3.1.2. Comissions

En el cas de les comissions, en el primer paràgraf es fan constar l’hora d’inici de la sessió [v. 4.4], els membres de la mesa de l’òrgan que es reuneix i el lletrat o lletrada que l’assisteix. A diferència del Ple, a l'inici del paràgraf especifiquem també el nom de la comissió i, entre parèntesis, les sigles amb què es coneix. Per exemple:
La sessió de la Comissió d’Afers Institucionals (CAI) s’obre a les tres de la tarda i sis minuts. Presideix Jean Castel Sucarrat, acompanyat de la vicepresidenta, Anna Caula i Paretas, i la secretària, Neus Lloveras i Massana. Assisteix la Mesa el lletrat major.
La informació sobre el nom de la comissió la fem aparèixer només un cop en cada diari; per tant, en podem prescindir en les suspensions i represes que es produeixin el mateix dia.

En aquest primer paràgraf, el president o presidenta de la comissió hi ha d'aparèixer esmentat pel nom complet, després del mot «Presideix»; el vicepresident o vicepresidenta i el secretari o secretària, pel càrrec, amb el nom complet entre comes, atès que són càrrecs únics, i el lletrat o lletrada, pel càrrec seguit del nom i els dos cognoms.
La sessió de la Comissió de Benestar, Família i Immigració (CBFI) s’obre a dos quarts d’onze del matí i cinc minuts. Presideix Carme Capdevila i Palau, acompanyada de la vicepresidenta, Carme Figueras i Siñol, i el secretari, Esteve Vilanova i Vilà. Assisteix la Mesa el lletrat Pere Sol i Ordis.

En el segon paràgraf, s’han de fer constar sempre el nom i els dos cognoms dels diputats assistents (tant si són membres de la comissió com si no), ordenats alfabèticament, i el grup a què pertanyen, ordenats de major a menor representació parlamentària.
Hi són presents Antoni Castellà i Clavé, Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, Josep Poblet i Tous, Glòria Renom i Vallbona i Irene Rigau i Oliver, pel G. P. de Convergència i Unió; Mohammed Chaib Akhdim, Consol Prados Martínez, Núria Segú i Ferré i Carme Valls i Llobet, pel G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi; Uriel Bertran Arrué i Carme Porta i Abad, pel G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya; Joan López Alegre i Dolors Montserrat i Culleré, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya, i Jordi Miralles i Conte, pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa.Hi són presents Violant Cervera i Gòdia, Jordi Ciuraneta Riu, M. Victòria Forns i Fernández, M. Assumpció Laïlla i Jou, Roger Montañola i Busquets, Joan Morell i Comas, M. Glòria Renom i Vallbona, Montserrat Ribera i Puig i Maria Dolors Rovirola i Coromí, pel G. P. de Convergència i Unió; Oriol Amorós i March, Pere Bosch Cuenca i Alba Vergés i Bosch, pel G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo i Núria Segú Ferré, pel G. P. Socialista; Sergio García Pérez, Eva García i Rodríguez i Jordi Roca Mas, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya; Marta Ribas Frías i Lorena Vicioso Adria, pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Carme Pérez Martínez, pel G. P. de Ciutadans; Isabel Vallet Sànchez, pel G. Mixt, i Marina Geli i Fàbrega, no adscrita.

També hi pot haver un tercer paràgraf en què es fan constar, si n’hi ha, les persones que assisteixen a la sessió per fer-hi una compareixença o una sessió informativa, i els seus acompanyants.

Aquest tercer paràgraf és introduït amb la fórmula: «Assisteix/en a aquesta sessió», seguida del càrrec del compareixent, una coma i el nom complet (nom i dos cognoms), i en el cas que l’acompanyi algú es continua amb una altra coma i la fórmula «acompanyat/da de» i, tot seguit, el càrrec, una coma i el nom complet (nom i dos cognoms) de l’acompanyant. Si n’hi ha més d’un, els acompanyants se separaran amb un punt i coma, tret del darrer, que va introduït per una coma i la conjunció «i». Si els compareixents o els acompanyants representen organismes que es coneixen amb el nom d’una sigla, hi posarem el nom de l’organisme sencer i, entre parèntesis, la sigla.

Assisteix a aquesta sessió el conseller de Medi Ambient i Habitatge, Salvador Milà i Solsona, acompanyat del director de l’Agència Catalana de l’Aigua, Jaume Solà i Campmany.Assisteix a aquesta sessió la consellera de Benestar i Família, Anna Simó i Castelló, acompanyada del director de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), Martí Masferrer i Mascort; del secretari general, Antoni Segarra i Barreto; de la secretària de Família, Montserrat Tur i Racero; del director de Serveis, Jordi Cots i Domínguez; del director general d’Actuacions Comunitàries i Cíviques, Francesc Simó de la Asunción; de la directora de l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA), Rosa Bertran Pedrero; de la directora general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, Imma Pérez i Rovira; de la cap de Gabinet, Conxa Royo Calleja, i del cap de l’Oficina de Coordinació Territorial, Jordi Rustullet Tallada.Assisteixen a aquesta sessió els representants d’Unió de Pagesos Josep Puigpelat i Pallarès, Josep Alsina i Rovira, Rossend Saltiveri i Puig, Eudald Semmarti i Castañé, Ramon Armangol i Torrent, Josep M. Pardell i Alentà, Joan Montesó i Ollé i Albert Falip i Gasull, i el representant de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya Joan Segura i Segura.Assisteixen a aquesta sessió la presidenta de l’associació Casa d’Haití, Rosa Parés i Canela, acompanyada de la vicepresidenta, Helena Lladó i Garcia, del secretari, Eduard Vicente Canela, i dels vocals Jacques Henri Martial Day i Núria Giménez Rovira; els membres d’Unió Democràtica Nacional Evaristo Oko Kongwe i Martin Endje Ngonde Maguga; el membre de Convergència per la Democràcia Social José Antonio Dorronsoro Ekuta; el membre del Moviment per l’Autodeterminació de l’illa de Bioko Anacleto Bokesa Camó; els membres del Partit Federal Democràtic Fameyong Salet Tomum i Alfonso Pueyo Montero, i el membre d’Unió Popular Laurentino Nsue Esono.

Excepcionalment, poden assistir a les comissions d’estudi especialistes en la matèria que, tot i que no són diputats, són membres de la comissió. Per tant, cal fer-los constar en el davantal, en un altre paràgraf que inserirem entre el dels diputats i el dels altres assistents, introduït per la fórmula «També hi són presents els membres de la comissió...», especificant-ne el nom i els cognoms i l’entitat en representació de la qual hi assisteixen.

Sessió 3 de la CPJ

La sessió de la Comissió de Polítiques de Joventut (CPJ) s’obre a les tres de la tarda i set minuts. Presideix Ignacio Martín Blanco, acompanyat de la secretària en funcions Montserrat Macià i Gou, i el secretari en funcions Jordi Munell i Garcia. Assisteix la Mesa la lletrada Esther Andreu i Fornós.

Hi són presents David Bertran Román, David Mejía Ayra, Alfonso Sánchez Fisac, Sergio Sanz Jiménez i Elisabeth Valencia Mimbrero, pel G. P. de Ciutadans; Aurora Madaula i Giménez, Jordi Munell i Garcia, Mònica Sales de la Cruz i Anna Tarrés i Campà, pel G. P. de Junts per Catalunya; Jordi Albert i Caballero, Gemma Espigares Tribó, Gerard Gómez del Moral i Fuster, Noemí Llauradó Sans i Rut Ribas i Martí, pel G. P. Republicà; Carles Castillo Rosique i Raúl Moreno Montaña, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar, i Lucas Silvano Ferro Solé, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem.

També hi són presents els membres de la comissió Pau Morales Romero, de Joventuts d'Esquerra Republicana; Judit Riera Roman, vice primera secretària de la Joventut Socialista de Catalunya, i Laia Garrido Angarón, de Joves Cs.

Assisteix/-en a aquesta sessió...

Excepcionalment, també –perquè s'hi tracta una qüestió que és comuna, per exemple–, poden assistir a una sessió d'una comissió els membres d'una altra comissió. En aquest cas, farem un tercer paràgraf que digui: «També hi són presents, de la Comissió [el nom de la comissió]», seguit dels noms i els dos cognoms dels membres de la comissió que sigui i el grup a què pertanyen (ordenats de major a menor representació parlamentària).

La sessió de la Comissió d'Educació i Universitats (CEU) s’obre a les deu del matí i dotze minuts. Presideix Flora Vilalta Sospedra, acompanyada de la secretària, Marina Llansana Rosich. Assisteix la Mesa el lletrat Miquel Lluís Palomares Amat.

Hi són presents M. Rosa Fortuny i Torroella, Irene Rigau i Oliver, Meritxell Ruiz i Isern i Carme Vidal i Huguet, pel G. P. de Convergència i Unió; Daniel Font i Cardona, Antoni Llevot Lloret, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Agnès Pardell Veà i Consol Prados Martínez, pel G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi; Josep M. Freixanet i Mayans, pel G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya; Rafael López i Rueda, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya; Laia Ortiz Castellví, pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i Carmen de Rivera i Pla, pel G. Mixt.

També hi són presents, de la Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, Meritxell Borràs i Solé i Montserrat Ribera i Puig, pel G. P. de Convergència i Unió; Montserrat Capdevila Tatché, pel P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi; Josep Enric Millo i Rocher, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya, i Laura Massana i Mas, pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

Assisteixen a aquesta sessió el conseller d’Educació, Ernest Maragall i Mira, i la consellera de Treball, M. del Mar Serna Calvo.

Si una comissió no és presidida pel president o presidenta corresponent, al davantal caldrà posar-hi: «Presideix, en funcions,» el càrrec i, entre comes, el nom i els dos cognoms del diputat o diputada que exerceix les funcions del president o presidenta. [Per a les entrades, v. 4.1.]
La sessió de la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana (CJD) s’obre a les deu del matí i set minuts. Presideix, en funcions, el vicepresident, Mohammed Chaib Akhdim, acompanyat de la secretària, Montserrat Ribera i Puig, i el secretari en funcions Lluís M. Corominas i Díaz.

Igualment, si el secretari o secretària ho són en funcions, s’haurà d’especificar en el davantal. [Per a les entrades, v. 4.1.]
La sessió de la Comissió d'Economia (CE) s'obre a les quatre de la tarda i sis minuts. Presideix Antoni Fernández i Teixidó, acompanyat del vicepresident, Alfons Quera i Carré, i la secretària en funcions Montserrat Capdevila Tatché.

També en les comissions, d’acord amb l’article 50.3 del Reglament, «en el cas excepcional en què siguin absents de la comissió el president i el vicepresident, i també en el cas que només hi sigui present un d’aquests càrrecs i hagi d’intervenir en el debat, la sessió o la part que correspongui ha d’ésser presidida pel membre de la Mesa del Parlament que designi el president del Parlament». En aquests casos, doncs, abans del nom del diputat o diputada que exerceix les funcions de president o presidenta o vicepresident o vicepresidenta, indicarem el càrrec que té a la Mesa. [Per a les entrades, v. 4.1.]

Sessió 5 de la CE

La sessió de la Comissió d’Educació (CE) s’obre a dos quarts d'onze del matí. Presideixen Marta Moreta Rovira i, en funcions, el secretari primer de la Mesa del Parlament, Ferran Pedret i Santos, acompanyats del vicepresident, Carles Riera Albert, i el secretari, Jordi Albert i Caballero. Assisteix la Mesa el lletrat Mario Núñez Martínez.

En les subcomissions, atès que, d’acord amb l’article 53.3 del Reglament, poden ésser presidides per qualsevol dels membres de la mesa de la comissió de què depenen, no caldrà fer cap referència a substitucions ni al fet que el president o presidenta ho sigui en funcions.

Sessió 4 de la CS

La sessió de la Comissió de Salut (CS) s'obre a un quart d’onze del matí. Presideix la vicepresidenta, Glòria Renom i Vallbona. Assisteixen la Mesa el lletrat major i la lletrada Esther Andreu i Fornós.Sessió 5 de la CPC

La sessió de la Comissió de Política Cultural (CPC) s'obre a dos quarts de deu del matí i vuit minuts. Presideixen Carme Valls i Llobet i la secretària, M. Mercè Roca i Perich. Assisteixen la Mesa la lletrada Anna Casas i Gregorio i el lletrat Pere Sol i Ordis.