7.3. Sessió d’investidura

– Exemple de sessió d’investidura

Sessió 2.1

La sessió s'obre a les onze del matí i tres minuts. Presideix el president del Parlament, acompanyat de tots els membres de la Mesa, la qual és assistida per la secretària general i els lletrats Esther Andreu i Fornós i Pere Sol i Ordis.

Al banc del Govern seu el president de la Generalitat en funcions, acompanyat de tot el Govern en funcions.


ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

Punt únic: Debat del programa i votació d’investidura del diputat José Montilla Aguilera, candidat proposat a la presidència de la Generalitat de Catalunya (tram. 201-00001/08).


El president

Comença la sessió.

Expressió de reconeixença al M. H. Sr. Pasqual Maragall i Mira
Abans d’entrar pròpiament en l’únic punt de l’ordre del dia, voldria adreçar unes paraules de reconeixement, agraïment i afecte al molt honorable Pasqual Maragall i Mira, el cent vint-i-setè president de la Generalitat de Catalunya.

La política és la gestió del present, però sempre des de la coneixença del passat i la projecció cap al futur. El president Maragall mai ha renunciat a imaginar el futur, a assenyalar-nos camins, que compartirem o no, que seran, o no, reeixits, però que ja formen part del seu llegat a Catalunya, i només el pas del temps permetrà comprovar fins a quin punt els hem seguit i fins a on ens podran portar. La història jutjarà la seva presidència, no ens correspon ara valorar-la.

Tanmateix, sí que voldria fer esment del respecte institucional demostrat i de la seva capacitat per plantejar escenaris alternatius, de la seva tenacitat per mirar de fer possible allò que una certa prudència, de vegades, fa impossible.

President Maragall, gràcies per tot el que heu fet pel nostre país.

Debat del programa i votació d’investidura del diputat José Montilla Aguilera, candidat proposat a la presidència de la Generalitat de Catalunya
201-00001/08
L’únic punt de l’ordre del dia és el debat del programa i votació d’investidura del diputat excel·lentíssim senyor José Montilla Aguilera, candidat proposat a la presidència de la Generalitat de Catalunya.

D’acord amb l’article 127 del Reglament del Parlament de Catalunya, el debat d’investidura ha de començar amb la lectura de la resolució del president del Parlament en la qual es proposa un candidat a la presidència.

Prego a la secretària primera que doni lectura a aquesta resolució.

La secretària primera

«D’acord amb l’article 50 de la Llei 3/82, del 23 de març, del Parlament, del President i del Consell Executiu de la Generalitat, i consultats els representants dels partits i els grups polítics amb representació parlamentària, proposo a la cambra el diputat excel·lentíssim senyor José Montilla Aguilera com a candidat a la presidència de la Generalitat.

»El president del Parlament de Catalunya, Ernest Benach i Pascual.

»Palau del Parlament, 21 de novembre de 2006.»

El president

El candidat proposat, senyor José Montilla Aguilera, té la paraula.

El candidat a la presidència de la Generalitat (José Montilla Aguilera)

Moltes gràcies, molt honorable senyor president del Parlament. Molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, senyores i senyors diputats, amb el debat que encetem avui Catalunya obre una nova etapa. Demà, els diputats i diputades presents en aquest hemicicle, legítims representants del poble de Catalunya, han de decidir qui serà el proper president de la Generalitat.

Amb el suport de tres grups parlamentaris formats per setanta diputats i diputades, presento la meva candidatura a la presidència de la Generalitat de Catalunya conscient de la responsabilitat que suposa.

Afronto aquest repte amb una gran il·lusió, amb l’emoció de qui vol entomar la màxima responsabilitat política al servei del seu país. [...]

Hi ha una passió dins meu: la passió del servei públic. Sempre ho he fet, és la meva identitat bàsica: servei, compromís, esforç, lluita i confiança. Sóc discret, però transparent; no crido, però sé dirigir; no gesticulo, però sabré gestionar; no faig rialles, certament, però sóc feliç de poder servir el meu país; sóc reservat, sí, però estic segur, convençut i decidit a fer honor a la trajectòria moral i política del fil roig del catalanisme polític i dels compromisos cívics que van marcar Macià, Companys, Irla, Tarradellas, Pujol i Maragall. Són per mi els meus mestres i referents. Respecto i admiro l’experiència i la història, però no visc condicionat pel passat. Ara és l’hora de la Catalunya del present i del futur.

Visca Catalunya!

(Aplaudiments en un sector de l’hemicicle.)

El president

Senyores diputades, senyors diputats, la sessió es reprendrà demà a les deu en punt del matí.

Se suspèn la sessió.

La sessió se suspèn a dos quarts d’una del migdia i vuit minuts.


________


Sessió 2.2

La sessió, suspesa ahir, es reprèn a les deu del matí i sis minuts. Presideix el president del Parlament, acompanyat de tots els membres de la Mesa, la qual és assistida per la secretària general i la lletrada Anna Casas i Gregorio.

Al banc del Govern seu el president de la Generalitat en funcions, acompanyat de tot el Govern en funcions.


El president

Es reprèn la sessió.

Debat del programa i votació d’investidura del diputat José Montilla Aguilera, candidat proposat a la presidència de la Generalitat de Catalunya (continuació)
201-00001/08
D’acord amb l’article 127 del Reglament de la cambra i amb el que s’ha convingut amb els portaveus, el debat tindrà lloc de la següent manera.

Un representant de cada grup parlamentari pot intervenir durant trenta minuts. L’ordre en què intervindran els grups serà de major a menor; el Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi ho farà al final. El candidat pot fer ús de la paraula tantes vegades com ho demani, sense limitació de temps. Quan el candidat respondrà individualment a un dels diputats que haurà intervingut, aquest tindrà dret a una rèplica d’un temps igual a l’emprat pel candidat. Si hi ha resposta a les rèpliques, que també serà sense limitació de temps, el grup pot contrareplicar durant cinc minuts.

Tal com es va acordar amb els representants dels grups parlamentaris, la votació per a la investidura del candidat a la presidència de la Generalitat no es farà abans de les sis de la tarda. Si no se suscita cap objecció, aquesta votació serà pública per crida, d’acord amb l’article 89 del Reglament del Parlament de Catalunya.

Té la paraula l’honorable senyor Artur Mas i Gavarró, pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

Artur Mas i Gavarró

Senyor president del Parlament, membres del Govern, senyores i senyors diputats, senyor candidat, en primer lloc m’agradaria, que em sembla que és el que correspon en una sessió plenària d’aquestes característiques, poder felicitar tots els membres de la cambra, totes les diputades i tots els diputats, per la seva molt recent elecció com a membres del Parlament de Catalunya, i felicitar-los i felicitar-nos perquè tots plegats som part d’una part de la voluntat del poble de Catalunya i de la sobirania del poble català. [...]

Doncs bé, jo li agraeixo, al president Maragall, que en un punt, diguem-ne, de tramesa important sobre el nou text estatutari, en aquesta portada, en lloc de posar-hi coses de l’edifici –que n’hi podia haver posat moltes, des dels drets i deures fins a les competències, fins al finançament, fins a la projecció exterior, tot el que vostès vulguin–, el president Maragall aquí hi ha posat: «Catalunya és una nació.» Una nació que té ambició i que no vol quedar aturada en aquest discurs que vostè ahir ens va fer.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments.)

El president

Té la paraula l’excel·lentíssim senyor José Montilla per a respondre al president del Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

El candidat a la presidència de la Generalitat (José Montilla Aguilera)

Gràcies, molt honorable president del Parlament. President de la Generalitat, molt honorable president de la Generalitat, senyores i senyors diputats..., senyor Mas, li agraeixo la seva felicitació.

Vostè ha fet referència que els catalans i catalanes tenien el dret a conèixer abans de les eleccions, abans del dia de les eleccions, les opcions respecte a la política d’aliances de les formacions polítiques. [...]

El president

Se suspèn la sessió, que reprendrem aquesta tarda a dos quarts de cinc.


________


La sessió se suspèn a un quart de tres de la tarda i set minuts i es reprèn a dos quarts de cinc de la tarda i quatre minuts. Presideix el president del Parlament, acompanyat de tots els membres de la Mesa, la qual és assistida per la secretària general i el lletrat major.

Al banc del Govern seu el president de la Generalitat en funcions, acompanyat de tot el Govern en funcions.


El president

Es reprèn la sessió.

Iniciem la sessió amb les intervencions de la resta dels grups parlamentaris. Els recordo que la votació es farà en acabar el debat, i no abans de les sis de la tarda.

Té la paraula l’honorable senyor Joan Saura, en nom del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa.

Joan Saura Laporta

Molt honorable president del Parlament, molt honorable president de la Generalitat, senyores i senyors diputats, senyor Montilla, candidat a la presidència de la Generalitat, vull començar dient que l’1 de novembre la societat catalana ha fet una opció clara a favor de donar continuïtat al procés de canvi iniciat ara fa tres anys[...]

El president

Doncs cridarem a votació.

(Pausa llarga.)

Finalitzades les intervencions dels portaveus dels grups parlamentaris, procedirem a la votació. D’acord amb l’article 51 de la Llei del Parlament, del President i del Consell Executiu, i l’article 128.1 del Reglament del Parlament de Catalunya, perquè resulti investit el candidat ha d’obtenir els vots de la majoria absoluta. Aquesta elecció comporta, alhora, l’aprovació del programa de govern.

D’acord amb l’article 89 del Reglament, la votació és pública i per crida. Votarem per ordre alfabètic, començant pel diputat o diputada el nom del qual hagi sortit extret per sorteig. Sorteig que fem ara.

(El president treu una bola amb el número del diputat/ada pel qual ha de començar la votació nominal.)

És el número 1. (Rialles.)

Prego a la senyora secretària primera que comenci anomenant les senyores diputades i diputats, i aquests respondran «sí», «no» o declararan que s’abstenen. Els membres del consell executiu que siguin diputats o diputades i la Mesa votaran al final.

Comença la votació.

La secretària primera

Oriol Amorós i March: «Sí.»

Teresa Aragonès i Perales: «Sí.»

Mila Arcarons i Oferil: «Sí.»

Jordi Ausàs i Coll: «Sí.»

Josep Maria Balcells Gené: «Sí.»

[...]

El secretari segon

Salvador Milà i Solsona: «Sí.»

Josep Enric Millo i Rocher: «No.»

[...]

El secretari tercer

Jordi Williams Carnes i Ayats: «Sí.»

Antoni Castells Oliveres: «Sí.»

[...]

Ramon Camp i Batalla: «No.»

Higini Clotas Cierco: «Sí.»

Ernest Benach i Pascual: «Sí.»

El president

Fet el recompte de vots per la Mesa, el resultat de la votació ha estat el següent: vots a favor, 70; vots en contra: 65. Per tant, obté la majoria absoluta.

Atès que el molt honorable senyor José Montilla Aguilera en la votació ha obtingut 70 vots, que, com hem dit, signifiquen la majoria absoluta que estableix l’article 51 de la Llei del Parlament, del President i del Consell Executiu de la Generalitat, resta investit president de la Generalitat. La investidura serà comunicada a sa majestat el rei perquè el nomeni president de la Generalitat.

El president de la Generalitat es vol adreçar a la cambra?

(Aplaudiments.)

El president de la Generalitat (José Montilla Aguilera)

Molt honorable senyor president del Parlament, estimat president Maragall, senyors diputats i diputades, els vull felicitar per la serenitat, pel rigor d’aquest debat d’investidura. Estic segur que a més d’obrir una nova etapa política, pot obrir també una nova etapa parlamentària de més acords i diàleg, tal com he proposat i també com molts de vostès, la majoria, han manifestat. En això Catalunya també pot donar exemple. [...]

Moltes gràcies.

(Aplaudiments.)

El president

S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a tres quarts de set del vespre i nou minuts.