2.2. Òrgan, sessió i presidència

Després de la capçalera, la portada ha de dur, centrats, tres blocs: en el primer, el nom de l’òrgan (Ple del Parlament, Diputació Permanent o el nom sencer de la comissió), en negreta; en el segon, el número de la sessió, el número de la reunió (si escau), el dia de la setmana i la data completa, en rodona, i en el tercer, les dades de la presidència, és a dir, el nom i els cognoms i el tractament protocol·lari abreujat del president o presidenta del Parlament, en el cas de les sessions plenàries i de la Diputació Permanent, i del president o presidenta de cada comissió, en les sessions de comissions, en rodona.

Ple del Parlament

Sessió 5, dijous 7 de gener de 2016

Presidència de la M. H. Sra. Carme Forcadell i Lluís

______________________


Comissió d'Ensenyament i Universitats

Sessió 32, segona i darrera reunió, dilluns 26 de gener de 2015

Presidència de l’I. Sr. Manel Ibarz i Casadevall


En cas d'absència dels titulars de la presidència en una sessió, a la portada hi han de constar igualment les seves dades, atès que és una informació de caràcter protocol·lari. [En canvi, pel que fa a les dades del davantal i a les entrades, v. 3.1 i 4.1.]

En el cas excepcional que s'hagi produït una vacant (per renúncia) en el càrrec de president o presidenta d'una comissió i el vicepresident o vicepresidenta (per absència) no pugui exercir de president o presidenta, no omplirem les dades corresponents a la presidència de la portada fins que no es produeixi el nou nomenament, encara que la presidència sigui exercida temporalment, d'acord amb l'article 50.3 del Reglament, per un membre de la Mesa del Parlament. [Pel que fa a les dades del davantal i a les entrades, v. 3.1 i 4.1.]