4.5.5.1. Secreta

(El secretari/ària [...] crida per ordre alfabètic els diputats perquè dipositin llur papereta a l’urna.)

(El secretari/ària [...] crida per ordre alfabètic els diputats perquè dipositin llurs paperetes a les urnes.)
[Si es tracta de votacions simultànies, amb més d’una urna.]

(El secretari/ària [...] crida per ordre alfabètic els membres del Govern perquè votin.)

(El secretari/ària [...] crida, un per un, els membres de la Mesa perquè votin.)

(El secretari/ària segon/a i, després, el secretari/ària tercer/a criden per ordre alfabètic els diputats perquè votin.)

(El secretari/ària [...] crida per grups parlamentaris els diputats perquè votin.)

(Es procedeix a l’escrutini.)

Elecció del secretari/ària quart/a de la Mesa
El primer punt de l’ordre del dia és l’elecció del secretari o secretària quart/quarta de la Mesa d’aquest Parlament. A conseqüència de la dimissió de la secretària quarta de la Mesa del Parlament, correspon l’elecció d’un nou secretari o secretària. D’acord amb l’article 32.3, l’elecció es farà mitjançant paperetes, en què s’escriurà un sol nom, i sortirà elegit el que obtingui més nombre de vots. D’acord amb l’article 81 del Reglament, un secretari anomenarà les senyores diputades i els senyors diputats per ordre alfabètic perquè dipositin llur papereta en l’urna. Procedirem a la lectura del nom dels diputats perquè aquests puguin exercir el sufragi. Senyor secretari primer de la Mesa, comenci la lectura dels noms, i que els diputats s’acostin a l’urna amb la seva papereta.

El secretari primer

Sí, gràcies, senyor president. Observar també, si m’ho permet el senyor president, que el sol nom ha de ser del mateix Grup d’Iniciativa per Catalunya - Verds, ja que és l’únic que el pot substituir. Per tant, qualsevol nom d’un altre grup no serà vàlid.

(El secretari primer i, després, el secretari segon criden per ordre alfabètic els diputats perquè dipositin llur papereta a l’urna.)

(El secretari segon crida per ordre alfabètic els membres del Govern perquè votin.)

(El secretari segon crida, un per un, els membres de la Mesa perquè votin.)


El president

Moltes gràcies.

Iniciem l’escrutini. Prego als secretaris que prestin atenció als vots que es van donant. Comencem.

(Es procedeix a l’escrutini.)

El president

El resultat de la votació ha sigut el següent: el senyor Roc Fuentes, 87 vots, 3 vots en blanc i 1 vot nul.

Queda, per tant, elegit secretari quart de la Mesa del Parlament el senyor Roc Fuentes, al qual prego que ocupi el seu lloc en aquesta Mesa, en aquesta presidència.

(Aplaudiments. L’anomenat ocupa el seu lloc.)