4.5.5.2. Pública per crida

(El president/a / el vicepresident/a primer/a / segon/a treu una bola amb el número del diputat pel qual ha de començar la votació nominal.)
 

(Es procedeix al recompte.)

El president

Es reprèn la sessió.

Debat del programa i votació d’investidura del M. H. Sr. Jordi Pujol i Soley, candidat proposat a la presidència de la Generalitat de Catalunya (continuació)
201-00001/08
D’acord amb l’article 119 del Reglament de la cambra i amb el que s’ha convingut amb els portaveus...

[...]

Finalitzades les intervencions dels portaveus dels grups parlamentaris, es procedeix ara a la votació.

[...]

D’acord amb els articles 79 i 80, la votació serà pública per crida. Es votarà per ordre alfabètic de cognoms de les senyores diputades i dels senyors diputats, i s’iniciarà l’ordre pel número corresponent a una bola numerada extreta a l’atzar, que pregaré a la senyora vicepresidenta segona que ho faci. La secretària primera i el secretari quart llegiran, a partir d’aquest número, tota la llista dels senyors diputats. I prego als secreta-ris segon i tercer que ajudin al recompte juntament amb els lletrats.

Els senyors diputats respondran «sí», «no» o declararan que s’abstenen. Els membres del consell executiu que siguin diputats i la Mesa votaran al final.

(La vicepresidenta segona treu una bola amb el número del diputat pel qual ha de començar la votació nominal.)

La vicepresidenta segona

Número 92, senyor president.

El president

El número 92 correspon al diputat senyor Joan Maria Roig i Grau. Prego que, a partir d’aquest nom, la senyora secretària primera vagi cridant a la votació.

La secretària primera

Joan Maria Roig i Grau: «Sí.»

Joan Roma i Cunill: «No.»

[...]

El president

Algun senyor diputat no ha sigut cridat a votació? (Pausa.)

Passem, per tant, al recompte de vots.

(Es procedeix al recompte.)

El resultat de la votació ha sigut el següent...