7.7. Sessions educatives


Es fan quatre tipus de sessions educatives que acaben en diari de sessions: els plens escolars, els plens estudiantils, els plens universitaris i els plens de l'experiència.

Les transcripcions de les sessions educatives contenen quatre parts bàsiques: la portada, el sumari, el davantal i el cos de la transcripció. També poden contenir annexos.

Model de portada:


PARLAMENT DE CATALUNYA

IX legislatura · [període]· sèrie E · número *** │[dia] de [mes] de [any]

Ple [escolar / estudiantil / universitari / de l'experiència]

Presidència de la M. H. Sra. Núria de Gispert i Català

Sessió sobre [...]


Exemple de sumari:

Intervenció

de la presidenta del Parlament (p. )

Projecte de llei

sobre les actuacions destinades a educar per a aprendre a ser i a viure junts en un entorn solidari (p. )

Projecte de llei

per al canvi de l'horari escolar (p. )

Projecte de llei

per a fer més fàcil la vida a les persones amb limitacions de mobilitat (p. )

Projecte de llei

sobre el benestar de les persones i l'ajuda als altres (p. )

Projecte de llei

per a fomentar els jocs i la publicitat coeducativa (p. )

Intervenció

dels grups parlamentaris (p. )

Cloenda

de l'acte a càrrec de la presidenta del Parlament (p. )

Annex

Llei de [...] (p. )

Model de davantal:

La sessió s’obre a... Presideix la presidenta del Parlament, [nom complet], acompanyada dels diputats [nom complet, nom grup parlamentari], i de la secretària general.

I en el cas dels plens de l'experiència:

La sessió s’obre a... Presideix la presidenta del Parlament, [nom complet], acompanyada del conseller/a d'Acció Social i Ciutadania, els diputats [nom complet, nom grup parlamentari], i de la secretària general.


Exemple d'ordre de l'acte:

ORDRE DE L’ACTE

1. Intervenció de la presidenta del Parlament.

2. Debat i votació del Projecte de llei sobre les actuacions destinades a educar per a aprendre a ser i a viure junts en un entorn solidari. Grup: Col·legi Lumen.

3. Debat i votació del Projecte de llei per al canvi de l’horari escolar. Grup: Escola Gravi.

4. Debat i votació del Projecte de llei per a fer més fàcil la vida a les persones amb limitacions de mobilitat. Grup: Escola Aloma.

5. Debat i votació del Projecte de llei sobre el benestar de les persones i l’ajuda als altres. Grup: Escola Cervantes.

6. Debat i votació del Projecte de llei per a fomentar els jocs i la publicitat coeducativa. Grup: Escola Sant Jordi.

7. Intervenció dels grups parlamentaris.

8. Cloenda de l'acte.


En el cos de les transcripcions, en el cas de les sessions educatives, les entrades corresponents als intervinents que no són diputats consten només del nom i el primer cognom.