3.1.1. Ple

En el cas del Ple, després de les dades de la sessió [v. 3.1], en el primer paràgraf del davantal es fan constar l’hora d’inici de la sessió [v. 4.4], els membres de la mesa de l’òrgan que es reuneix i els lletrats que l’assisteixen. Les persones esmentades en aquest paràgraf hi han d’aparèixer només amb el càrrec (tret dels lletrats, dels quals es fa constar el nom complet), atès que són càrrecs únics.
La sessió s’obre a les nou del matí i dos minuts. Presideix la presidenta del Parlament, acompanyada de tots els membres de la Mesa, la qual és assistida per la secretària general i el lletrat Ferran Domínguez García.La sessió, suspesa ahir, es reprèn a un quart de deu del matí. Presideix la presidenta del Parlament, acompanyada de la vicepresidenta primera, la vicepresidenta segona, el secretari primer, la secretària segona, el secreatri tercer i el secretari quart. Assisteixen la Mesa la secretària general i la lletrada Anna Casas i Gregorio.La sessió s’obre a les deu del matí i quatre minuts. Presideix la presidenta del Parlament, acompanyada de tots els membres de la Mesa, la qual és assistida per la secretària general, la lletrada Anna Casas i Gregorio i l’oïdora de comptes.

En el segon paràgraf es fan constar els membres del Govern, els quals hi han d’aparèixer només amb el càrrec, atès que són únics. L’ordre en què han d’aparèixer esmentats és el que figura a continuació:
Al banc del Govern seu el president de la Generalitat, acompanyat del vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori, la consellera de la Presidència, el conseller d'Empresa i Treball, el conseller d'Economia i Hisenda, la consellera d'Igualtat i Feminismes, la consellera d'Acció Exterior i Govern Obert, el conseller d'Educació, la consellera de Recerca i Universitats, la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, el conseller de Salut, el conseller d'Interior, la consellera de Drets Socials, la consellera de Cultura i la consellera de Justícia.

Però si hi assisteixen tots els membres del Govern, cal formular-ho:
Al banc del Govern seu el president de la Generalitat, acompanyat de tot el Govern.

Hi pot haver també un tercer paràgraf en què es fan constar, si n’hi ha, les persones que assisteixen a la sessió per presentar-hi una proposició de llei derivada de l'exercici de la iniciativa legislativa popular o de la iniciativa legislativa corresponent a entitats municipals o supramunicipals.
Aquest tercer paràgraf és introduït sempre amb la fórmula «Assisteix/en a aquesta sessió», seguida del càrrec dels compareixents, una coma i el nom i dos cognoms.
Assisteix a aquesta sessió la representant de la Comissió Promotora de la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, Anna Mulà i Arribas.Assisteixen a aquesta sessió el vicepresident primer del Consell Comarcal de la Cerdanya, Joan Pous i Porta, i l'alcalde de Puigcerdà, Joan Planella Casasayas.