4.5.3. No transcripció

(L’orador/a demana que no es transcrigui/n una part / uns mots de la seva intervenció. El president/a hi accedeix.)

(Les paraules següents no consten a sol·licitud expressa de l’orador/a.)

(Atès que aquesta sessió és secreta, no se’n fa la transcripció.)
[v. 4.3.6]