6. Documentació de suport per a l’exposició

En les compareixences i sessions informatives de les comissions, els oradors fan servir de vegades xarts, és a dir, suports físics com ara diapositives, transparències o documents informàtics, durant les seves presentacions o exposicions. Aquesta documentació es pot consultar a l’expedient de la comissió. Cal posar l’acotació (L'exposició de l'orador/-a és acompanyada d'una projecció de xarts, els quals poden ésser consultats a l’expedient de la comissió.) en el moment que l’orador o oradora comenci la intervenció o al·ludeixi al suport físic de què se serveix en la intervenció:

El conseller de Treball i Indústria

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors diputats, volíem, després que el Govern aprovés el Pla de prevenció de riscos laborals per al període de 2005-2008, fer una presentació per poder debatre amb tots vostès els criteris que inspiren i els continguts d’aquest Pla de prevenció de riscos laborals del 2005-2008.

(L'exposició del conseller és acompanyada d'una projecció de xarts, els quals poden ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

La prevenció de riscos laborals ha estat sempre una de les prioritats d’aquest Govern, no tan sols amb el pacte que va donar lloc a aquest Govern...