4.3.1. Enunciat dels punts

Els enunciats s’escriuen sagnats. Per a posar-los, copiarem la part principal del títol de l’ordre del dia fins al número de tramitació (sense el punt final), i l'escriurem en negreta. El número de tramitació ha d'anar a sota, sense parèntesis i en rodona.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la sanitat, especialment pel que fa a l’atenció primària
302-00322/06

Homenatge en memòria de l’exdiputat Josep Laporte i Salas
401-00018/07

Excepcionalment, hi pot haver punts a l'ordre del dia que no tinguin número de tramitació. L'enunciat del punt hi ha de constar igualment. Per exemple:

Ratificació del president proposat pel grup parlamentari

Si és un debat de totalitat o d'esmena (o esmenes) a la totalitat, cal afegir en tots dos casos «debat de totalitat», entre parèntesis, abans del número de tramitació, atès que no es debat el punt pròpiament dit, sinó la substanciació o no d’aquest punt en properes sessions.

Proposició de llei de creació de la deducció corresponent al tram autonòmic de l'impost sobre la renda de les persones físiques pels donatius fets en favor de fundacions, associacions i altres entitats privades sense ànim de lucre, en l'àmbit de la solidaritat i la cooperació al desenvolupament (debat de totalitat)
202-00055/07

Proposició de llei del mínim total garantit (debat de totalitat)
202-00010/10

Igualment, els tràmits de nomenament de la ponència que ha d’elaborar un informe sobre un projecte o una proposició de llei i de substitució d’algun membre de la ponència, atès que no són els debats dels punts pròpiament dits, també han de constar en el títol, entre parèntesis, abans del número de tramitació. (En la substitució de membres d’una ponència, tant si se’n substitueix un com si se’n substitueix més d’un, hi posem sempre «substitució de membres de la ponència».)

Projecte de llei de creació de l’Institut de Seguretat de Catalunya (nomenament de la ponència)
200-00002/08

Projecte de llei mesures urgents en matèria de contractació pública (substitució de membres de la ponència)
200-00009/11

També en les comissions en què es faci l’elaboració d’un dictamen caldrà posar aquesta informació entre parèntesis («elaboració del dictamen»), atès que no és el tràmit final de la iniciativa legislativa. Per exemple:

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Projecte de llei del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (tram. 200-00016/08). Govern de la Generalitat. Elaboració del dictamen (text presentat: BOPC 31, 15).
________

Projecte de llei del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (elaboració del dictamen)
200-00016/08
Doncs, continuem amb el primer punt de l’ordre del dia, que és el Projecte de llei del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Hi han unes esmenes, dues esmenes concretament, del Partit Popular, que les posem a votació, les guarda, les reserva, què...

M. Belén Pajares i Ribas

Gràcies, senyora presidenta. El nostre grup parlamentari retira les dues esmenes que quedaven vives. Una, perquè de fet el registre ja existeix, i, per tant, considerem sobrer presentar aquesta esmena, i l’altra esmena, perquè en certa manera ja es substitueix l’opció del paper per si s’escau i és necessari fer-ho així. Per tant, nosaltres les retirem i queda el projecte tal com havíem parlat en ponència.

Gràcies.

La presidenta

Queden retirades, moltes gràcies.

I passem ara a la votació del conjunt de totes les esmenes recomanades per la ponència i el text del projecte.

Vots a favor?

Està aprovat el dictamen per unanimitat.

En les sessions de la Comissió de Peticions, quan no es debaten peticions noves sinó peticions en curs, cal posar després del títol, entre parèntesis, «continuació», atès que l'escrit de petició ha estat debatut prèviament en una altra sessió i, per tant, ja n'ha aparegut el títol en un diari de sessions anterior.

Escrit relatiu a la liberalització de les oficines de farmàcia (continuació)
125-00043/08

Quan un punt de l'ordre del dia és objecte d'un canvi de tramitació (per exemple, que passi de compareixença a petició d'informació per escrit) o de trasllat a una ponència, posarem aquesta informació en el títol, entre parèntesis, abans del número de tramitació, ja que aquest punt no tornarà a aparèixer en el diari de sessions. Per exemple:

El president

Moltes gràcies.

Un apunt molt breu, molt breu (remor de veus), fins i tot abans de donar les gràcies als intervinents. (El president riu.)
Compareixença de Ferran Tarradellas, director de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (canvi de tramitació)
353-00397/10
Amb això haurem substanciat totes les compareixences, excepte una que va quedar pendent, que és la del senyor Ferran Tarradellas, delegat de la Comissió Europea a Barcelona, que va ser aprovada però no va quedar claar si el cridàvem a comparèixer o li ho demanàvem per escrit. Per tant, els proposaríem des de la Mesa demanar-li les seves aportacions per escrit, si ningú no hi té cap inconvenient. I amb això quedarien totes substanciades, d'acord? (Pausa.) D'acord.

________


El president

Queda rebutjat, doncs, per 11 vots en contra, 5 abstencions i 6 vots a favor.

Passaríem...
Compareixences (trasllat a ponència)
353-00247/11, 353-00248/11, 353-00253/11 i 353-00254/11
Els voldria demanar una petita ampliació de l'ordre del dia, molt ràpida, per poder passar les compareixences que vàrem aprovar de la Llei de ciberseguretat..., les que s'havien de fer en comissió per poder-les traslladar a la ponència.

Vull dir, si no hi ha cap intervenció... Es pot aprovar per assentiment? (Pausa.)

Si en els títols de l’ordre del dia apareixen referències a la manera de substanciar el punt (i, en general, qualsevol altra referència que en el moment de substanciar el punt ja no tingui sentit), a l’hora de reproduir els títols dins el text eliminarem aquesta part de l’enunciat. Per exemple:

Compareixença de Joan Martínez Alier, catedràtic del Departament d’Economia i Història Econòmica de la Universitat Autònoma de Barcelona, davant la Comissió d’Estudi sobre els Efectes del Procés de Mundialització de l’Economia i les Repercussions en les Relacions Internacionals perquè informi, des de l’àmbit de la seva especialitat, sobre l’objecte d’estudi de la comissió
357-00345/06

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes arran de la denúncia de la Comissió Europea per la contaminació d’aigües subterrànies per nitrats

317-00589/06

Preguntes amb resposta oral

Compareixença , si escau, de Nawal Al-Sa’Dawui davant la Comissió de Seguiment del Procés d’Equiparació Dona-Home en ocasió de l’obtenció del Premi Catalunya atorgat per la Generalitat
357-00384/06

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Habitatge amb el conseller de Medi Ambient i Habitatge sobre les accions empreses amb relació al desplegament de la normativa relativa a la protecció dels animals
354-00032/08

Si en una reunió d'una comissió convocada es constata la manca de quòrum per l'absència de membres de la comissió —com a protesta, per algun incident, etcètera—, com a títol del debat o de les intervencions que hi hagi s'hi posa:

Constatació de manca de quòrum (article 91.1 del Reglament del Parlament)

Sempre que sigui possible, introduirem aquests enunciats dins la intervenció del president/a o vicepresident/a, i evitarem que quedin col·locats directament davant l’entrada de l’intervinent.

El president

Gràcies a vostè, senyor conseller.

Interpel·lació al Govern sobre la política de consum
300-01117/06
La següent interpel·lació, la formula l’il·lustre diputat senyor Bernardo Fernández, del Grup Socialistes - Ciutadans pel Canvi, sobre la política de consum, que té la paraula.

Bernardo Fernández Martínez
Gràcies, senyor president. Senyores diputades, senyors diputats, honorable conseller...