4.5.5.3. Incidències

(Diputats de diversos sectors de l’hemicicle no s’alcen en cap de les tres crides a votació. / Els diputats d’un sector [de dos sectors] de l’hemicicle no s’alcen en cap de les tres crides a votació.) [Si no participen expressament en la votació com a senyal de protesta.]

([Nom complet / càrrec], que ha votat a favor, roman dempeus.)

([Nom complet / càrrec] s’asseu.)

El president

Vots en contra?

(Carles Pellicer i Punyed, que ha votat a favor, roman dempeus.) El senyor Pellicer trenca la disciplina de vot? (Rialles. Carles Pellicer i Punyed s’asseu.)

Abstencions?

(El punt [ordinal] de l’ordre del dia és aprovat / rebutjat per ... vots a favor, ... en contra i ... abstencions / per unanimitat.) [Si el president/a es descuida de donar el resultat d’una votació.]

(El/La [genèric del punt] és aprovat/da per assentiment. Hi són presents [nombre en xifres] diputats.) [Excepcionalment, en una votació per assentiment, si cal que quedi constància del nombre de diputats presents a la cambra en el moment de votar.]

El president

Bon dia. Comencem.

Designació dels diputats que han de defensar davant el Congrés dels Diputats la Proposta de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
271-00013/07
El primer punt de l’ordre del dia és la designació dels diputats i diputades que han de defensar davant del Congrés dels Diputats la Proposta de reforma de l’Estatut.

De conformitat amb l’article 140.3 del Reglament del Parlament, prèviament cal establir el nombre de diputats a designar. Els portaveus proposen que siguin tres. Aquest nombre s’ha d’acordar per majoria absoluta. Els proposo que ho fem per assentiment, atès que, servat el quòrum, supera amb escreix aquesta majoria absoluta.

Podem aprovar-ho per assentiment? (Pausa.)

Aprovem, doncs, que siguin tres.

Els diputats i diputada proposats per defensar l’esmentada proposició de llei són la il·lustre senyora Manuela de Madre i Ortega, l’honorable senyor Artur Mas i Gavarró, i l’honorable senyor Josep-Lluís Carod-Rovira.

D’acord amb la Norma supletòria de l’article 81.1 del Reglament, la votació pot ser per assentiment, o electrònica i secreta. Els proposo fer-la per assentiment. (Pausa.) Podem, doncs, fer-la així.

(La designació és aprovada per assentiment. Hi són presents 103 diputats.)

Es consideren, doncs, designats, no havent-hi cap objecció, els diputats i la diputada esmentats.