4.5.4. No enregistrament

(L’orador/a comença a parlar sense fer ús del micròfon, motiu pel qual no n’han quedat enregistrats els primers mots.) [Si l’orador o oradora comença a parlar sense haver pitjat el botó del micròfon.]

(L’orador/a continua parlant sense fer ús del micròfon.) [Si l’orador o oradora ha tancat el micròfon abans d'acabar la intervenció.]

([Nom complet / càrrec] intervé sense fer ús del micròfon.) [Si l’orador o oradora fa tota una intervenció sense haver pitjat el botó del micròfon.]

(L’orador/a pronuncia uns mots inaudibles.) [Si l’orador o oradora s’aparta del micròfon i això fa que no s’entenguin bé les paraules pronunciades.]

(Per raons tècniques, no ha quedat enregistrada [part de] la intervenció / no han quedat enregistrats els primers / els darrers / alguns mots de la intervenció de l’orador/a.) [Si, per motius aliens a l’orador o oradora, no s’ha enregistrat la seva intervenció o part de la seva intervenció.]

(Per raons tècniques, no ha quedat enregistrada l'aprovació de les sol·licituds de compareixença amb els números de tramitació ... / una modificació de l'ordre del dia que consisteix en l'addició / la posposició de les compareixences amb els números de tramitació ...) [Si s'ha pres un acord que no ha quedat enregistrat.]

(Atès que per raons tècniques no han quedat enregistrades les intervencions corresponents a aquesta sessió, tot seguit se'n reprodueixen els acords.) [Si no s'ha enregistrat la sessió. Exemple: DSPC-C 287/08.]

(El president/a [o El vicepresident/a primer/a, etc.] dona la paraula a [nom complet / càrrec].) [Si el president o presidenta [o el vicepresident/a primer/a, etc.] no intervé per donar la paraula a l’orador o oradora, o la hi dona amb un senyal.]

([Nom complet / càrrec] renuncia a fer ús de la paraula.) [Si el president o presidenta li dona la paraula però l’al·ludit o al·ludida, sense fer ús del micròfon, declina l’oferiment.]

(El president/a [o El vicepresident/a primer/a, etc.] retira l’ús del micròfon a l’orador/a i aquest/a continua parlant uns moments.)

________

Quan hi ha problemes en la transmissió d'una videoconferència, farem servir dues acotacions. D'una banda, l'acotació general:

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats alguns mots de la intervenció de l’orador/a.) [La introduirem just abans de la intervenció de l'orador/a, a continuació de l'acotació El/La compareixent intervé mitjançant videoconferència, si aquesta darrera és necessària, v. 4.5.1. Intervencions.]

I d'altra banda, una acotació específica:

(Tall de comunicació.) o (tall de comunicació) [La introduirem cada cop que es produeix la interrupció tècnica.]

Exemple: DSPC-C 619/10Si durant la videoconferència algun dels intervinents comença a parlar sense activar el micròfon farem servir aquesta acotació: 

([Nom complet / càrrec] intervé sense fer ús del micròfon.)

Per exemple:

El president

A vostè, senyor diputat. Senyor director, senyor Sanchis, té la paraula quan vulgui, eh?

(El director de Televisió de Catalunya intervé sense fer ús del micròfon.)

Xavier Pellicer Pareja

Disculpi, està silenciat...