5. Taula de contingut

Automàticament es genera una taula de contingut amb els títols, per ordre de substanciació, de tots els punts, tant si tenen número de tramitació com si no en tenen, amb totes les dades que hàgim fet constar: nom i número de la tramitació, si és continuació d’un debat anterior, si ha estat retirada o ha decaigut, i si és una presa en consideració.

Els títols dels punts s'escriuen en negreta i el número de tramitació, si en tenen, a sota en rodona, a continuació del qual hi haurà, alineat al marge dret, el número de pàgina.

Compareixença d’una representació de l’Aliança per la Llibertat de Veneçuela per a informar sobre les activitats de l’entitat
357-00615/10

Compliment de la Moció 111/XII, sobre les operacions de rescat a la Mediterrània i les polítiques d’acollida de migrants

Composició de la comissió
410-00002/08

Composició de la Mesa del Parlament
398-00001/13

Control del compliment de la Moció 8/VIII, sobre mesures relatives al Cos de Mossos d'Esquadra
390-00008/08

Debat general sobre els mitjans audiovisuals de Catalunya
255-00001/06

Diputats interventors per al període pressupostari del 2008
231-00002/08

Elaboració del pla de treball

Escrit relatiu a un conflicte en una comunitat de propietaris
125-00050/08

Interpel·lació al Govern sobre la política de recerca
300-00754/06

Intervencions (article 201.2 del Reglament del Parlament)

Manifestació de condol per la mort de l’exdiputat Joan Codina i Torres

Manifestació de condol i de condemna de la violència masclista

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre política educativa, especialment pel que fa al desplegament de la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l’educació
302-00331/06

Pla de treball de la comissió
394-00013/12

Pregunta al Govern sobre les actuacions del Govern davant la crisi del sector tèxtil i de la confecció
310-00443/06

Pregunta al president de la Generalitat sobre com preveu el Govern encarar l’actual situació política a Catalunya
317-00605/06

Projecte de pressupost del Parlament per al 2009
230-00004/08

Proposició de llei d’establiment d’un ajut anual a les pensions no contributives i assistencials i a les pensions contributives inferiors al salari mínim interprofessional (presa en consideració)
202-00181/06

Proposició no de llei sobre la facilitació del desplaçament i l’accés al Centre d’Atenció Primària de Torredembarra (Tarragonès) als habitants de diversos pobles del Tarragonès que hi són adscrits (retirada)
250-02186/06

Proposta de resolució sobre el dret humà a la pau
250-01421/08

Sessió informativa amb el conseller de Medi Ambient per a informar sobre el contingut de l’estudi «Ebre-Roine: una alternativa viable»
355-00218/06

Sol·licitud de compareixença del conseller de Sanitat i Seguretat Social perquè informi sobre les diferències entre les dades del Departament de Sanitat i Seguretat Social i les de l’informe del Defensor del Pueblo referents a les llistes d’espera
356-00597/06

Sol·licitud de sessió informativa perquè el conseller primer informi sobre l'orientació de la política exterior de la Generalitat
354-00001/07

Sol·licituds de sessió informativa i de compareixença amb el conseller d'Economia i Finances sobre les modificacions del Pla de l'energia 2006-2015 i del secretari general d'Economia i Finances perquè informi sobre l'emissió de deute públic
354-00297/08 i 356-00508/08

Si hi ha dues sessions el mateix dia, ha de quedar especificat al sumari, de la manera següent:


Sessió 76

Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat dels diputats
234-00017/06

_________


Sessió 77.1

Proposició de llei de modificació de la Llei 4/1987, de 24 de març, reguladora de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (presa en consideració)
202-00159/06

Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei modificació de la disposició final segona, apartat 3, de la Llei orgànica 2/1986, del 13 de març, de forces i cossos de seguretat de l’Estat (presa en consideració)
270-00002/06