4.3.1.1. Punts desglossats

Quan a l'ordre del dia hi ha l'enunciat genèric d'un punt (tant si té número de tramitació com si no), que en la sessió es desglossa en subpunts, cadascun amb número de tramitació propi, a l'hora de posar el títol en el text prescindirem de l'enunciat genèric i, en el seu lloc, hi farem constar l'enunciat del subpunt. Això passa sovint amb les preguntes, tant al Ple com a les comissions:

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA [...]

24. Preguntes amb resposta oral.

________


El president

Es reprèn la sessió.

Pregunta al president de la Generalitat sobre la posició del Govern de la Generalitat davant la crisi del Prestige
317-00516/06
La primera pregunta que s’adreça al president de la Generalitat, la fa l’il·lustre diputat senyor Jaume Camps, en nom de Convergència i Unió, que té la paraula.

Jaume Camps i Rovira

Gràcies, senyor president...ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA [...]

10. Preguntes al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió.

________


El president

Comença la sessió.

Pregunta al director general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la planificació i la situació laboral de les corresponsalies de Catalunya Ràdio
312-00515/06
Tenim un únic punt de l’ordre del dia, que són les preguntes al director general. Els serveis de la cambra [...] Si els sembla bé, faríem la formulació de la pregunta, la resposta del director general i després una rèplica de cada grup. (Pausa.)

El senyor Huguet té la paraula.

Josep Huguet i Biosca

Gràcies, senyor president...

Però també pot passar amb les propostes de compareixença relacionades amb un projecte de llei o amb una proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats:


ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA [...]

14. Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del 17 de novembre, del sector ferroviari (tram. 270-00012/09). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Votació de les propostes de compareixença (text presentat: BOPC 223, 34).

14.1. Proposta de compareixença de Josep Mir, professor de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (tram. 352-01185/09). Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la proposta de compareixença.

14.2. Proposta de compareixença d’Enoch Albertí, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (tram. 352-01186/09). Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la proposta de compareixença.

14.3. Proposta de compareixença de Francesc Robusté, catedràtic de transport de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (tram. 352-01187/09). Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la proposta de compareixença.

________

Propostes de compareixença
352-01185/09 a 352-01190/09, 352-01193/09 a 352-01209/09, 352-01211/09, 352-01213/09 i 352-01215/09 a 352-01232/09
Continuem, doncs, amb la proposta número 14, que és la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del 17 de novembre, del sector ferroviari. Presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, té la paraula el senyor Marc Sanglas.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Bé, en tot cas, pertoca...

La presidenta

Un moment, senyor Sanglas. (Veus de fons.) Exacte. Cada grup ha presentat –és que ara se’n va el senyor Boada– sol·licituds de compareixença. Crec que fóra bo, si no hi tenen cap inconvenient, fer les agrupacions que jo els diria, si vostès en volen prendre nota, i seria tot més... (Veus de fons.) Sense debat, exacte. Llavors, hi hauria... O sigui, a veure, el punt 1... O sigui el 14 va al davant, eh?, jo parlo del punt. Punt 1, punt 2, punt 3, punt 4, punt 5, punt 6 i punt 9.