4.8. Notes de rectificació

Les notes de rectificació han d’anar al final de la darrera pàgina del text de la transcripció, amb el títol en negreta “Nota de rectificació”, el text de la redacció en rodona i els mots rectificats en rodona i entre cometes.

Si la rectificació és a petició de l’orador/a, cal fer-ho constar en la nota corresponent. Per exemple:

Nota de rectificació

Josep Bargalló Valls (ERC) comunica la rectificació següent:

Al DSPC-P 52, del 16 de maig de 2001, a la pàgina 24, segona columna, trenta-unena línia:

On hi diu «no tingui uns assessors jurídics com per fer» hi ha de dir «no presenti».

Si la rectificació és de la mateixa redacció del DSPC, només cal ressenyar-la. Per exemple:

Nota de rectificació

Al DSPC-P 59, del 12 de novembre de 1997, a les pàgines 3916, segona columna, sisena línia, i 3917, segona columna, quarta línia:

On hi diu «Joaquim Ferrer i Roca» hi ha de dir «Ferran Pont i Puntigam».

Nota de rectificació

Al DSPC-P 35, del 18 de desembre de 1996, a la pàgina 2217, sisena línia:

On hi diu «tram. 310-00160/05» hi ha de dir «tram. 310-00141/05».

Al DSPC-P 37, del 5 de febrer de 1997, a la pàgina 2357, primera línia:

On hi diu «tram. 310-00169/05» hi ha de dir «tram. 310-00165/05».

Al DSPC-P 37, del 5 de febrer de 1997, a la pàgina 2357, trenta-setena línia:

On hi diu «tram. 271-00005/05» hi ha de dir «tram. 270-00005/05».