7.6. Síndic de Greuges

– Exemple de l’informe presentat pel Síndic de Greuges a la Comissió del Síndic de Greuges

Sessió 5.1

La sessió 5.1 de la Comissió del Síndic de Greuges (CSG) s’obre a les quatre de la tarda i cinc minuts. Presideix Dolors Comas d’Argemir i Cendra, acompanyada del vicepresident, David Pérez Ibáñez, i del secretari, Albert Riera i Pairó. Assisteix la Mesa el lletrat major.

Hi són presents les diputades i els diputats Agustí López i Pla i Irene Rigau i Oliver, pel G. P. de Convergència i Unió; Ana del Frago Bares, Teresa Estruch Mestres, M. Ángela Gassó i Closa i Lídia Santos i Arnau, pel G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi; Oriol Amorós i March, Carme Capdevila i Palau i M. Isabel Nonell Torras, pel G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya, i Eva García i Rodríguez, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya.

Assisteix a aquesta sessió el síndic de greuges, Anton Cañellas i Balcells, acompanyat de l’adjunt al síndic de greuges, Enric Ricard Bartlett i Castellà, i de l’adjunt al síndic de greuges per a la defensa dels drets dels infants, Jordi Cots i Moner.


ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

Punt únic: Informe del Síndic de Greuges al Parlament de Catalunya corresponent a l’any 2003 (tram. 360-00003/07). Síndic de Greuges. Presentació de l’informe (informe: BOPC 34, 7).


La presidenta

Comença la sessió.

Bona tarda. Donem la benvinguda al síndic de greuges, senyor Anton Cañellas; al senyor Enric Bartlett, adjunt al síndic, que l’acompanya; al senyor Jordi Cots, adjunt per a temes d’infància, i també a les persones de la sindicatura que estan, també, presents avui, en aquesta comissió, on es presentarà i comentarem l’informe ordinari.

Voldria en tot cas comentar-los, abans de començar, que se celebrarà el 2 i 3 de juliol d’enguany, en una de les sessions del Fòrum de les Cultures, la primera taula rodona d’ombudsmen regionals d’Europa. Això és un encàrrec del Consell d’Europa que, de fet, ha atorgat la confiança al Síndic de Greuges de Catalunya perquè sigui qui organitzi aquesta reunió, cosa que, per una banda, és un reconeixement de la seva tasca i, també, de la importància que es dóna als síndics regionals dintre del context de construcció de la Unió Europea. Per tant, ens semblava que, sent una activitat rellevant com aquesta, valia la pena que vostès la coneguessin, que segur que ja en tindran notícia perquè serà, hi insisteixo, una de les sessions del Fòrum, però que valia la pena que en aquesta comissió se’n donés notícia i al mateix temps se’n destaqués la importància, com ara faig.

Informe del Síndic de Greuges al Parlament de Catalunya corresponent a l’any 2003
360-00003/07
Dit això, crec que ja podem complir l’ordre del dia de la sessió d’avui en què el síndic de greuges presentarà l’informe ordinari, i, per tant, té la paraula el senyor Anton Cañellas.

El síndic de greuges (Anton Cañellas i Balcells)

Il·lustre senyora presidenta, il·lustres senyors membres de la Mesa, il·lustres senyores diputades, il·lustres senyors diputats, comparec davant de vostès per presentar-los l’Informe del Síndic de Greuges de l’exercici 2003, que es va lliurar al registre de documents del Parlament el passat dia 5 de març. L’informe està publicat, com saben, en el butlletí oficial d’aquesta cambra del 19 de març, el mateix dia que vam comparèixer per exposar-los l’Informe extraordinari sobre l’atenció a la gent gran dependent a Catalunya. [...]

La presidenta

Gràcies, senyor síndic. Si els sembla, farem ara un recés d’un quart d’hora, no l’allarguem més perquè em consta que hi ha diputats i diputades que després tenen altres activitats, i per tant, doncs, ens emplacem de nou aquí dins d’un quart d’hora per fer les intervencions els diferents grups parlamentaris.

Gràcies.


La sessió se suspèn a tres quarts de cinc de la tarda i cinc minuts i es reprèn a les cinc i nou minuts.


La presidenta

Bé, anem a reprendre la sessió amb les intervencions dels diferents grups parlamentaris.

Hem comentat abans que les diferents intervencions poguessin tenir una duració entre quinze i vint minuts. Quan hagin ultrapassat els quinze minuts, una mica amb escreix, llavors faria algun signe per avisar, però, en tot cas, també amb flexibilitat perquè tothom pugui exposar allò que consideri convenient de l’informe.

Per tant, començant el Grup Parlamentari de Convergència i Unió, té la paraula el senyor Agustí López Pla.

Agustí López i Pla

Gràcies, senyora presidenta. Les primeres paraules, de felicitació, per a l’excel·lentíssim síndic de greuges, senyor Anton Cañellas, per la redacció d’un acuradíssim informe, que ens dóna moltes eines als diputats per anar treballant durant aquest any, i per treballar diferents temes –que en surt la informació aquí. [...]

La presidenta

Gràcies a vostè.

Bé, tal com preveu la convocatòria que tots tenim, en principi la sessió la suspendríem en aquest moment i la reprendríem demà, dia 30 a les 9.30 hores en aquesta mateixa sala 1. Hi estaríem d’acord? (Veus de fons.)

Doncs, se suspèn la sessió.


La sessió se suspèn a dos quarts de set del vespre.


________


Sessió 5.2

La sessió 5.2 de la Comissió del Síndic de Greuges (CSG), suspesa ahir, es reprèn a dos quarts de deu del matí i vuit minuts. Presideix Dolors Comas d’Argemir i Cendra, acompanyada del vicepresident, David Pérez Ibáñez, i del secretari, Albert Riera i Pairó. Assisteix la Mesa el lletrat major.

Hi són presents les diputades i els diputats Agustí López i Pla, Josep Pont i Sans, M. Glòria Renom i Vallbona i Irene Rigau i Oliver, pel G. P. de Convergència i Unió; Ana del Frago Bares, Teresa Estruch Mestres i M. Àngela Gassó i Closa, pel G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi; Oriol Amorós i March i M. Isabel Nonell Torras, pel G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya, i Eva García i Rodríguez, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya.

Assisteix a aquesta sessió el síndic de greuges, Anton Cañellas i Balcells, acompanyat de l’adjunt al síndic de greuges, Enric Ricard Bartlett i Castellà, i de l’adjunt al síndic de greu-ges per a la defensa dels drets dels infants, Jordi Cots i Moner.


La presidenta

Es reprèn la sessió.

Informe del Síndic de Greuges al Parlament de Catalunya corresponent a l’any 2003 (continuació)
360-00003/07
Benvingut de nou, senyor Cañellas, i senyor Bartlett, senyor Cots, de la sindicatura, que l’acompanyen. Anem a reprendre, doncs, la sessió que ha tractat l’informe extraordinari del Síndic de Greuges de Catalunya. I per contestar les preguntes i comentaris que van fer els diferents grups parlamentaris, té la paraula el senyor Anton Cañellas.

El síndic de greuges (Anton Cañellas i Balcells)

Il·lustre senyora presidenta, il·lustres senyors membres de la Mesa, il·lustres senyores diputades, il·lustres senyors diputats, comparec davant de vostès per donar resposta a les preguntes i demandes d’aclariment que em van formular en la primera reunió d’aquesta compareixença per a presentar-los l’informe de l’any 2003. [...]

La presidenta

Gràcies a vostè, senyor síndic. I ara correspon als grups parlamentaris expressar si volen un segon torn per comentar o tornar a preguntar les qüestions que considerin oportunes. Per part del Grup de Convergència i Unió...

Agustí López i Pla

Per la nostra part tan sols agrair l’exposició que de forma tan acurada ha anat contestant tots els requeriments i les sol·licituds que feien els diferents grups en la sessió d’ahir. I novament felicitar per la qualitat de l’informe.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor diputat. Per part del Grup Socialistes, la senyora Del Frago.

Ana del Frago Bares

Nosaltres tampoc no faríem cap pregunta, i reiterem la mateixa voluntat que ha manifestat el company de Convergència i Unió: agrair l’informe, el detall, el rigor del treball i, sobretot –i ara parlo una mica en nom dels nouvinguts en aquesta comissió–, la claredat i la didàctica de l’informe, que ens ajuda molt a anar-nos situant.

Gràcies.

La presidenta

Senyor Amorós, del Grup d’Esquerra Republicana...

Oriol Amorós i March

Ens afegim als agraïments.

La presidenta

Senyora Eva García, del Grup Parlamentari Popular...

Eva García i Rodríguez

Sí, en la mateixa línia, doncs, agrair la concreció en les respostes a les nostres preguntes.

Gràcies.

[...]

La presidenta

Bé, dit això, si no hi ha res més a tractar, s’aixeca la sessió.


La sessió s’aixeca a un quart d’onze del matí i deu minuts.


– Exemple de l’informe presentat pel Síndic de Greuges al Ple del Parlament

Sessió 83

La sessió s'obre a les deu del matí i set minuts. Presideix el president del Parlament, acompanyat del vicepresident primer, les secretàries primera i segona, el secretari tercer i la secretària quarta. Assisteixen la Mesa la secretària general i el lletrat Xavier Muro i Bas.

Al banc del Govern seuen els consellers de Política Territorial i Obres Públiques, de Justícia i les conselleres d’Interior, de Cultura i de Benestar i Família.


ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

Punt únic: informe del Síndic de Greuges al Parlament de Catalunya corresponent a l'any 2005 (tram. 360-00007/07). Síndic de Greuges. Presentació de l'informe (informe, BOPC 306, 7).


El president

Comença la sessió.

Informe del Síndic de Greuges al Parlament de Catalunya corresponent a l'any 2005
360-00007/07
Aquesta sessió és específica per a l’informe del Síndic de Greuges al Parlament de Catalunya corresponent a l'any 2005. D’acord amb l’article 159.3 del Reglament, fa la presentació del resum general de l’informe anual el síndic de greuges, l’il·lustre senyor Rafael Ribó i Massó.

El síndic de greuges (Rafael Ribó i Massó)

President, senyores i senyors diputats, membres del Govern, els prometo que faré un esforç de màxima concentració i brevetat en la presentació de l’informe, perquè entenc avui que ses senyories poden estar amoïnats per molts altres afers de la vida política catalana. [...]