En el sector del públic [dues/unes quantes...] persones despleguen una pancarta.)

(L’exposició de l’orador/a és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals poden ésser consultats a l’expedient de la comissió.)


(L’orador/a s’aixeca per mostrar / mostra uns gràfics / mapes [sobre...].) [En una sessió de comissió.]

(L’orador/a mostra a la cambra un full en què es reprodueixen [diversos pictogrames...].) [En una sessió de Ple.]

(L’orador/a mostra el full a [nom complet / càrrec].) [Després d’haver-lo mostrat a la cambra en general, i a indicació del president o presidenta, per exemple.]

(Es projecta un vídeo. Pausa.) [En una sessió de comissió, com a suport documental de qui compareix.]

(Es reprodueix l’espot: «–Parla sense vergonya, parla amb llibertat, i per començar parla en català. Parlo sense vergonya, parlo amb llibertat, i si m’equivoco torno a començar. Parlo sense vergonya i parlo amb llibertat, i si m’equivoco torno..., torno..., torno a començar. –Dóna corda al català.») [En una sessió de comissió, com a suport documental de qui compareix.]

(Es reprodueix un enregistrament sonor. Pausa.)

(El compareixent intervé mitjançant videoconferència.)
[Si no se'n fa menció expressa.] [Ho introduirem just abans de la intervenció de l'orador.]

(L'exposició de l'orador, mitjançant videoconferència, és acompanyada d'una projecció de xarts, els quals poden ésser consultats a l'expedient de la comissió.)

(Les intervencions corresponents al punt [ordinal] de l’ordre del dia són reproduïdes i transcrites en una pantalla.)
[Per a facilitar el seguiment de la sessió a persones sordes.]

(Les intervencions dels oradors són traduïdes per diversos intèrprets a la llengua de signes.) [Per a facilitar el seguiment de la sessió a persones sordes.]

(Les intervencions dels oradors són reproduïdes i transcrites en una pantalla, i traduïdes per diversos intèrprets a la llengua de signes.) [Per a facilitar el seguiment de la sessió a persones sordes.]

(La intervenció de l'orador/a, en llengua de signes, és reproduïda oralment per un/una intèrpret.) [Quan l'orador o oradora s'expressa en la llengua de signes.]

(L'oradora fa la intervenció simultàniament en llengua de signes.) [Quan l'orador o oradora, a més d'expressar-se oralment, ho fa també en la llengua de signes.]

(La cambra, dempeus, canta Els segadors.) [Per exemple, en una sessió constitutiva.]

(La sala serva un minut de silenci. Tot seguit, els alumnes de l’Escola Superior de Música de Catalunya interpreten El cant dels ocells.)