4.5.2.2. Remors i veus

(Remor de veus.) [Si el que diu l’orador o oradora provoca comentaris de més d’un diputat o diputada, o si en entrar i sortir de la sala hi ha remor i el president o presidenta o el mateix orador o oradora tallen el discurs per demanar silenci.]

(Forta remor de veus.)

(Persisteix la remor de veus.)

Carme Figueras i Siñol

Sí, moltes gràcies, senyora presidenta. Bé, aquest, el tema de L’Aliança, desgraciadament, és un tema recurrent. (Remor de veus.) Aquesta va ser una proposició no de llei que vàrem presentar el nostre grup, junt amb altres iniciatives, amb motiu de la intervenció... (persisteix la remor de veus), de la darrera intervenció que hi ha hagut de la mútua per part del Govern de la Generalitat, el dia 14 de març...

La vicepresidenta

Perdoni, senyora diputada... Pregaria als senyors diputats que fessin atenció al que diu la il·lustre diputada que té l’ús de la paraula. (Pausa.) Gràcies. Pot seguir.

(Veus de fons.) [Si algú apunta l’orador o oradora o n’interfereix el discurs.]
El president de la Generalitat

Bé, potser fa quinze dies li hauria contestat d’una altra manera, però ara, com que realment el que sempre val és l’última decisió, l’última decisió és aquesta, senyor Maragall: emprendre en la propera legislatura els tràmits necessaris, etcètera. (Veus de fons.) Perdoni, sí, això... No, no, perdoni, emprendre en la propera legislatura, això és el que diu –que vostès no van votar, evidentment–, però... (Veus de fons.) També, però el que compta no és la part de vostès, sinó la de la majoria del Parlament. (Rialles.)

(Veus de «Sí!») [O el que hi escaigui; per exemple: (Veus d’«Està per veure, això!»)]

(Crits de «Molt bé!» [en un sector de l’hemicicle / de la sala / en el sector del públic.)]

(De l’escó estant, algú [nom complet / càrrec] diu: «...»)
[Si algú que no té la paraula intervé o interromp l’orador o oradora.]
La consellera de Justícia

[...] després, més serens, m’ho expliquen... (Una diputada diu: «No hem perdut la serenitat, eh?, nosaltres.») Molt bé, doncs, després en parlarem.

([Nom complet / càrrec] increpa [nom complet / càrrec].)

([Nom complet / càrrec] profereix crits de «...».)

(Diverses veus increpen l’orador/a.)

(S’esdevé un intercanvi de mots entre alguns diputats.)

(Alguns diputats fan unes observacions de dissentiment.)

([Nom complet / càrrec] fa el so de tocar l’ase.)

(Remor de passes.)