4.6. Traducció d'intervencions

Si un orador fa una intervenció en una llengua diferent de les oficials, posem el text en rodona i, un cop acabada la intervenció, en fem la traducció, que posem en cursiva, davant la qual posem l'acotació, entre parèntesis i en paràgraf a part, Traducció. Per exemple:

El ministre delegat del Quebec en Assumptes Intergovernamentals Canadencs i Assumptes Autòctons (Benoît Pelletier)

Bon dia. M'agradaria molt parlar català, però el francès és la meva llengua. J'espère que vous avez compris.

Merci de m'accueillir, madame la présidente, chers collègues députés. Permettez-moi de vous présenter les gens qui m'accompagnent aujourd'hui, qui font parti doncs de ma délégation: madame Michelle Bussières [...]

(Traducció.)

Espero que m'hagin entès.

Gràcies per haver-me acollit, senyora presidenta, benvolguts col·legues diputats. Permetin-me que els presenti les persones que avui m'acompanyen, que formen part de la meva delegació: la senyora Michelle Bussières [...]

En el cas de les intervencions en llengua estrangera que van acompanyades d’una interpretació consecutiva, abans de la intervenció de l’orador cal posar l’acotació, entre parèntesis i en cursiva, La intervenció de l’orador/a és reproduïda consecutivament per un/una intèrpret de la llengua [anglesa, alemanya, russa...]. Abans de la primera intervenció de l’intèrpret, hi afegim l’acotació, entre parèntesis i en cursiva, Traducció de l’intèrpret. I tot seguit reproduïm el text de la traducció, en cursiva i sense parèntesis. Per exemple:

Compareixença de Jan Runge, director de la Unió Internacional de Cinemes, o de la persona d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
Tram. 353-00921/10

Tot seguit, té la paraula el senyor Jan Runge, director de la Unic.

(La intervenció de l’orador és reproduïda consecutivament per un intèrpret de la llengua anglesa.)

Jan Runge (director de la Unió Internacional de Cinemes)

Bon dia. Hello. I will speak in English and there will be a translation. Thanks a lot to the committee for inviting us; it’s a pleasure to be here. I represent the International Union of Cinemas, the cinema exhibitors in thirty-six countries across Europe. This includes cinemas of all sizes and locations, and we play local films but also international films.

(Traducció de l’intèrpret.)

Hola. Molt bon dia i moltíssimes gràcies. En primer lloc, voldria donar les gràcies al president de la comissió per haver-nos convidat; és un plaer, és un honor ser aquí, entre vostès. Jo represento Unic –la Unió Internacional de Cinemes–; nosaltres representem sales de cinema de trenta-sis països europeus. Són sales de mides diferents i amb localitzacions molt diverses, i hi projectem tant pel·lícules locals com macroproduccions.


And what I wanted to say in the beginning is, despite the belief of some, cinema exhibition is a very strong sector, although there has been an economic crisis in Europe over the last years. If you compare it over the last ten years, admissions have grown in Europe, and cinema exhibition is nowadays the strongest market for selling films compared to VOD, DVD or broadcasting.

Comentar-los també que, malgrat la creença d’alguns, el cinema és a Europa un sector dinàmic i resilient. Els últims deu anys, malgrat les dificultats econòmiques, malgrat la crisi, el nombre d’espectadors de cinema a la Unió Europea ha augmentat un 10 per cent. Podríem dir que el cinema és el principal mercat de distribució de pel·lícules, comparat amb altres mitjans de distribució.