7.5. Sindicatura de Comptes

– Exemple de compareixença i presentació d’un informe de la Sindicatura de Comptes a la Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió 2

La sessió 2 de la Comissió de la Sindicatura de Comptes (CSC) s'obre a dos quarts d’onze del matí i cinc minuts. Presideix Francesc Homs i Ferret, acompanyat de la vicepresidenta, M. Àngela Gassó i Closa, i del secretari, Alfons Quera i Carré. Assisteix la Mesa el lletrat Pere Sol i Ordis.

Hi són presents els diputats Francesc Xavier Ballabriga i Cases, Joan Manuel Carrera i Pedrol, Lluís M. Corominas i Díaz, Jordi Turull i Negre i Esteve Vilanova i Vilà, pel G. P. de Convergència i Unió; Ramon Espasa i Olivé i Jordi Terrades i Santacreu, pel G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi; Uriel Bertran Arrué, pel G. P. d'Esquerra Republicana de Catalunya; Josep Llobet Navarro, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya, i Joan Boada i Masoliver, pel G. P. d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa.

Assisteixen a aquesta sessió el síndic major de la Sindicatura de Comptes, Joan Colom i Naval, i els síndics Agustí Colom Cabau, Montserrat de Vehí Torra, Enric Genescà i Garrigosa, Alexandre Pedrós i Abelló i Jacint Ros i Hombravella.


ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença del síndic major davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè informi del pla de treball de la sindicatura (tram. 357-00051/07). Comissió de la Sindicatura de Comptes. Compareixença.

2. Procediment relatiu a l'Informe 02/2002 sobre el Compte general de les corporacions locals, corresponent a l'exercici del 2001 (tram. 258-00001/07). Síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Tramitació del procediment.


El president

Comença la sessió.

Anem a iniciar la Comissió de la Sindicatura de Comptes corresponent al dia d’avui, 28 de maig del 2004.

Compareixença del síndic major perquè informi del pla de treball de la sindicatura
357-00051/07
Dono, en primer lloc, la benvinguda a tots els membres de la comissió, i molt especialment al síndic major, que avui compareix davant de nosaltres per informar-nos sobre el seu pla de treball. També dono la benvinguda a tots els altres membres de la Sindicatura de Comptes que l’acompanyen, i, a tots ells, doncs, desitjar-los una molt bona tasca en aquesta etapa d’aquesta legislatura que iniciem i dir-los que estem, tots els membres d’aquesta comissió, a la seva disposició per a una òptima coordinació de totes les feines que anirem fent de seguiment de tota aquesta tasca de supervisió dels comptes públics.

El primer punt de l’ordre del dia, com ja saben vostès, i per acord de la reunió de la Mesa i junta de portaveus de la comissió..., es va, doncs, acceptar celebrar una sessió com la que avui realitzarem amb la compareixença del síndic major per tal que ensinformi del seu pla de treball, a realitzar al llarg d’aquest exercici 2004.

Sens més, doncs, jo donaré la paraula al síndic major, perquè faci la seva intervenció, i després cada un dels portaveus dels grups podran fer una intervenció. [...] Així doncs, té la paraula el síndic major. Endavant.

El síndic major (Joan Colom i Naval)

Gràcies, senyor president. Il·lustres senyors i senyores diputats, siguin aquestes primeres paraules d’aquesta primera compareixença de la Sindicatura renovada davant de la comissió del Parlament, les d’agraïment de la sindicatura per la confiança en les nostres persones, palesada per la votació unànime del Parlament, representant de la ciutadania catalana. Per cert, que la proposta de què he tingut coneixement, que el nou Reglament del Parlament contempli l’establiment d’un mètode previ d’avaluació dels càrrecs públics escollits pel Parlament, està perfectament en línia amb els procediments emprats per altres parlaments de la Unió Europea per escollir els membres de llurs respectius tribunals de comptes, però vull creure que, tanmateix, amb aquest procediment, els set membres de la sindicatura actual hauríem també estat escollits igualment. [...]

El president

Molt bé, moltes gràcies, síndic major. Farem ara un torn d'intervencions... (Veus de fons.) Tots els grups volen intervenir? Sí? (Pausa.) Doncs donem la primera intervenció al portaveu del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Lluís Maria Corominas. Tens la paraula.

Lluís M. Corominas i Díaz

Moltes gràcies. Bon dia. Agrair al síndic major la presentació del pla de treball i oferir-li la nostra col·laboració perquè aquest també es pugui tirar endavant amb la col·laboració dels grups parlamentaris i dels membres d’aquesta comissió, en una tasca que, bé, si mirem enrere, segurament, doncs, hem de recordar que l’anterior legislatura hi va haver situacions que no van anar bé. [...]

El president

Moltes gràcies. Té ara la paraula, per a un torn de rèplica o de resposta a les qüestions que han plantejat, el síndic major.

El síndic major

Moltes gràcies, senyor president. Bé, penso que hi ha un tret comú a totes les intervencions, que ha sigut una acollida favorable i un oferiment de col·laboració. Evidentment, la sindicatura agraeix aquest to, i a més assenyala o recorda una vegada més que nosaltres som una institució al servei directe i estricte del Parlament de Catalunya. [...]

El president

Moltes gràcies.


Procediment relatiu a l'Informe 02/2002 sobre el Compte general de les corporacions locals, corresponent a l'exercici del 2001
258-00001/07
Tenim un altre punt, a continuació, que és l’Informe sobre el Compte general de les corporacions locals, corresponent a l’exercici de l’any 2001. (Veus de fons.) El senyor Pedrós i el senyor Ros, em diu el síndic major, sou els membres de la sindicatura que fareu la presentació. Jo demanaria que passéssiu i ens acompanyéssiu aquí, per fer les vostres intervencions...

(Pausa.)

I donarem, doncs..., farem una primera intervenció de presentació d’aquests comptes. Vull fer saber als membres de la comissió que la documentació referent a aquest informe està enviada informàticament als grups, tot i que, i ara ho comentàvem amb el secretari, haurem de fer un prec als serveis administratius de la cambra per tal que mirem a veure com podem millorar aquesta tramitació d’aquestes documentacions, bàsicament perquè moltes vegades el fet que se’ns enviïn informàticament..., que va molt bé..., però, com sabeu, se’ns envien a l’efecte purament de la lectura, no de la possibilitat de manipular o treballar o fins i tot entrar en aquesta documentació informàticament. Potser fóra bo que l’entreguéssim, per als grups, impresa, i que tingueu més facilitat per poder, doncs, treballar i estudiar. [...]

Bé, doncs, anem a donar inici a aquest segon punt. I, en primer lloc, qui intervindrà, de vosaltres? (Veus de fons.) El senyor Pedrós té la paraula.

El síndic Alexandre Pedrós i Abelló

Bé, moltes gràcies... Senyor president, membres de la comissió del Parlament, síndic major i altres col·legues de la sindicatura, jo, en primer terme, doncs, estic molt content de tornar en aquesta casa, que vaig deixar fa vint anys, després de la primera legislatura, en la qual vaig estar de diputat i de portaveu. Ara, òbviament, l’única tasca és explicar un bocí el contingut d’aquest informe, Informe 2 de l’any 2002, que es refereix al Compte general de les corporacions locals. Òbviament, doncs, a la vista de la reestructuració vertical que s’ha produït en les tasques de la Sindicatura, el que succeeix és que de la presentació que aquí ha fet a la que farem nosaltres..., doncs, es resumeix de manera diferent. [...]

El president

Moltes gràcies. Cedim ara la paraula al síndic Ros Hombravella.

El síndic Jacint Ros i Hombravella

Gràcies, senyor president, amic Francesc Homs. Senyors diputats i membres d’aquesta comissió, síndic major, a mi em correspon aportar una peça més al Compte general de les corporacions locals, com és el de les societats mercantils, una mica com a transició respecte al que serà el terreny de treball i de presentació del departament que encapçala Alexandre Pedrós. [...]

El president

Moltes gràcies. Hem d’iniciar, doncs, el torn de fixació de posició dels grups. En primer lloc, pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió, té la paraula en Lluís Corominas.

Lluís M. Corominas i Díaz

Moltes gràcies, president. En tot cas, la posició nostra serà favorable a la presentació d’aquest informe. Només remarcar la dificultat que hem tingut en la tramesa de la documentació, que, en tot cas, com que és la primera comissió, doncs, esperem que no es torni a repetir, perquè, de fet, no l’hem tingut ni avui; sembla que es va enviar per format per a internet, però, bé, els membres de la nostra comissió concretament no la tenim. [...]

El president

Moltes gràcies. El darrer grup, el Grup Parlamentari Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa s’ha absentat, eh?, i ara, doncs, donarem la paraula als síndics... Teniu interès de fer un torn de rèplica? (Veus de fons.) Molt bé. Teniu la paraula. Endavant...

El síndic Alexandre Pedrós i Abelló

Jo..., sobretot els primers grups intervinents, el Grup de CiU i el Grup dels Socialistes de Catalunya, està clar, han tractat una mica a bastament el tema de les mesures. Jo..., òbviament, de més greus a més suaus i més operatives, jo ja he dit que, encara que en l’informe hi havia una referència al 502, que no era el criteri d’aquest síndic, òbviament, doncs, estic molt content que això sigui coincident amb la posició dels dos grups majoritaris, i suposo que, a més, és un tema de tots plegats. [...]

El president

Molt bé. Hem donat, doncs, compliment a aquest punt segon; hem conegut, la comissió, aquest Compte general de les corporacions locals; el síndic major i els síndics que l’acompanyen ens n’han fet una presentació; han pogut, els portaveus dels grups parlamentaris, doncs, fer preguntes, fer observacions, anunciar la seva posició, i, com saben, no té aquesta comissió reconeguda la funció de votar o d’aprovar definitivament aquest compte, arran de la reflexió que ens feia el síndic major del conflicte competencial que hi ha entre la funció de la fiscalització que té la Generalitat de Catalunya sobre les administracions locals residents a Catalunya.

Per tant, hem donat compliment al que diu el Reglament del Parlament: tenir coneixement de i poder fer observacions i sotmetre a debat el seu contingut; ho hem fet, i, per tant, no passo a la votació, no poso a votació aquest punt.

Però sí que agraeixo la feina que s’ha fet, i que es dóna a entendre que s’ha fet, des de la Sindicatura de Comptes en el moment de presentar-nos aquest informe. I agrair-los totes les reflexions i observacions que ens han donat. Avui s’han pogut posar sobre la taula algunes idees i algunes observacions sobre aspectes que jo crec que han d’anar agafant cos en les futures normatives i futures decisions que puguem prendre en aquesta comissió. Jo crec que això serà, doncs, en aquest sentit, conduït en aquesta direcció.

I agraeixo a tots vostès la seva assistència i ens emplacem a una propera reunió de treball de la comissió quan sigui, al seu moment, convocada.

Moltes gràcies.

I aixeco la sessió.


La sessió s’aixeca a dos quarts d’una del migdia i vuit minuts.


– Exemple del debat en el Ple del Dictamen de la Comissió de la Sindicatura de Comptes sobre l’Informe sobre el Compte general de la Generalitat

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

[...]

7. Procediment relatiu a l’Informe sobre el Compte general de la Generalitat de Catalunya corresponent a l’any 2000 (tram. 257-00004/06). Sindicatura de Comptes de Catalunya. Debat i votació del dictamen de la comissió (Dictamen: BOPC 406).


El president

[...]

Ha estat aprovada per 119 vots a favor, 12 en contra i cap abstenció.

Procediment relatiu a l'Informe sobre el Compte general de la Generalitat de Catalunya corresponent a l'any 2000
257-00004/06
El setè punt de l’ordre del dia és el debat i votació del Dictamen de la Comissió de la Sindicatura de Comptes sobre el procediment relatiu a l’Informe sobre el Compte general de la Generalitat de Catalunya corresponent a l’any 2000.

La Comissió de la Sindicatura de Comptes ha acabat els seus treballs i ha emès dictamen.

Per al torn a favor, hi ha algun diputat? (Pausa.) Després... Per torn a favor, torn en contra i després hi ha el de posicionament. N’hi ha algun en torn a favor? (Pausa.) No. En contra, tampoc.

I per fixar el posicionament, té la paraula, en nom del Grup d’Iniciativa per Catalunya Verds, l’il·lustre diputat senyor Josep Lluís López Bulla, que té la paraula.

Josep Lluís López Bulla

Moltes gràcies, senyor president. Senyores diputades, senyors diputats, nosaltres no vam aprovar, a la Comissió de la Sindicatura, el compte general de l’any 2000; sí que vam aprovar l’informe de la sindicatura, però el compte general stricto sensu, no. I aquest és un posicionament que volem reiterar i que reiterem aquí en aquesta ocasió, especialment perquè vam explicar que ens reservàvem l’argumentació per a aquesta sessió plenària. [...]

El president

Gràcies a vostè, senyor diputat.

Anem a cridar a votació.

(Pausa llarga.)

Senyores i senyors diputats, votem el Dictamen relatiu a l’Informe sobre el Compte general de la Generalitat de Catalunya corresponent a l’any 2000. Farem una votació separada del punt número 1 i després tota la resta de punts.

Sotmetem a votació el punt número 1.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per 68 vots a favor, 52 en contra i 10 abstencions.

A continuació, la resta de punts de l’informe.

Comença la votació.

Ha estat aprovat per la unanimitat dels presents.


­– Exemple de presentació d’informes de la Sindicatura de Comptes a la Comissió de la Sindicatura de Comptes, i votació de les propostes de resolució subsegüents en una segona reunió


Sessió 6.1

La sessió 6.1 de la Comissió de la Sindicatura de Comptes (CSC)s'obre a les quatre de la tarda i sis minuts. Presideix Lluís M. Corominas i Díaz, acompanyat de la vicepresidenta, M. Ángeles Olano i García, i de la secretària, Judit Carreras Tort. Assisteix la Mesa el lletrat Antoni Bayona Rocamora.

Hi són presents els diputats Antoni Castellà i Clavé, Benet Maimí i Pou, Joan Morell i Comas, Pilar Pifarré i Matas, Carles Sala i Roca i Jordi Turull i Negre, pel G. P. de Convergència i Unió; Montserrat Capdevila Tatché, Daniel Font i Cardona, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Esteve Pujol Badà i Jordi Terrades i Santacreu, pel G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi; Sergi de los Ríos i Martínez, Patrícia Gomà i Pons i Alfons Quera i Carré, pel G. P. d'Esquerra Republicana de Catalunya; M. Ángeles Olano i García, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya; Laia Ortiz Castellví i Daniel Pi i Noya, pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i José Domingo Domingo, pel G. Mixt.

Assisteixen a aquesta sessió el síndic major de la Sindicatura de Comptes, Joan Colom i Naval, i els síndics Jaume Amat i Reyero, Agustí Colom i Cabau, Enric Genescà i Garrigosa, Jordi Pons i Novell i Ernest Sena i Calabuig, acompanyats de la secretària general, Montserrat Vendrell Tornabell.


ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 8/2005: Agència d'Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques (AATRM). Exercici 2003 (tram. 256-00028/07). Presentació (Informe: BOPC 294, 917).

2. Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 10/2005: Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions (EADOP). Costos. Exercici 2003 (tram. 256-00029/07). Presentació (Informe: BOPC 294, 1013).

3. Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 13/2005: Subvencions a la integració sociolaboral, del Departament de Benestar i Família. Exercici 2003 (tram. 256-00031/07). Presentació (Informe: BOPC 294, 1193).

4. Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 4/2006: Autoritat del Transport Metropolità (ATM). Exercici 2003 (tram. 256-00035/07). Presentació (Informe: BOPC 351, 3).


El president

Molt bona tarda, comencem la sessió de la Comissió de la Sindicatura de Comptes d’avui, dia 10 d’abril de 2007, amb quatre punts de l’ordre del dia.

Comencem per donar la benvinguda al síndic major, senyor Joan Colom; als síndics senyor Amat, Colom, Pons, Pedrós, Genescà i Sena; a la senyora Montserrat Vendrell, secretària, i també als tècnics que els acompanyen, que mai els dic res, senyor Oriol Torrent, Dolors Esteve, Montserrat Travé, Manel Cases, Francesc Chico, Jordi Jolonch i Inés Gil, que són els que tenen més paciència, que sempre es queden fins al final, i, per tant, és just reconèixer-los la seva presència en aquesta comissió.

Bé, avui amb els quatre punts mirarem d’ajustar-nos a nivell horari. Si no fos així, a dos quarts de set, doncs, mirarem d’ajustar els punts; si en queda un, doncs, el deixaríem per a la següent sessió, perquè a les set és previst que hi hagi la sessió de nomenament al Palau de la Generalitat del síndic major com a «nou», entre cometes, síndic major de la sindicatura. Per tant, molts dels que som de la comissió també hi assistirem –evidentment, en Joan Colom també. I, per tant, ajustarem, en la mesura del possible, l’ordre del dia d’avui a aquesta previsió per l’acte institucional.

Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 8/2005: Agència d'Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques (AATRM). Exercici 2003
256-00028/07
Comencem, doncs. El primer punt és el procediment relatiu a l’Informe de fiscalització de l’Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques, exercici 2003. I per exposar l’informe té la paraula el síndic senyor Agustí Colom.

El síndic Joan Colom i Cabau

Gràcies, senyor president. Bona tarda, senyores diputades, senyors diputats. La fiscalització de l’Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques ha tingut el seu origen en la iniciativa de la Sindicatura de Comptes en execució del pla de treball per a l’any 2004. [...]

________


Sessió 6.2

La sessió 6.2 de la Comissió de la Sindicatura de Comptes (CSC), suspesa el dia 10 d’abril, es reprèn a dos quarts de dues del migdia i tretze minuts. Presideix Lluís M. Corominas i Díaz, acompanyat de la vicepresidenta, M. Ángeles Olano i García, i de la secretària, Judit Carreras Tort. Assisteix la Mesa el lletrat Antoni Bayona Rocamora.

Hi són presents els diputats Antoni Castellà i Clavé, Benet Maimí i Pou, Joan Morell i Comas, Pilar Pifarré i Matas, Joan Recasens i Guinot, Carles Sala i Roca i Jordi Turull i Negre, pel G. P. de Convergència i Unió; Montserrat Capdevila Tatché, Daniel Font i Cardona, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Esteve Pujol Badà i Jordi Terrades i Santacreu, pel G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi; Sergi de los Ríos i Martínez, Alfons Quera i Carré i Pere Vigo i Sallent, pel G. P. d'Esquerra Republicana de Catalunya; M. Ángeles Olano i García, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya; Laia Ortiz Castellví i Daniel Pi i Noya, pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i Antonio Robles Almeida, pel G. Mixt.


El president

Reprenem la sessió de la Comissió de la Sindicatura de Comptes.

Recordem a la comissió que ens va quedar un punt sobre la taula, que seguirem a la sessió de la comissió que farem el mes de juny, perquè el mes de maig no farem comissió, tal com vam acordar.

Procediments relatius als informes de fiscalització 8/2005, 10/2005 i 13/2005 (continuació)
256-00028/07, 256-00029/07 i 256-00031/07
I els suggereixo que votem conjuntament els punts 1 i 2 de les propostes de resolució de Convergència i Unió, que corresponen als números de registre 845, 859 i 60, que alhora podríem acordar que donem per votats els punts 1 dels grups que donen suport al Govern, el punt 1 de les propostes del Partit Popular i el punt 1 del Grup Mixt. Sí? Per tant, votaríem primer els punts 1 i 2 de les tres propostes de resolució, conjuntament amb els punts 1 de la resta de propostes de resolució.

Vots a favor? [...]