7.4. Projecte de llei de pressupostos

El Projecte de llei de pressupostos es debat en quatre fases: dos cops en el Ple i dues en comissió.

• El primer debat es produeix en el Ple, i és sobre les esmenes a la totalitat que demanen el retorn del projecte al Govern:

VIII legislatura · segon període · sèrie P · núm. 47Ple del Parlament

Sessions 13 i 14, primera reunió, dilluns 2 de maig de 2007

Presidència del M. H. Sr. Ernest Benach i PascualSessió 14.1

La sessió s'obre a un quart d’una del migdia i dos minuts. Presideix el president del Parlament, acompanyat de tots els membres de la Mesa, la qual és assistida per la secretària general, el lletrat major i el lletrat Antoni Bayona Rocamora.

Al banc del Govern seu el president de la Generalitat, acompanyat de tot el Govern.


ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de diputats (tram. 234-00015/08). Comissió de l'Estatut dels Diputats. Debat i votació del dictamen de la comissió (dictamen: BOPC 60, 37).

2. Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2007 (tram. 200-00018/08). Govern de la Generalitat. Debat i votació de les esmenes a la totalitat del projecte (text presentat: BOPC 53; esmenes presentades: BOPC 58, 6).

3. [...]


El president

Comencem la següent sessió plenària. [...]

Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2007 (esmenes a la totalitat)
200-00018/08
El segon punt de l’ordre del dia és el debat i votació de les esmenes a la totalitat al Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2007. El debat i votació de les esmenes a la totalitat es regirà d’acord amb l’article 120 del Reglament del Parlament de Catalunya i l’ordre de defensa de les esmenes serà de major a menor per un temps màxim de trenta minuts cadascun.

Té la paraula per presentar el projecte l’honorable conseller d’Economia i Finances, senyor Antoni Castells.

El conseller d’Economia i Finances (Antoni Castells Oliveres)

Molt honorable senyor president, senyores diputades, senyors diputats, tinc l’honor de comparèixer avui davant d’aquesta cambra per tal de complir amb un deure institucional: la presentació del Projecte de llei de pressupostos per a l’any 2007, que fou aprovat en sessió de govern el dia 30 de març d’aquest any.

És un moment important de la vida democràtica del nostre país i les nostres institucions; el moment en què es concentra la voluntat del Govern de plasmar en polítiques, actuacions i mesures concretes el seu programa de govern. És el moment, també, en què el Parlament duu a terme la seva tasca essencial de control de l’Executiu en un aspecte crucial: l’ús que els governants fem dels impostos pagats pels ciutadans. [...]

Moltes gràcies, senyor president; moltes gràcies, senyores i senyors diputats.

El president

Té la paraula per presentar la primera esmena a la totalitat, en nom del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, l’honorable senyor Antoni Fernández Teixidó.

Antoni Fernández Teixidó

Senyor president, senyors consellers, senyores i senyors diputades i diputats..., jo començaré, conseller Castells, per on vostè ha acabat. I vostè ha acabat amb aquesta característica que ja li conec, que consisteix a dir el següent: «Hem fet un llarg camí amb un finançament just, més aviat justet, i hem fet un munt de coses durant aquests darrers anys.» I no li he sentit mai la primera cosa per la qual vull començar: una constatació positiva d’un determinat model de finançament, que naturalment hem treballat junts per millorar-lo i que es deu a l’època de Convergència i Unió. [...]

Gràcies, senyor president; gràcies, senyores i senyors diputats.

El president

L’honorable senyor Antoni Castells té la paraula.

El conseller d’Economia i Finances

Molt honorable senyor president, honorable senyor diputat, senyores i senyors diputats, és, com sempre, una satisfacció poder tenir aquest debat amb l’honorable representant de Convergència i Unió, tot i que, naturalment, no li estranyarà que discrepi, i bastant a fons, d’algunes de les seves tesis, no? [...]

Moltes gràcies, senyor president.

El president

El senyor Fernández Teixidó té la paraula.

Antoni Fernández Teixidó

Gràcies, senyor president. Primer punt: l’economia va bé, senyor conseller. Nosaltres hem situat, crec que amb perspectiva, aquesta qüestió. M’admetrà que aquest no és mèrit exclusiu del Govern. I m’admetrà una altra cosa: que és difícil que vostès, estant a l’oposició, haguessin reconegut justament quan Convergència i Unió era al Govern que l’economia anava bé. No difícil, gairebé impossible –gairebé impossible. Nosaltres ho reconeixem perquè tenim en compte la feina que es fa, l’oposició que hem de fer i el país; per això ho reconeixem. Això era difícil esperar-ho dels socialistes. [...]

Moltes gràcies, senyor president.

(Alguns aplaudiments.)

El president

Suspenem... (El conseller d’Economia i Finances demana per parlar.) Si parla el conseller, obre torn. (Veus de fons.) No, no, és que és igual que sigui breument que no sigui breument. Si vostè vol parlar, que pot fer-ho, obre torn. (Pausa.) Doncs té la paraula.

El conseller d’Economia i Finances

Si m’ho permet, molt honorable senyor president. Sé que obro torn, però crec que el debat és prou important perquè precisem algun aspecte, no? Molt breument, eh?, tampoc no... [...]

Moltes gràcies, senyor president.

(Alguns aplaudiments. Antoni Fernández Teixidó demana per parlar.)

El president

Senyor diputat.

Antoni Fernández Teixidó

Dos temes, senyor conseller, i enllestim: successions i donacions, i finançament. [...]

Moltes gràcies, senyor president.

El president

Se suspèn la sessió, que reprendrem aquesta tarda a dos quarts de cinc.La sessió se suspèn a tres quarts de tres de la tarda i quatre minuts i es reprèn a dos quarts de cinc i dos minuts. Presideix el president del Parlament, acompanyat de tots els membres de la Mesa, la qual és assistida per la secretària general i el lletrat Antoni Bayona Rocamora.

Al banc del Govern seu el president de la Generalitat, acompanyat dels consellers de la Vicepresidència, d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, d’Economia i Finances, de Governació i Administracions Públiques, de Política Territorial i Obres Públiques, la consellera de Justícia i els consellers d’Educació, i de Medi Ambient i Habitatge.

El president

Es reprèn la sessió.

Té la paraula, per presentar la segona esmena a la totalitat, en nom del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, l’excel·lentíssim senyor Josep Piqué.

Josep Piqué i Camps

Moltes gràcies, senyor president. Senyor conseller, senyores i senyors diputats, estem davant del debat més important que normalment en democràcia es té durant un període de sessions, no? I jo vull expressar una primera preocupació i és la poca transcendència que té un debat d’aquestes característiques en comparació amb altres països del nostre entorn. [...]

El president

Passem ara al posicionament dels grups parlamentaris sobre les esmenes a la totalitat. Té la paraula en primer lloc, pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, la il·lustre senyora Rocío Martínez-Sampere.

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

Moltes gràcies, president. Honorables consellers, senyores i senyors diputats, avui hem vingut aquí a debatre com el Govern de Catalunya pensa distribuir 32.218,6 milions d’euros. Estem parlant, doncs, de la política econòmica amb més capacitat d’influència directa en el benestar de cadascun dels catalans i les catalanes. Això no és una discussió menor, òbviament, i es mereix un debat a fons i rigorós. Però em permetran que abans d’entrar en aquest debat, que no només és el que pertoca sinó que és el que importa –tot i que en el dia d’avui de vegades no ho ha semblat–, m’afegeixi al que és la praxi parlamentària que fa d’aquest debat a la totalitat dels pressupostos un debat polític i de macroxifres, i per tant em permetran que els faci uns breus apunts sobre temes que han sortit en el debat d’aquest matí i d’aquesta tarda. [...]

El president

Acabat el debat, sotmetrem a votació conjunta totes les esmenes... (El conseller d’Economia i Finances demana per parlar.) Ah!, perdó, conseller. En tot cas, queda clar que obre torn, conseller.

El conseller d’Economia i Finances

Senyor president, no és per debatre ni entrar en el contingut de les intervencions...

El president

Tant se val...

El conseller d’Economia i Finances

...és simplement per agrair als portaveus dels tres grups de la majoria les seves intervencions i el seu suport al Govern.

Moltes gràcies, senyor president.

El president

Molt bé.

(Pausa llarga.)

Acabat, doncs, el debat, sotmetrem a votació conjunta totes les esmenes a la totalitat del projecte.

Comença la votació.

Les esmenes a la totalitat del Projecte de pressupost de la Generalitat per al 2007 han estat rebutjades per 58 vots a favor i 70 vots en contra.

I, per tant, es tenen per fixades la previsió d’ingressos i la despesa global màxima que resulti del projecte presentat.


– El Govern pot comparèixer en comissió per presentar el projecte de llei de pressupostos prèviament al debat de les esmenes a la totalitat de les seccions pressupostàries de cada departament. En aquest cas, s'afegeix entre parèntesis «compareixença del Govern» darrere el títol, atès que no és el tràmit final del projecte de llei. Per exemple:

El president

Molt bon dia. Benvinguts a la sessió vint-i-dosena de la Comissió d’Interior, d’aquest dilluns 3 de febrer de 2020.

Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2007 (compareixença del Govern)
200-00018/08
Avui tenim un únic punt de l’ordre del dia, que és la presentació, en aquest cas, del Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, la compareixença del Govern per informar sobre el contingut del pressupost del Departament d’Interior i dels organismes i les unitats que en depenen.
Rebem, doncs, l’honorable senyor Miquel Buch, conseller d’Interior, que ve acompanyat, en aquest cas, pel secretari general del departament, el senyor Brauli Duart, i per la directora de Serveis també del departament, la senyora Sílvia Quesada. Benvinguts a la comissió.


• El segon debat es té en comissió, en cadascuna de les comissions legislatives corresponents, i és a la totalitat de les seccions pressupostàries. Aquest n’és un exemple:

VIII legislatura · segon període · sèrie C · núm. 9


Comissió de Salut

Sessió 7, dimarts 7 de juny de 2007

Presidència de l’H. Sra. Carme Figueras i Siñol


Sessió 7 de la CS

La sessió 7 de la Comissió de Salut (CS) s'obre a les quatre de la tarda i vuit minuts. Presideix la Carme Figueras i Siñol, acompanyada del vicepresident, Lluís Postigo i Garcia, i del secretari, Xavier Crespo i Llobet. Assisteix la Mesa la lletrada Anna Casas i Gregorio.

Hi són presents els diputats Meritxell Borràs i Solé, Xavier Dilmé i Vert, Anna Figueras i Ibàñez, M. Rosa Fortuny i Torroella, Titon Laïlla i Jou, M. Glòria Renom i Vallbona i Francesc Sancho i Serena, pel G. P. de Convergència i Unió; Daniel Font i Cardona, Alexandre Martínez Medina, Caterina Mieras i Barceló i Núria Segú Ferré, pel G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi; Uriel Bertran Arrué, Alfons Quera i Carré i Anna Simó i Castelló, pel G. P. d'Esquerra Republicana de Catalunya; M. Belén Pajares i Ribas, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya, i Dolors Clavell i Nadal, pel G. P. d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

Assisteix a aquesta sessió la consellera de Salut, Marina Geli i Fàbrega, acompanyada de la secretària general, Marta Segura i Bonet, i del director del Servei Català de la Salut, Josep M. Sabaté i Guasch.


ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

Punt únic: Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2007 (tram. 200-00018/08). Govern de la Generalitat. Debat i votació de les esmenes a la totalitat de la secció pressupostària corresponent al Departament de Salut. G. P. del Partit Popular de Catalunya. G. P. de Convergència i Unió.


La presidenta

Bé, s’obre la sessió.

Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2007 (esmenes a la totalitat de la secció pressupostària corresponent al Departament de Salut)
200-00018/08
Fem aquest tràmit de veure en comissió les esmenes a la totalitat a la secció pressupostària del Departament de Salut i organismes que acompanyen aquesta secció. Dir, doncs, que és una novetat el fet que en una comissió vegem l’esmena a la totalitat, en aquest cas del pressupost del Departament de Salut, i que això creiem que és enriquidor i així jo personalment..., ho anem valorant tots a mesura que es van portant a terme aquestes debats.

Sense més, en primer lloc, donar la benvinguda a la consellera a la seva comissió. Ja és la seva perquè és la nostra consellera, només en tenim una en aquesta comissió. I dir, doncs, que el debat es farà com ja està sent a totes les comissions: en primer lloc intervindrà la consellera Geli per un termini de trenta minuts; i després se substanciaran de manera conjunta les dues esmenes a la totalitat que hi han presentades; i després tindria la consellera un torn de resposta en aquesta presentació de les esmenes per part dels dos grups que l’han presentat, que són el Grup Parlamentari Popular i el Grup de Convergència i Unió, per un temps màxim de vint minuts en el cas del tema de resposta; i després tindrien temps els grups que han presentat esmenes per a un torn de rèplica de cinc minuts, i després ja passaríem, si no hi ha cap cosa entremig, doncs, al posicionament dels grups, de major a menor, per un temps màxim de deu minuts per cada grup dels que no han presentat esmenes a la totalitat. D’acord? (Pausa.) Bé, doncs, en primer lloc, li donarem la paraula a la consellera de Salut, senyora Marina Geli.

La consellera de Salut (Marina Geli i Fàbrega)

Bona tarda. Bona tarda, presidenta, membres de la Mesa, senyores diputades i diputats. Jo crec que ha esta un encert, amb el canvi del Reglament del Parlament, intentar, doncs, debatre més en profunditat els departaments, la presentació del pressupost per departaments. I aquesta era una vella reivindicació que ens permetrà debatre intensament el Departament de Salut o allò que són els pressupostos públics del Departament de Salut, de les polítiques públiques de Salut.

(L’exposició de l’oradora és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals poden ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

Bé, intentaré explicar fonamentalment per a què serveixen els pressupostos, cap on van orientats, quin és el marc estratègic de les prioritats polítiques que s’estableixen en aquest pressupost del 2007. Per descomptat, continuar avançant en el model de finançament, en la millora del finançament. Dic «continuar avançant» perquè és un camí que ja ve de tres anys. [...]

Aquesta, fonamentalment, presidenta, és la meva primera part de la intervenció.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, consellera. Bé, és el torn de defensa de les esmenes a la totalitat. En primer lloc, té la paraula la senyora Belén Pajares, en nom del Grup Parlamentari Popular.

M. Belén Pajares i Ribas

Moltes gràcies, senyora presidenta. Primer de tot, donar les gràcies a l’honorable consellera i a totes les persones del departament que l’acompanyen en aquesta exposició dels pressupostos que avui li pertocava, bé, seguint el nou Reglament que es va aprovar fa poquet, fa un any. [...]

En tot cas, a la segona part, honorable consellera, segurament en la seva contestació podrem seguir el debat.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyora Pajares, li han sobrat vint segons. S’ha delimitat molt bé el temps. Ara, per a la defensa de l’esmena del Grup de Convergència i Unió, té la paraula el senyor Francesc Sancho.

Francesc Sancho i Serena

Hola, molt bona tarda, gràcies, senyora presidenta. Agrair l’exposició a la consellera i evidentment l’assistència tant del Josep Maria Sabaté com Marta Segura, la secretària general i el director de serveis, i la resta de càrrecs del departament que us acompanyen; agrair-ne la presència i entrar ja al debat d’aquesta esmena a la totalitat que presentem als pressupostos de Salut. [...]

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Sancho. Té la paraula l’honorable consellera.

La consellera de Salut

Gràcies, senyora presidenta. Intentaré contestar amb xifres que expressin..., i també comentaris, per descomptat, el més rigorosos possible. [...]

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, honorable consellera. Ara, per al torn de rèplica, per un temps de cinc minuts, té la paraula la senyora Belén Pajares en primer lloc.

M. Belén Pajares i Ribas

Moltes gràcies, senyora presidenta. Primer de tot agrair les explicacions de l’honorable consellera. Jo comparteixo allò de les xifres. Són xifres i, a més, li afegiria que els números parlen per si sols. I el senyor Sancho, de fet, ja ho ha començat a explicar. [...]

La presidenta

Bé, ara passaríem al torn de posicionament dels grups parlamentaris que no han presentat esmena. En primer lloc té la paraula la senyora Núria Segú, en nom del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi.

Núria Segú Ferré

Gràcies, senyora presidenta. En primer lloc, agrair la presència de la senyora consellera aquí avui i també de les persones del seu equip que l’acompanyen: la secretària general, el director gerent del Servei Català de la Salut, també de l’ICS i la resta de persones del consell de direcció. [...]

La presidenta

[...] Donem per finalitzat el debat.

Passaríem a la votació de les dues esmenes a la totalitat conjuntament, atès que les dues són esmenes de retorn. D’acord? (Pausa.) Les dues són esmenes de retorn, sense text alternatiu; per tant, doncs, és una única votació.

Vots a favor de l’esmena a la totalitat?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

Per tant, queden rebutjades per 11 vots en contra i 8 vots a favor.

Moltes gràcies.

S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a les sis de la tarda i quatre minuts.


• El tercer debat es té a la comissió competent en matèria econòmica i pressupostària, i es refereix a l'articulat i a l'estat d'autorització de despeses. S’hi elaboren els dictàmens del Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat i del Projecte de llei de mesures fiscals i administratives:

VIII legislatura · segon període · sèrie C · núm. 10Comissió d’Economia, Finances i Pressupost

Sessió 8, primera reunió, dimecres 14 de juny de 2007

Presidència de l’H. Sr. Josep M. Rañé i BlascoSessió 8.1 de la CEF

La sessió 8.1 de la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost (CEF) s’obre a un quart de cinc de la tarda i quatre minuts. Presideix Josep M. Rañé i Blasco, acompanyat del vicepresident, Jordi Montanya i Mías, i del secretari, Xavier Dilmé i Vert. Assisteix la Mesa el lletrat Antoni Bayona Rocamora.

Hi són presents els diputats Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, Lluís M. Corominas i Díaz, Núria de Gispert i Català, Ramon Espadaler i Parcerisas, Antoni Fernández Teixidó, Xavier Pallarès i Povill, Carles Pellicer i Punyed, Pilar Pifarré i Matas, Josep Pont i Sans, Oriol Pujol i Ferrusola, Elena Ribera i Garijo, Irene Rigau i Oliver, Meritxell Ruiz i Isern, Josep Rull i Andreu, Francesc Sancho i Serena i Jordi Turull i Negre, pel G. P. de Convergència i Unió; Josep M. Balcells Gené, Montserrat Capdevila Tatché, Jordi Carnes i Ayats, Judit Carreras Tort, Antoni Comín Oliveres, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Núria Segú Ferré i Jordi Terrades i Santacreu, pel G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi; Uriel Bertran Arrué, Sergi de los Ríos i Martínez, Patrícia Gomà i Pons, Marina Llansana Rosich i Alfons Quera i Carré, pel G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya; Juan Bertomeu i Bertomeu, Rafael López i Rueda, Carina Mejías Sánchez, M. Ángeles Olano i García i M. Belén Pajares i Ribas, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya; Laia Ortiz Castellví i Daniel Pi i Noya, pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i José Domingo Domingo i Antonio Robles Almeida, pel G. Mixt.


ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2007 (tram. 200-00018/08). Govern de la Generalitat. Elaboració del dictamen.

2. Projecte de llei de mesures fiscals i financeres (tram. 200-00019/08). Govern de la Generalitat. Elaboració del dictamen.El president

Senyors diputats, comencem la sessió.

Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2007 (elaboració del dictamen)
200-00018/08
Invertiré només un petit espai de temps que ens permeti que coneguem, diguem-ne, de bon principi –encara que l’hem anat difonent– el que serà el mètode de funcionament. I, si ho fem al principi, tothom sabrà les regles del joc i aleshores ja podrem anar més ràpidament en el tema.

La idea bàsica és ordenar el debat en base als vint blocs o vint intervencions amb què s’ha estructurat, que a vostès ja se’ls ha fet a mans. A cada un dels blocs hi haurà intervenció de les diferents esmenes; agruparem les esmenes del grup primer, que és l’estat de despesa, i les esmenes del grup tercer, que són les disposicions addicionals, i deixarem per al final les esmenes al text articulat, al bloc del text articulat de la llei, que és una mica aquest... Per tant, quan tractem un departament, tractarem les esmenes a l’estat de despesa, que només en té Convergència i Unió, llevat d’unes que ha plantejat també el Grup Mixt, i plantejarem, junt amb les esmenes del grup de l’estat de despesa, les de les disposicions addicionals, normalment les que vénen a la redacció de la llei, però que són les del grup tercer; jo ja les aniré ficant i explicant.

La idea de l’ordenació del debat és que en aquest debat cada un dels grups tingui una intervenció per un temps màxim de deu minuts per defensar cada un dels blocs, deu minuts el grup proposant, els que proposin, i deu minuts els correspondrien als altres grups, però el que s’ha acordat pels tres grups que donen suport al Govern és que intervindrà només un dels representants dels tres grups, amb la qual cosa estalviarem vint minuts d’intervenció, però hi haurà un posicionament que serà conjunt. Estalviarem, per tant, als diferents grups que no prenguin la paraula per haver de dir «estem d’acord amb el que ha dit» i, en tot cas, només si demanen manifestar una posició diferent se’ls donaria la paraula. Amb això guanyarem un determinat període de temps.

Les votacions, com ja es va avançar en una primera circular, les farem en funció del departament que hàgim acabat després de les sis. Farem la votació a les sis de tot el que hàgim tractat. I la següent votació la faríem demà a última hora, quan acabem la sessió votaríem tots els elements. Si demà hem acabat tota la llei, la faríem al final; si haguéssim de continuar, continuaríem dilluns al matí amb el que restés. Deixàvem lliure també el divendres a la tarda perquè alguns diputats, tenint en compte que hi havia tota una situació, diguem-ne, que demà passat hi havia constitució d’ajuntaments i altres coses, doncs, hi havien diputats que ens havien demanat, d’alguna manera, estar en disposició de poder gestionar, si calia fer alguna cosa, divendres a la tarda.

Per tant, faríem la sessió avui fins que acabéssim a Educació, amb tots els blocs que hem fet. Demà, fins que poguéssim; començarem a les 9.30 –malgrat que m’han dit que la primera anotació que hi havia a baix, al tauló d’anuncis, era a les deu– amb el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, llevat que decidim el contrari, però la idea és aquesta. Continuaríem fins al final i, un cop acabéssim, es produiria la votació i entraríem en el segon punt de l’ordre del dia, que són les esmenes a la Llei de mesures. [...]

Amb aquesta reserva, que ja anunciem que arribarà un moment en què anunciarem el canvi de tramitació, donaríem lloc a l’inici de la sessió tractant el primer bloc, en el qual prendria la paraula o donaríem la paraula al Grup Mixt perquè defensés les esmenes 1, 2 i 3 referides al Consell Consultiu, al Consell Audiovisual de Catalunya i al Consell de Treball Econòmic i Social. Per a la seva defensa, té la paraula el senyor Domingo.

José Domingo Domingo

Muchas gracias, señor presidente. Señalar que el sentido de las enmiendas que se han planteado por parte del Grupo Mixto en relación con el Consell Consultiu, Consell de l’Audiovisual y Consell de Treball Econòmic i Social tiene como finalidad la reducción de gastos que a nuestro juicio son innecesarios y excesivos. Fundamentalmente, se fijan en la deducción de las atenciones protocolarias i representativas, que, a nuestro juicio, estaban hiperpresupuestadas, e igualmente en relación con la publicidad, difusión y campañas institucionales, que, dada la finalidad de estos organismos, nos parecen innecesarias. [...]

El president

Gràcies, senyor Domingo. Ara, en aquest bloc sustentaríem també l’esmena 832 de l’articulat, del tercer bloc de l’articulat, del Grup de Convergència i Unió, referida a les despeses de diversos departaments. Per a la seva defensa, té la senyora Pifarré la paraula.

Pilar Pifarré i Matas

Gràcies, senyor president. Aquesta esmena proposa minorar inversions en aplicacions informàtiques a la Direcció General de Patrimoni per un import de 3 milions d’euros. [...]

El president

Gràcies, senyora Pifarré. Ara els grups que no han pres la paraula tenen la possibilitat de prendre la seva posició. En primer lloc, pel Grup Socialistes, en representació de tots els tres grups, té la paraula la senyora Rocío Martínez-Sampere.

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

Moltes gràcies, president. Molt ràpidament. Respecte a les esmenes que ha proposat el Grup Mixt, doncs la nostra posició és de rebuig, i també és de rebuig –podria ser molt ràpida– que és per una qüestió d’una manca total de rigor tècnic respecte a la presentació d’aquestes esmenes. [...]

El president

Bé, amb aquest últim element donaríem per substanciat ja el primer bloc.

I entraríem en el segon bloc,* que és el referent al Departament de la Vicepresidència. Per part del Grup de Convergència i Unió, i per defensar les esmenes a l’estat de despesa, que van de la 4 a la 46, i de l’articulat, de la 61 a la 64, té la paraula la senyora Pifarré.

Pilar Pifarré i Matas

Gràcies, senyor president. Les esmenes de la 4 a la 16 les defensem totes, diguem-ne, parlant d’una manera general. Per una banda, nosaltres el que proposem és una baixa en els estudis i treballs tècnics i en els serveis informàtics. I després comentarem l’alta. [...]

El president

Amb aquesta última intervenció s’ha produït el tractament de totes les esmenes, els diferents blocs, els vuit blocs que havíem previst. Per tant, haurem de passar a la votació, que s’ha endarrerit un quart d’hora amb relació al temps màxim que havíem previst, però, en tot cas, estem, crec, amb un determinat temps i informe.

Anirem votant per blocs, aquests vuits. Si en algun bloc hi ha algun grup que vol votació separada, convindria que ens ho fes saber. (Pausa.)

Hi han grups que demanen votació separada i, per tant, haurem de respectar aquesta votació. I, en tot cas, quan entrem en els diferents blocs, així ho farem. Tenim constància, de moment, que en l’apartat de Justícia hi ha una petició separada del Grup Mixt de l’esmena 300 i la 301, que farem, quan hi arribem, a banda, i ens havia anunciat anteriorment el Grup de Convergència i Unió que volia fer algunes esmenes. Però, en tot cas, jo el que els proposo és que, quan arribem a cada un dels blocs, es facin o es diguin, i anunciarem quina votació fem.

Per tant, votaríem en primer lloc les esmenes referides al bloc primer i, en primer terme, votaríem, si els sembla bé, perquè no es..., votaríem les del Grup Mixt, les esmenes 1, 2 i 3. Per tant...

Jordi Turull i Negre

Senyor president, demanaríem votació separada de la número 3.

El president

De la número 3.

Doncs votaríem la primera i la segona esmena, la 1 i la 2, del Grup Mixt, referides al Consell Consultiu i al Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

Vots a favor de les esmenes del Grup Mixt número 1 i número 2?

Vots en contra?

Abstencions?

Doncs aquestes esmenes queden rebutjades amb 1 vot a favor, 12 en contra i 9 abstencions. [...]

Posem ara a votació les esmenes a la secció d’Interior, Relacions Institucionals i Participació del Grup del Partit Popular de Catalunya, que van de la 65 a la 81. Si no hi ha cap petició de votació separada, les votaríem en bloc.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queden rebutjades per 10 vots a favor, 12 en contra i 1 abstenció. [...]

El president

Molt bé. Per tant, totes les esmenes que han estat defensades queden reservades per a la seva tramitació en el Ple. I, fent constància d’aquest tema, esquivem també el tema d’haver de fer-ho per escrit.

Havíem restat o havíem convingut que demà començàvem a dos quarts de deu. Mantenim, si els sembla bé, aquest mateix horari, que, si tenim aquest ritme que hem tingut, jo crec que podem assegurar que ens permetrà no tan sols acabar la tramitació d’aquest punt primer de l’ordre del dia, sinó també donar sortida al segon punt de l’ordre del dia i acabar amb la reunió de demà. Però, en tot cas, si no fos així, perquè volem respectar els temps, saben que tenen el dilluns per tornar-hi, però si ho fem amb eficàcia ho podrem enllestir demà. Moltes gràcies i fins demà.

Se suspèn la sessió.

La sessió se suspèn a les set de la tarda i vuit minuts.


* Cal fer atenció, cada cop que s'inicia el debat d'un nou departament, a separar aquell bloc de debat del bloc precedent amb un punt i part.
________


VIII legislatura · segon període · sèrie C · núm. 27Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

Sessió 8, segona i darrera reunió, dijous 15 de juny de 2007

Presidència de l’H. Sr. Josep M. Rañé i Blasco


Sessió 8.2 de la CEF

La sessió de la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost (CEF), suspesa ahir, es reprèn a tres quarts de deu del matí i dos minuts. Presideix el Josep M. Rañé i Blasco, acompanyat del vicepresident, Jordi Montanya i Mías, i del secretari, Xavier Dilmé i Vert. Assisteix la Mesa el lletrat Antoni Bayona Rocamora.

Hi són presents els diputats Lluís M. Corominas i Díaz, Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, Núria de Gispert i Català, Ramon Espadaler i Parcerisas, Antoni Fernández Teixidó, Xavier Pallarès i Povill, Carles Pellicer i Punyed, Pilar Pifarré i Matas, Josep Pont i Sans, Oriol Pujol i Ferrusola, Elena Ribera i Garijo, Irene Rigau i Oliver, Meritxell Ruiz i Isern, Josep Rull i Andreu, Francesc Sancho i Serena i Jordi Turull i Negre, pel G. P. de Convergència i Unió; Josep M. Balcells Gené, Montserrat Capdevila Tatché, Jordi Carnes i Ayats, Judit Carreras Tort, Antoni Comín Oliveres, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Núria Segú Ferré i Jordi Terrades i Santacreu, pel G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi; Uriel Bertran Arrué, Sergi de los Ríos i Martínez, Patrícia Gomà i Pons, Marina Llansana Rosich i Alfons Quera i Carré, pel G. P. d'Esquerra Republicana de Catalunya; Juan Bertomeu i Bertomeu, Rafael López i Rueda, Carina Mejías Sánchez, M. Ángeles Olano i García i M. Belén Pajares i Ribas, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya; Laia Ortiz Castellví i Daniel Pi i Noya, pel G. P. d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i José Domingo Domingo i Antonio Robles Almeida, pel G. Mixt.


El president

Donarem començament a la sessió d’avui, que és continuïtat de la d’ahir.

Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2007 (elaboració del dictamen) (continuació)
200-00018/08
I gestionarem i tramitarem els següents blocs del primer punt de l’ordre del dia, que és la Llei de pressupostos de la Generalitat per al 2007.

Correspondria, en funció de l’ordenació que vam establir, produir el debat de la secció de Cultura i Mitjans de Comunicació. Per defensar les esmenes del Grup de Convergència i Unió, que van de la 448 a la 479 de les esmenes de despesa, i de la 481 a la 500, i la 409 i 410 de l’articulat, té, per part del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, la paraula el senyor Pont.

Josep Pont i Sans

Sí, gràcies, senyor president. Bé, el nostre grup –en funció de les reunions, en aquest cas de les comissions que s’han fet d’aquesta mateixa comissió i en la compareixença del conseller– va posar ja de manifest sobre la taula que és evident i s’ha dit –es va dir– que per a l'oposició sovint és complicat analitzar els pressupostos. [...]

El president

Gràcies, senyor Pont. Ara correspondria defensar l’esmena 480 pel grup de partits que donen suport al Govern, però tenint en compte que també hi han esmenes del Partit Popular i que li demanarem a la portaveu de l’Entesa que a més a més de defensar la seva es posicioni sobre les altres, seria preferible que intervingués per defensar les esmenes de la 382 a la 408 el representant o el portaveu del Grup Popular de Catalunya, el senyor Rafael López. (Pausa.)

Té la paraula el senyor Rafael López per defensar aquestes esmenes i després li donarem la paraula a la senyora Llansana, en representació dels grups que donen suport al Govern, i en últim extrem –com no hi han esmenes– al senyor Robles, per part del Grup Mixt, si no em deixo ningú. Té la paraula el senyor López.

Rafael López i Rueda

Gràcies, senyor president. Presento les esmenes que ha presentat el Grup del Partit Popular de Catalunya al Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, un departament que quan ja vam fer la intervenció vam dir que quedava molt lluny de les expectatives que el mateix tripartit s’havia marcat. És a dir, els deures que es posen, doncs, després els incompleixen. [...]

El president

Ara, per fixar posició amb relació a les esmenes presentades, té la paraula el senyor Jordi William Carnes –em sembla que ho he dit correctament aquesta vegada (el president riu), més o menys?– en representació de tots els grups que donen suport al Govern.

Jordi Carnes i Ayats

Bon dia. Res, agrair-li el to de la intervenció del ponent de Convergència i del Partit Popular, perquè em sembla que reprodueix també una mica el to que vam tindre en el debat de les esmenes a la totalitat. Sense que creïn precedent les reflexions que va fer el senyor Sancho, evidentment rebutjarem totes les esmenes que vostès proposen. Però, en tot cas, si m’ho permeten, les intentaré argumentar arran de les seves intervencions, perquè em sembla que mereixen, òbviament, l’explicació adequada als seus comentaris. [...]

El president

Molt bé, moltes gràcies.

Amb això, si no tenim cap error, han estat substanciades totes les esmenes en el tràmit de defensa i oposició, i passaríem a votar les que no es van votar ja o no es van resoldre ahir. Si no hi ha cap variació, seguiríem el mateix procediment. Aniríem anunciant cada un dels blocs, esmenes presentades per Convergència, esmenes presentades pel Partit Popular, i abans de fer la votació, si algun grup demana una votació separada, doncs, l’aniríem fent.

Com puc observar que la comissió, almenys en termes numèrics, malgrat les substitucions que es puguin produir, estem al complet, i si no hi ha altre suggeriment, començaríem a procedir a les diferents votacions. Doncs anem per feina.

Passaríem, en primer lloc, a la votació del bloc 9, corresponent a la secció de Cultura i Mitjans de Comunicació, i posaríem primer a votació les esmenes presentades per Convergència i Unió, que són les que van de la 448 a la 479 i de la 481 a la 500, de l’estat de les despeses; i de la 409 a la 410, de les esmenes a l’articulat.
Si no se'n demana votació separada, passaríem a votar-les.

Vots a favor d’aquestes esmenes?

Vuit.

Vots en contra?

Dotze.

Abstencions?

Tres.

Per 8 a favor, 12 en contra i 3 abstencions, quedarien rebutjades.

És ara el torn de l’esmena 480, presentada pels grups que donen suport al Govern, pels grups de l’Entesa. Passaríem a votació de l’esmena 480.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Amb 20 vots a favor i 3 abstencions, quedaria aprovada aquesta esmena.

Bé, un cop substanciades les esmenes... (Remor de veus.) Senyores i senyors diputats, resta ara passar a votació, en primer lloc, de l’articulat amb la incorporació de les dues esmenes que s’han produït...

(Jordi Turull i Negre demana per parlar.)

Sí.

Jordi Turull i Negre

No, només per anunciar que reservem totes les esmenes per al plenari, que en quedi constància.

El president

Gràcies, senyor diputat. (Santi Rodríguez i Serra demana per parlar.) Sí, senyor Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

En el mateix sentit, per reservar les esmenes del nostre grup, que queden vives per al plenari.

El president

Gràcies, senyor Rodríguez. El Grup Mixt, en aquest tràmit, no en tenia cap. Ja va reservar ahir les que sí que es van substanciar.

Quedarien ara només, per acabar ja, finalment, dues votacions: una que és tot el text tal com queda en funció de les incorporacions de les dues esmenes que han estat aprovades o incorporades en el tràmit..., i després un altre segon que és l’estat de despesa, que és un altre articulat on apareixen les diferents quantitats. Només... (Veus de fons.) Sí, sí, les votacions de totalitat.

Passaríem, en primer lloc, a la de l’articulat i després la de l’estat de despesa.

Votaríem ara, per tant, l’articulat, el text articulat de la Llei de pressupostos de la Generalitat per a l’any 2007.

Vots a favor?

Dotze.

Vots en contra?

Per 12 vots a favor i 11 en contra, queda aprovat.

(Veus de fons.) És la proporció d’aquesta cambra i d’aquesta comissió.

Resta ara votar l’apartat de l’estat de despesa que ha d’aparèixer amb la Llei de pressupostos de la Generalitat per a l’any 2007.

Vots a favor?

Vots en contra?

Igual que en la vegada anterior, per 12 vots a favor i 11 en contra, queda aprovat l’estat de despesa que apareix en el projecte de llei.

I amb això, si no vaig errat, hem acabat la tramitació del punt número 1 de la comissió.

I entraríem a tramitar, si no em demanen... El funcionament del grup permet que si algú té alguna necessitat peremptòria i inexcusable la pugui substanciar sense que parem el funcionament de la comissió. O hi ha un grup unipersonal que està lligat...? (Veus de fons.) Un temps de cinc minuts? Però cinc minuts, cinc minuts? (Veus de fons.) Doncs cinc minuts i entrem a la... (Veus de fons.) No? (Pausa.)

Un cop hem acabat el primer punt, contradient-se el president amb el que acabava de dir fa un moment, no fem la suspensió de la reunió.

Projecte de llei de mesures fiscals i financeres (elaboració del dictamen)
200-00019/08
I obrim el punt número 2, que és la tramitació del Projecte de llei de mesures fiscals i financeres, del qual a les senyores i senyors diputats els ha estat distribuït l’informe de la ponència de la comissió, i passaríem a discutir-ho.

La ponència ha recomanat la incorporació de les esmenes 2 i 19, i la 37 i 46, i resten vives tot un seguit d’esmenes. Els portaveus dels grups ens diran si volen fer una defensa agrupada de totes les esmenes o les volen establir en base als títols. En tot cas, vostès tenen la paraula per poder...

Jordi Turull i Negre

Nosaltres donaríem per defensades totes les nostres esmenes, i sí que, a l’hora de la votació, demanaríem diferents votacions separades, tant de les esmenes del Partit Popular, de les esmenes del tripartit, com de les esmenes del Grup Mixt. I també anunciar, anticipar-nos anunciant que si hi ha alguna esmena nostra que no fos aprovada, doncs, la reservaríem per al plenari en què es discuteixi definitivament el text.

Gràcies.

El president

Senyor Turull, fa bé d'avançar-se a aquesta hipòtesi, que té un cert grau de ser plausible. (El president riu. Veus de fons.) Per part del senyor Santi Rodríguez, del Grup Popular.

Santi Rodríguez i Serra

En el mateix sentit, donem per defensades les nostres esmenes i, en l’hipotètic cas que resultessin rebutjades, doncs, les reservem per al Ple.

El president

Gràcies, senyor Rodríguez. Pel Grup Mixt, el senyor Domingo.

José Domingo Domingo

Muchas gracias, señor presidente. Como no podía ser menos, damos por defendidas las enmiendas que se presentaron e igualmente, en el supuesto «hipotetiquísimo», vamos (rialles), que no fueran aceptadas, pues, también las mantenemos para el Pleno.

El president

Molt bé. Tenint present que han estat defensades, correspondria ara el torn en contra per part dels grups que donen suport al Govern, i per a la seva defensa té la paraula la senyora Rocío Martínez-Sampere.

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

Sí, doncs, en nom dels grups que donem suport al Govern i amb una formulació que he après del president d’aquesta mateixa Mesa, nosaltres les donaríem per contradites, i anunciem el nostre vot favorable a l’informe de ponència.

Gràcies, president.

El president

Molt bé. Defensades les esmenes amb aquesta velocitat tan impressionant, doncs, només restaria passar a votació les mateixes esmenes.

Votaríem, doncs, en primer lloc, les esmenes que han estat recomanades per la ponència, que, els les repeteixo, són: al títol primer, l’esmena número 2 i la 19, i al títol segon i següents, la 37, la 38, que havia estat presentada per Convergència i Unió, i la 46. Les altres..., aquí jo, la meva anotació és que havia estat presentada per Convergència i Unió.

Ramon Espadaler i Parcerises

I pel tripartit. I coincidia el text literal...

El president

De la qual cosa es dedueix que és lògic ser coherent amb aquest tema.

Doncs, ho repeteixo, posaríem a votació les esmenes 2, 19, 37, 38 i 46, que han estat recomanades per la ponència.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Aquestes esmenes estarien aprovades per unanimitat. [...]

Amb això, donaríem per substanciades totes les esmenes i hauríem de fer la votació de totalitat del text de la Llei de mesures fiscals i financeres de la Generalitat, incloent-hi les esmenes que anteriorment hem acordat, la comissió, incorporar.

Doncs, vots a favor del text de la Llei de mesures fiscals i financeres?

Dotze.

Vots en contra?

Onze.

Doncs, per 12 vots a favor i 11 en contra, queda aprovat el Dictamen de la comissió del Projecte de llei de mesures fiscals i financeres.

I sense cap altre punt a l’ordre del dia, doncs, aixequem la sessió, no abans d’agrair a tots els diputats i diputades la seva agilitat a l’hora de substanciar un munt d’esmenes important.

S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a un quart de dues del migdia i dos minuts.


• La darrera fase és en el Ple. S'hi debaten els dictàmens que la comissió competent en matèria pressupostària ha elaborat sobre el Projecte de llei de pressupostos i sobre el Projecte de llei de mesures fiscals i administratives. Els grups fixen la seva posició sobre el conjunt dels treballs fets per la comissió i sobre les esmenes reservades.

VIII legislatura· segon període · sèrie P · núm. 26Ple del Parlament

Sessió 17, primera reunió, dimecres 27 de juny de 2007

Presidència del M. H. Sr. Ernest Benach i Pascual


Sessió 17.1

La sessió s'obre a deu del matí i tres minuts. Presideix el president del Parlament, acompanyat de tots els membres de la Mesa, la qual és assistida per la secretària general, el lletrat major i el lletrat Antoni Bayona Rocamora.

Al banc del Govern seu el president de la Generalitat, acompanyat dels consellers de la Vicepresidència, d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, d’Economia i Finances, de Governació i Administracions Públiques, de Política Territorial i Obres Públiques, la consellera de Justícia, els consellers d’Educació, de Cultura i Mitjans de Comunicació, la consellera de Salut, el conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, i les conselleres de Treball i d’Acció Social i Ciutadania.ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Homenatge en memòria de l'exdiputada Marta Àngela Mata i Garriga (tram. 401-00007/08). Junta de Portaveus. Substanciació.

2. Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2007 (tram. 200-00018/08). Comissió d'Economia, Finances i Pressupost. Debat i votació del dictamen de la comissió (dictamen: BOPC 87).

3. Projecte de llei de mesures fiscals i financeres (tram. 200-00019/08). Comissió d'Economia, Finances i Pressupost. Debat i votació del dictamen de la comissió (dictamen: BOPC 88). [...]


El president

[...]

Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2007
200-00018/08
El segon punt de l’ordre del dia és el debat i votació del Dictamen del Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2007. Iniciarem el debat amb el posicionament i la defensa de les esmenes reservades, per ordre de major a menor. Té la paraula, per a la defensa de les esmenes del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, l’il·lustre senyor Jordi Turull.

Jordi Turull i Negre
Moltes gràcies, president. President de la Generalitat, consellers, senyores i senyors diputats, avui arribem a la part final d’un nou format en el debat dels pressupostos que ha durat dos mesos, i ens temíem que l’única novetat hagués estat justament això: el nou format. Prova d’això ha estat que en dos mesos i en els múltiples debats en comissió vostès ens justificaven una i altra vegada que no volien negociar res de res de les 1.114 esmenes que havíem presentat. Cap gest per negociar fins ahir a darrera hora de la tarda.

Vostès són francament insòlits, a hores d’ara no sabem per què ahir a darrera hora de la tarda van fer aquest canvi de registre tan precipitat d’acceptar-nos dotze esmenes i transaccionar-ne dotze més. Potser és perquè dos mesos és el temps mínim que necessita el tripartit per posar-se d’acord en alguna coseta, o potser és perquè van veure que s’havien passat de frenada i que contradeia tot el que vostès havien dit mentre eren a l’oposició. [...]

El president

Té la paraula, per a la defensa de les esmenes del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, la il·lustre senyora Maria Ángeles Olano.

M. Ángeles Olano i García

Gràcies, senyor president. Senyores i senyors diputats, per fixar posició respecte al dictamen de pressupostos, nosaltres hem d’anunciar que el nostre grup parlamentari, doncs, ha mantingut totes les esmenes presentades a l’articulat del pressupost 2007, i que aquestes han estat rebutjades, van ser rebutjades en comissió pels grups parlamentaris que donen suport al Govern. [...]

El president

Cridarem a votació.

(Pausa llarga.)

Senyores diputades, senyors diputats, i especialment senyors portaveus, procedirem a la votació de tot el conjunt d’esmenes i del text del dictamen.

Atès que és una votació bastant complexa i que haurem de votar moltes vegades, en cas que hi hagi algun dubte, els demano que ho facin saber, perquè aturaríem la votació. També els demano màxima concentració, perquè, com he dit abans, hi ha moltes votacions i no és fàcil articular-ho, tot plegat.

Començarem votant les esmenes del Grup Parlamentari de Convergència i Unió que fan referència a l’articulat.

Votarem, en primer lloc, a petició del Grup Parlamentari Popular, tres esmenes, que són la 409, la 516 i la 602, que també n’havien demanat votació separada els grups que donen suport al Govern. Votem, doncs, la 409, 516 i 602.

Comença la votació.

Aquestes esmenes han estat aprovades per 126 vots a favor i 3 abstencions.

Votarem ara l’esmena número 113, també a petició del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya i dels tres grups que donen suport al Govern. Esmena 113.

Comença la votació.

Aquesta esmena ha estat aprovada per 114 vots a favor, 13 vots en contra i 3 abstencions. [...]

Votarem seguidament el text del dictamen del projecte de llei.

Comença la votació.

El Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2007 ha estat aprovat per 69 vots a favor i 62 vots en contra.

Projecte de llei de mesures fiscals i financeres
200-00019/08
El tercer punt de l’ordre del dia és el debat i votació del Dictamen del Projecte de llei de mesures fiscals i financeres. Iniciarem el debat amb el posicionament i la defensa de les esmenes reservades, per ordre de major a menor. Té la paraula, per a la defensa de les esmenes del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, la il·lustre senyora Meritxell Ruiz.

(Remor de veus. Pausa.)

Meritxell Ruiz i Isern

Gràcies, senyor president. Honorables consellers, senyores i senyors diputats, m’adreço a la cambra en nom del Grup Parlamentari de Convergència i Unió amb la intenció de defensar el nostre posicionament final després de la discussió, tant aquí mateix com a la comissió, del Projecte de llei de mesures fiscals i financeres. És d’esperar que no els sorprendrà el nostre posicionament, ja que tant en el debat de l’esmena de la totalitat, el dia 2 de maig, com en la comissió hem explicat els nostres arguments; arguments que ens porten a discrepar, a divergir del Govern en aquest projecte de llei. [...]

El president

Cridem a votació.

(Pausa llarga.)

Procedirem, doncs, a la votació d’aquest Projecte de llei de mesures fiscals i financeres.

Votarem, en primer lloc, les esmenes del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, i començarem per l’esmena número 15.

Comença la votació.

Ha estat rebutjada per 47 vots a favor, 81 en contra i 3 abstencions. [...]

Votarem, finalment, el text del dictamen del projecte de llei.

Comença la votació.

El Projecte de llei de mesures fiscals i financeres ha estat aprovat per 69 vots a favor i 63 vots en contra.