CRITERIS DE REDACCIÓ

1. Criteris generals
2. Portada
3. Davantal
4. Transcripció
5. Taula de contingut
6. Documentació de suport per a l’exposició
7. Casos especials

1. Criteris generals

Es fan quatre tipus de sessions parlamentàries que acaben en diaris de sessions (DSPC):

- de comissions, DSPC-C
- plenàries, DSPC-P
- de la Diputació Permanent, DSPC-D
- i de la Junta de Portaveus [v. 7.1].

[Per a actes específics, com ara sessions educatives i lliurament de medalles d’honor, v. 7.7. i 7.8]

Les transcripcions parlamentàries tenen quatre parts bàsiques: la portada [v. 2], el davantal [v. 3], el cos de la transcripció [v. 4] i la taula de contingut [v. 5], però també poden contenir annexos (que van en un document a part, v. 6).

2. Portada

La portada té dues parts: una petita capçalera amb la informació cronològica, i un segon bloc amb el nom de l’òrgan, les dades de la sessió i les dades de la presidència.

Per a la portada de la Junta de Portaveus, v. 7.1.

2.1. Capçalera

La capçalera de la portada (alineada al marge esquerre) ha d’indicar la informació cronològica del diari: l’ordinal de la legislatura en xifres romanes, l’ordinal del període en lletres, la sèrie i el número del diari. Per exemple:

XI legislatura · primer període · sèrie P · número 7
XI legislatura · tercer període · sèrie C · número 28

Quan les sessions es tenen fora dels períodes ordinaris de la legislatura, és a dir, durant les vacances parlamentàries, en comptes del número del període s’hi ha de posar «període intermedi».

X legislatura · període intermedi · sèrie P · número 230

Igualment, quan les sessions es tenen entre legislatures, hi posarem «període entre legislatures».

X legislatura · període entre legislatures · sèrie D · número 1

2.2. Òrgan, sessió i presidència

Després de la capçalera, la portada ha de dur, centrats, tres blocs: en el primer, el nom de l’òrgan (Ple del Parlament, Diputació Permanent o el nom sencer de la comissió), en negreta; en el segon, el número de la sessió, el número de la reunió (si escau), el dia de la setmana i la data completa, en rodona, i en el tercer, les dades de la presidència, és a dir, el nom i els cognoms i el tractament protocol·lari abreujat del president o presidenta del Parlament, en el cas de les sessions plenàries i de la Diputació Permanent, i del president o presidenta de cada comissió, en les sessions de comissions, en rodona.

Ple del Parlament

Sessió 5, dijous 7 de gener de 2016

Presidència de la M. H. Sra. Carme Forcadell i Lluís

______________________


Comissió d'Ensenyament i Universitats

Sessió 32, segona i darrera reunió, dilluns 26 de gener de 2015

Presidència de l’I. Sr. Manel Ibarz i Casadevall


En cas d'absència dels titulars de la presidència en una sessió, a la portada hi han de constar igualment les seves dades, atès que és una informació de caràcter protocol·lari. [En canvi, pel que fa a les dades del davantal i a les entrades, v. 3.1 i 4.1.]

En el cas excepcional que s'hagi produït una vacant (per renúncia) en el càrrec de president o presidenta d'una comissió i el vicepresident o vicepresidenta (per absència) no pugui exercir de president o presidenta, no omplirem les dades corresponents a la presidència de la portada fins que no es produeixi el nou nomenament, encara que la presidència sigui exercida temporalment, d'acord amb l'article 50.3 del Reglament, per un membre de la Mesa del Parlament. [Pel que fa a les dades del davantal i a les entrades, v. 3.1 i 4.1.]


2.3. Sessions i reunions

Quan l’ordre del dia d’una sessió no és substanciat en un sol dia, sinó que continua l’endemà o un altre dia (o dies), les diferents parts de la sessió s’anomenen «reunió». En aquests casos, caldrà especificar a la portada l’ordinal de la reunió i, si és l’última de les reunions, s’hi haurà d’afegir la fórmula «i darrera reunió».

Ple del Parlament

Sessió 72, primera reunió, dimecres 21 de febrer de 2010

Presidència del M. H. Sr. Ernest Benach i Pascual

________________________


Ple del Parlament

Sessió 72, segona i darrera reunió, dijous 22 de febrer de 2009

Presidència del M. H. Sr. Ernest Benach i Pascual


Si la sessió és constitutiva [v. 7.2], hi afegirem les paraules «de constitució», tant en les sessions del Ple, com a la Diputació Permanent, com a les comissions.


Ple del Parlament

Sessió 1, de constitució, dimecres 17 de desembre de 2012

Presidència d'Edat de la I. Sra. Dolors Montserrat i Culleré

Presidència de la M. H. Sra. Núria de Gispert i Català


Si la sessió es té durant un període intermedi o entre legislatures, hi afegirem que és extraordinària.


Comissió del Síndic de Greuges

Sessió 35, extraordinària, dimarts 27 de gener de 2006

Presidència de la I. Sra. Dolors Comas d’Argemir i Cendra

________________________


Ple del Parlament

Sessió 4, extraordinària, divendres 31 d'octubre de 2009

Presidència del M. H. Sr. Ernest Benach i Pascual


Si el mateix dia hi ha més d’una sessió, es faran constar en la portada de la manera següent:


Ple del Parlament

Sessions 35 i 36, primera reunió, dimecres 12 de juliol de 2009

Presidència del M. H. Sr. Ernest Benach i Pascual

________________________


Ple del Parlament

Sessions 7, segona i darrera reunió, i 8, dijous 3 de maig de 2018

Presidència del M. H. Sr. Roger Torrent i Ramió


3. Davantal

Els davantals que encapçalen les transcripcions consten de dues parts: d’una banda, les dades de la sessió, i de l’altra, l’ordre del dia de la convocatòria.

Per al davantal de la Junta de Portaveus, v. 7.1.

3.1. Dades de la sessió

Les dades de la sessió van encapçalades per un títol que ha d’indicar el número de la sessió i, si escau, de la reunió (en números):

Sessió 81.1

En les comissions, s'hi fa constar, a més, el nom de la comissió per mitjà de les sigles que té assignades:

Sessió 2 de la CAI

Si la sessió és extraordinària, també s’ha de fer constar en el títol de les dades de la sessió (v. 2.3):

Sessió 7, extraordinària

3.1.1. Ple

En el cas del Ple, després de les dades de la sessió [v. 3.1], en el primer paràgraf del davantal es fan constar l’hora d’inici de la sessió [v. 4.4], els membres de la mesa de l’òrgan que es reuneix i els lletrats que l’assisteixen. Les persones esmentades en aquest paràgraf hi han d’aparèixer només amb el càrrec (tret dels lletrats, dels quals es fa constar el nom complet), atès que són càrrecs únics.
La sessió s’obre a les nou del matí i dos minuts. Presideix la presidenta del Parlament, acompanyada de tots els membres de la Mesa, la qual és assistida per la secretària general i el lletrat Ferran Domínguez García.La sessió, suspesa ahir, es reprèn a un quart de deu del matí. Presideix la presidenta del Parlament, acompanyada de la vicepresidenta primera, la vicepresidenta segona, el secretari primer, la secretària segona, el secreatri tercer i el secretari quart. Assisteixen la Mesa la secretària general i la lletrada Anna Casas i Gregorio.La sessió s’obre a les deu del matí i quatre minuts. Presideix la presidenta del Parlament, acompanyada de tots els membres de la Mesa, la qual és assistida per la secretària general, la lletrada Anna Casas i Gregorio i l’oïdora de comptes.

En el segon paràgraf es fan constar els membres del Govern, els quals hi han d’aparèixer només amb el càrrec, atès que són únics. L’ordre en què han d’aparèixer esmentats és el que figura a continuació:
Al banc del Govern seu el president de la Generalitat, acompanyat del vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori, la consellera de la Presidència, el conseller d'Empresa i Treball, el conseller d'Economia i Hisenda, la consellera d'Igualtat i Feminismes, la consellera d'Acció Exterior i Govern Obert, el conseller d'Educació, la consellera de Recerca i Universitats, la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, el conseller de Salut, el conseller d'Interior, la consellera de Drets Socials, la consellera de Cultura i la consellera de Justícia.

Però si hi assisteixen tots els membres del Govern, cal formular-ho:
Al banc del Govern seu el president de la Generalitat, acompanyat de tot el Govern.

Hi pot haver també un tercer paràgraf en què es fan constar, si n’hi ha, les persones que assisteixen a la sessió per presentar-hi una proposició de llei derivada de l'exercici de la iniciativa legislativa popular o de la iniciativa legislativa corresponent a entitats municipals o supramunicipals.
Aquest tercer paràgraf és introduït sempre amb la fórmula «Assisteix/en a aquesta sessió», seguida del càrrec dels compareixents, una coma i el nom i dos cognoms.
Assisteix a aquesta sessió la representant de la Comissió Promotora de la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, Anna Mulà i Arribas.Assisteixen a aquesta sessió el vicepresident primer del Consell Comarcal de la Cerdanya, Joan Pous i Porta, i l'alcalde de Puigcerdà, Joan Planella Casasayas.

3.1.2. Comissions

En el cas de les comissions, en el primer paràgraf es fan constar l’hora d’inici de la sessió [v. 4.4], els membres de la mesa de l’òrgan que es reuneix i el lletrat o lletrada que l’assisteix. A diferència del Ple, a l'inici del paràgraf especifiquem també el nom de la comissió i, entre parèntesis, les sigles amb què es coneix. Per exemple:
La sessió de la Comissió d’Afers Institucionals (CAI) s’obre a les tres de la tarda i sis minuts. Presideix Jean Castel Sucarrat, acompanyat de la vicepresidenta, Anna Caula i Paretas, i la secretària, Neus Lloveras i Massana. Assisteix la Mesa el lletrat major.
La informació sobre el nom de la comissió la fem aparèixer només un cop en cada diari; per tant, en podem prescindir en les suspensions i represes que es produeixin el mateix dia.

En aquest primer paràgraf, el president o presidenta de la comissió hi ha d'aparèixer esmentat pel nom complet, després del mot «Presideix»; el vicepresident o vicepresidenta i el secretari o secretària, pel càrrec, amb el nom complet entre comes, atès que són càrrecs únics, i el lletrat o lletrada, pel càrrec seguit del nom i els dos cognoms.
La sessió de la Comissió de Benestar, Família i Immigració (CBFI) s’obre a dos quarts d’onze del matí i cinc minuts. Presideix Carme Capdevila i Palau, acompanyada de la vicepresidenta, Carme Figueras i Siñol, i el secretari, Esteve Vilanova i Vilà. Assisteix la Mesa el lletrat Pere Sol i Ordis.

En el segon paràgraf, s’han de fer constar sempre el nom i els dos cognoms dels diputats assistents (tant si són membres de la comissió com si no), ordenats alfabèticament, i el grup a què pertanyen, ordenats de major a menor representació parlamentària.
Hi són presents Antoni Castellà i Clavé, Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, Josep Poblet i Tous, Glòria Renom i Vallbona i Irene Rigau i Oliver, pel G. P. de Convergència i Unió; Mohammed Chaib Akhdim, Consol Prados Martínez, Núria Segú i Ferré i Carme Valls i Llobet, pel G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi; Uriel Bertran Arrué i Carme Porta i Abad, pel G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya; Joan López Alegre i Dolors Montserrat i Culleré, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya, i Jordi Miralles i Conte, pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa.Hi són presents Violant Cervera i Gòdia, Jordi Ciuraneta Riu, M. Victòria Forns i Fernández, M. Assumpció Laïlla i Jou, Roger Montañola i Busquets, Joan Morell i Comas, M. Glòria Renom i Vallbona, Montserrat Ribera i Puig i Maria Dolors Rovirola i Coromí, pel G. P. de Convergència i Unió; Oriol Amorós i March, Pere Bosch Cuenca i Alba Vergés i Bosch, pel G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo i Núria Segú Ferré, pel G. P. Socialista; Sergio García Pérez, Eva García i Rodríguez i Jordi Roca Mas, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya; Marta Ribas Frías i Lorena Vicioso Adria, pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Carme Pérez Martínez, pel G. P. de Ciutadans; Isabel Vallet Sànchez, pel G. Mixt, i Marina Geli i Fàbrega, no adscrita.

També hi pot haver un tercer paràgraf en què es fan constar, si n’hi ha, les persones que assisteixen a la sessió per fer-hi una compareixença o una sessió informativa, i els seus acompanyants.

Aquest tercer paràgraf és introduït amb la fórmula: «Assisteix/en a aquesta sessió», seguida del càrrec del compareixent, una coma i el nom complet (nom i dos cognoms), i en el cas que l’acompanyi algú es continua amb una altra coma i la fórmula «acompanyat/da de» i, tot seguit, el càrrec, una coma i el nom complet (nom i dos cognoms) de l’acompanyant. Si n’hi ha més d’un, els acompanyants se separaran amb un punt i coma, tret del darrer, que va introduït per una coma i la conjunció «i». Si els compareixents o els acompanyants representen organismes que es coneixen amb el nom d’una sigla, hi posarem el nom de l’organisme sencer i, entre parèntesis, la sigla.

Assisteix a aquesta sessió el conseller de Medi Ambient i Habitatge, Salvador Milà i Solsona, acompanyat del director de l’Agència Catalana de l’Aigua, Jaume Solà i Campmany.Assisteix a aquesta sessió la consellera de Benestar i Família, Anna Simó i Castelló, acompanyada del director de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), Martí Masferrer i Mascort; del secretari general, Antoni Segarra i Barreto; de la secretària de Família, Montserrat Tur i Racero; del director de Serveis, Jordi Cots i Domínguez; del director general d’Actuacions Comunitàries i Cíviques, Francesc Simó de la Asunción; de la directora de l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA), Rosa Bertran Pedrero; de la directora general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, Imma Pérez i Rovira; de la cap de Gabinet, Conxa Royo Calleja, i del cap de l’Oficina de Coordinació Territorial, Jordi Rustullet Tallada.Assisteixen a aquesta sessió els representants d’Unió de Pagesos Josep Puigpelat i Pallarès, Josep Alsina i Rovira, Rossend Saltiveri i Puig, Eudald Semmarti i Castañé, Ramon Armangol i Torrent, Josep M. Pardell i Alentà, Joan Montesó i Ollé i Albert Falip i Gasull, i el representant de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya Joan Segura i Segura.Assisteixen a aquesta sessió la presidenta de l’associació Casa d’Haití, Rosa Parés i Canela, acompanyada de la vicepresidenta, Helena Lladó i Garcia, del secretari, Eduard Vicente Canela, i dels vocals Jacques Henri Martial Day i Núria Giménez Rovira; els membres d’Unió Democràtica Nacional Evaristo Oko Kongwe i Martin Endje Ngonde Maguga; el membre de Convergència per la Democràcia Social José Antonio Dorronsoro Ekuta; el membre del Moviment per l’Autodeterminació de l’illa de Bioko Anacleto Bokesa Camó; els membres del Partit Federal Democràtic Fameyong Salet Tomum i Alfonso Pueyo Montero, i el membre d’Unió Popular Laurentino Nsue Esono.

Excepcionalment, poden assistir a les comissions d’estudi especialistes en la matèria que, tot i que no són diputats, són membres de la comissió. Per tant, cal fer-los constar en el davantal, en un altre paràgraf que inserirem entre el dels diputats i el dels altres assistents, introduït per la fórmula «També hi són presents els membres de la comissió...», especificant-ne el nom i els cognoms i l’entitat en representació de la qual hi assisteixen.

Sessió 3 de la CPJ

La sessió de la Comissió de Polítiques de Joventut (CPJ) s’obre a les tres de la tarda i set minuts. Presideix Ignacio Martín Blanco, acompanyat de la secretària en funcions Montserrat Macià i Gou, i el secretari en funcions Jordi Munell i Garcia. Assisteix la Mesa la lletrada Esther Andreu i Fornós.

Hi són presents David Bertran Román, David Mejía Ayra, Alfonso Sánchez Fisac, Sergio Sanz Jiménez i Elisabeth Valencia Mimbrero, pel G. P. de Ciutadans; Aurora Madaula i Giménez, Jordi Munell i Garcia, Mònica Sales de la Cruz i Anna Tarrés i Campà, pel G. P. de Junts per Catalunya; Jordi Albert i Caballero, Gemma Espigares Tribó, Gerard Gómez del Moral i Fuster, Noemí Llauradó Sans i Rut Ribas i Martí, pel G. P. Republicà; Carles Castillo Rosique i Raúl Moreno Montaña, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar, i Lucas Silvano Ferro Solé, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem.

També hi són presents els membres de la comissió Pau Morales Romero, de Joventuts d'Esquerra Republicana; Judit Riera Roman, vice primera secretària de la Joventut Socialista de Catalunya, i Laia Garrido Angarón, de Joves Cs.

Assisteix/-en a aquesta sessió...

Excepcionalment, també –perquè s'hi tracta una qüestió que és comuna, per exemple–, poden assistir a una sessió d'una comissió els membres d'una altra comissió. En aquest cas, farem un tercer paràgraf que digui: «També hi són presents, de la Comissió [el nom de la comissió]», seguit dels noms i els dos cognoms dels membres de la comissió que sigui i el grup a què pertanyen (ordenats de major a menor representació parlamentària).

La sessió de la Comissió d'Educació i Universitats (CEU) s’obre a les deu del matí i dotze minuts. Presideix Flora Vilalta Sospedra, acompanyada de la secretària, Marina Llansana Rosich. Assisteix la Mesa el lletrat Miquel Lluís Palomares Amat.

Hi són presents M. Rosa Fortuny i Torroella, Irene Rigau i Oliver, Meritxell Ruiz i Isern i Carme Vidal i Huguet, pel G. P. de Convergència i Unió; Daniel Font i Cardona, Antoni Llevot Lloret, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Agnès Pardell Veà i Consol Prados Martínez, pel G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi; Josep M. Freixanet i Mayans, pel G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya; Rafael López i Rueda, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya; Laia Ortiz Castellví, pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i Carmen de Rivera i Pla, pel G. Mixt.

També hi són presents, de la Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, Meritxell Borràs i Solé i Montserrat Ribera i Puig, pel G. P. de Convergència i Unió; Montserrat Capdevila Tatché, pel P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi; Josep Enric Millo i Rocher, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya, i Laura Massana i Mas, pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

Assisteixen a aquesta sessió el conseller d’Educació, Ernest Maragall i Mira, i la consellera de Treball, M. del Mar Serna Calvo.

Si una comissió no és presidida pel president o presidenta corresponent, al davantal caldrà posar-hi: «Presideix, en funcions,» el càrrec i, entre comes, el nom i els dos cognoms del diputat o diputada que exerceix les funcions del president o presidenta. [Per a les entrades, v. 4.1.]
La sessió de la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana (CJD) s’obre a les deu del matí i set minuts. Presideix, en funcions, el vicepresident, Mohammed Chaib Akhdim, acompanyat de la secretària, Montserrat Ribera i Puig, i el secretari en funcions Lluís M. Corominas i Díaz.

Igualment, si el secretari o secretària ho són en funcions, s’haurà d’especificar en el davantal. [Per a les entrades, v. 4.1.]
La sessió de la Comissió d'Economia (CE) s'obre a les quatre de la tarda i sis minuts. Presideix Antoni Fernández i Teixidó, acompanyat del vicepresident, Alfons Quera i Carré, i la secretària en funcions Montserrat Capdevila Tatché.

També en les comissions, d’acord amb l’article 50.3 del Reglament, «en el cas excepcional en què siguin absents de la comissió el president i el vicepresident, i també en el cas que només hi sigui present un d’aquests càrrecs i hagi d’intervenir en el debat, la sessió o la part que correspongui ha d’ésser presidida pel membre de la Mesa del Parlament que designi el president del Parlament». En aquests casos, doncs, abans del nom del diputat o diputada que exerceix les funcions de president o presidenta o vicepresident o vicepresidenta, indicarem el càrrec que té a la Mesa. [Per a les entrades, v. 4.1.]

Sessió 5 de la CE

La sessió de la Comissió d’Educació (CE) s’obre a dos quarts d'onze del matí. Presideixen Marta Moreta Rovira i, en funcions, el secretari primer de la Mesa del Parlament, Ferran Pedret i Santos, acompanyats del vicepresident, Carles Riera Albert, i el secretari, Jordi Albert i Caballero. Assisteix la Mesa el lletrat Mario Núñez Martínez.

En les subcomissions, atès que, d’acord amb l’article 53.3 del Reglament, poden ésser presidides per qualsevol dels membres de la mesa de la comissió de què depenen, no caldrà fer cap referència a substitucions ni al fet que el president o presidenta ho sigui en funcions.

Sessió 4 de la CS

La sessió de la Comissió de Salut (CS) s'obre a un quart d’onze del matí. Presideix la vicepresidenta, Glòria Renom i Vallbona. Assisteixen la Mesa el lletrat major i la lletrada Esther Andreu i Fornós.Sessió 5 de la CPC

La sessió de la Comissió de Política Cultural (CPC) s'obre a dos quarts de deu del matí i vuit minuts. Presideixen Carme Valls i Llobet i la secretària, M. Mercè Roca i Perich. Assisteixen la Mesa la lletrada Anna Casas i Gregorio i el lletrat Pere Sol i Ordis.

3.1.3. Sessions de matí i tarda

Si una sessió s’interromp al migdia i continua a la tarda, abans de transcriure el text de la tarda tornarem a posar-hi el davantal amb les dades de la sessió, però aquest cop sense el títol, és a dir:

- En el primer paràgraf, hi farem constar l’hora de la represa de la sessió [v. 4.4.1], els membres de la mesa de l’òrgan que es reuneix i el lletrat o lletrada que l’assisteix.

- En el segon paràgraf, els membres del Govern, en el cas del Ple, i els membres de la comissió, en el cas de les comissions, que hi assisteixen.

- En el tercer (només en el cas de les comissions), el nom dels assistents, si escau. (Tot i que, sovint, en el cas de les comissions, com que no en tenim les dades desglossades, fem un sol davantal i el posem al matí.)

La sessió es reprèn a les quatre de la tarda i dos minuts. Presideix el president del Parlament, acompanyat de tots els membres de la Mesa, la qual és assistida per l’oficiala major i els lletrats Anna Casas i Gregorio, Vicenç Santaló i Burrull i Pere Sol i Ordis.

Al banc del Govern seu el president de la Generalitat, acompanyat del conseller en cap, el conseller de Relacions Institucionals i Participació, els consellers de Política Territorial i Obres Públiques, de Justícia, la consellera d’Interior, els consellers d’Economia i Finances, de Governació i Administracions Públiques, les conselleres d’Educació, de Cultura, els consellers d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, de Treball i Indústria, la consellera de Benestar i Família, i els consellers de Medi Ambient i Habitatge, i d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació.

En el moment de fer el plec del matí i la tarda, però, eliminarem la informació horària de la suspensió i l’afegirem a la de la represa [v. 4.4.1]. És a dir, aquestes dues fórmules:

La sessió se suspèn a les dues del migdia i deu minuts.
La sessió es reprèn a les quatre de la tarda i dos minuts. Presideix [...]
es convertiran en una de sola:
La sessió se suspèn a les dues del migdia i deu minuts i es reprèn a les quatre de la tarda i dos minuts. Presideix [...]

3.1.4. Sessions de més d'un dia

Si una sessió té dues o més reunions [v. 2.3], en la segona o successives reunions haurem de fer constar, en el primer paràgraf de les dades de la sessió, quin dia es va fer la primera reunió. Si es va produir el dia anterior, hi posarem «ahir»; si es va produir en dies previs, n'especificarem el dia i el mes:


Ple

Sessió 27.2

La sessió, suspesa ahir, es reprèn a les deu del matí i un minut. Presideix [...]Comissió

Sessió 6.2 de la CSG

La sessió de la Comissió del Síndic de Greuges (CSG), suspesa ahir, es reprèn a les quatre de la tarda i dos minuts. Presideix [...]


Sessió 3.2 de la CT

La sessió de la Comissió de Territori (CT), suspesa el dia 13 de maig, es reprèn a un quart d'onze del matí. Presideix [...]

3.2. Dades de l’ordre del dia

Després del títol, en caixa alta, «Ordre del dia de la convocatòria», reproduirem fidelment l’ordre del dia de la convocatòria, tret que trobem un error lingüístic evident en la part de l’enunciat, en el qual cas, a més de corregir-lo, haurem de passar un avís perquè l’error sigui esmenat en el SIAP. Per exemple:

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Proposició no de llei sobre la declaració de zona catastròfica de les comarques del Baix Ebre, el Priorat, el Montsià, la Terra [per terra] Alta, la Ribera d’Ebre, el Priorat i el Baix Camp, després dels aiguats del mes d’octubre del 2000 (tram. 250-00178/06). Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i votació (text presentat: BOPC 112, 32).

2. Interpel·lació al Govern sobre el [per els] funcionament dels serveis jurídics de la Generalitat (tram. 300-01139/06). Joan Ridao i Martín, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Substanciació.

3. Interpel·lació al Govern sobre la política de suport als processos d’emancipació dels joves a Catalunya, especialment pel que fa a l’accés [per pel que fa l’accés] a l’habitatge (tram. 300-01128/06). Juan Manuel Jaime Ortea, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Substanciació.

Pel que fa al text que queda fora de l’enunciat estricte, també en corregirem les qüestions formals degudes a automatismes del SIAP, però en aquest cas no caldrà passar-ne avís.


ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Sessió informativa de la Comissió de Política Territorial amb el conseller de Política Territorial i Obres Públiques sobre la Mesa d’Infraestructures (tram. 202-00172/06). Conseller [per Conseller, del Departament] de Política Territorial i Obres Públiques. Sessió informativa.

2. Proposta de resolució sobre la creació d’una bossa d’hores estructurals al Cos de Mossos d’Esquadra (tram. 250-00946/12). Marc Parés Franzi, juntament amb un altre diputat [per 1 altre(s) diputat(s)] del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 406, 37; esmenes: BOPC 437, 26).

3. Proposta de resolució sobre la cosificació de les dones i el llenguatge sexista als mitjans de comunicació (tram. 250-00834/12). Grup Parlamentari de Junts per Catalunya [per Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, juntament amb un altre diputat de Junts per Catalunya]. Debat i votació (text presentat: BOPC 358, 17).


Cal treure de l’ordre del dia del Ple la informació horària relativa a la substanciació de les preguntes, si escau.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Proposició de llei de derogació de l’article 27 de la Llei 7/1987, del 4 d’abril, d’establiment i regulació d’actuacions públiques especials a la conurbació de Barcelona i a les comarques compreses dins la seva zona d’influència directa (tram. 202-00172/06). Grup Parlamentari Popular. Debat i votació de la presa en consideració.

2. Proposició de llei d’establiment d’un ajut anual a les pensions no contributives i assistencials i a les pensions contributives inferiors al salari mínim interprofessional (tram. 202-00181/06). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat i votació de la presa en consideració.

3. Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei orgànica de transferència a la Generalitat de Catalunya de les competències en matèria notarial (tram. 270-00016/06). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat i votació de la presa en consideració.

[...]

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la sanitat, especialment pel que fa a l’atenció primària (tram. 302-00322/06). Ernest Benach i Pascual, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat i votació.

23. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política de desenvolupament rural (tram. 302-00321/06). Jordi Ausàs i Coll, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat i votació.

24. Preguntes amb resposta oral.
(Seran substanciades el dia 12 de març, a les 16:30.)

Els punts de l’ordre del dia van numerats amb xifres aràbigues, però si l’ordre del dia es compon d’un sol punt, cal posar-hi «Punt únic» seguit de dos punts:

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

Punt únic: Compareixença de Joan Martínez Alier, catedràtic del Departament d’Economia i Història Econòmica de la Universitat Autònoma de Barcelona, davant la Comissió d’Estudi sobre els Efectes del Procés de Mundialització de l’Economia i les Repercussions en les Relacions Internacionals perquè informi, des de l’àmbit de la seva especialitat, sobre l’objecte d’estudi de la comissió (tram. 357-00345/06). Comissió d’Estudi sobre els Efectes del Procés de Mundialització de l’Economia i les Repercussions en les Relacions Internacionals. Compareixença.

L’ordre del dia es reprodueix només en la primera reunió d’una sessió.

4. Transcripció

4.1. Intervinents
4.2. Text
4.3. Ordre del dia
4.4. Informació horària
4.5. Acotacions
4.6. Traducció d'intervencions
4.7. Notes a peu de pàgina
4.8. Notes de rectificació

4.1. Intervinents


Cada intervenció té l’entrada corresponent, amb el nom de l’orador o oradora en negreta.

Els diputats apareixen amb el nom i els dos cognoms:

Assumpta Baig i Torras

Uriel Bertran Arrué

Els membres de les meses s’esmenten amb el nom del càrrec. Per exemple:

— en el Ple:

El vicepresident primer

El secretari tercer— en les comissions:

La vicepresidenta

El secretari

Els diputats que tenen algun càrrec en el Govern o que són membres de la Mesa (del Ple o de comissions) poden intervenir en la sessió com a representants del seu grup, no en qualitat de membres del Govern o de la Mesa. En aquest cas, per tant, els introduirem amb el nom i els dos cognoms, com qualsevol altre diputat o diputada, en comptes d’entrar-los amb el càrrec.

Excepcionalment, en el cas d'una sessió commemorativa, d'investidura o de debat d'una moció de censura en què intervinguin com a presidents del seu grup parlamentari, es pot posar entre parèntesis i en rodona el càrrec en nom del qual intervenen:

Joan Saura i Laporta (president del G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa)

Josep Piqué i Camps (president del G. P. del Partit Popular de Catalunya)

Josep-Lluís Carod-Rovira (president del G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya)

Manuela de Madre Ortega (presidenta del G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi)

Artur Mas i Gavarró (president del G. P. de Convergència i Unió)

Excepcionalment, quan una comissió o subcomissió és presidida, d’acord amb l’article 50.3 del Reglament, per un membre de la Mesa del Parlament designat pel president o presidenta, al costat del càrrec s’ha de fer constar «de la Mesa del Parlament»:

La secretària segona de la Mesa del Parlament

Si un vicepresident o vicepresidenta substitueix el president o presidenta, encara que sigui durant tota la sessió [v. 3.1.2], s’ha d’esmentar igualment amb el seu càrrec, no el de president o presidenta.


Si algun dels membres de la Mesa de la comissió hi actua en funcions [v. 3.1.2], en les entrades no cal que el terme “en funcions” aparegui al costat del càrrec.


Els qui assisteixen la Mesa són esmentats només amb el nom del càrrec (càrrecs unipersonals) o amb el càrrec seguit del nom propi (càrrecs pluripersonals). Per exemple:

La secretària general

El lletrat major

L’oïdora de comptes

El lletrat Mario Núñez Martínez / La lletrada Clara Marsan Raventós

El gestor parlamentari


Els especialistes que tot i que no són diputats assisteixen a les comissions o subcomissions d'estudi, de les quals són membres (v. 3.1.2), són esmentats amb el nom i els dos cognoms.


El president i els membres del Govern i tots els intervinents que assisteixen a les sessions plenàries i de comissions en representació d’organismes públics són esmentats amb el nom del càrrec en negreta i el nom i els cognoms entre parèntesis i en rodona, el primer cop que intervenen en una reunió; per a les entrades successives del mateix diari (matí i tarda), només amb el nom del càrrec en negreta.
Primera intervenció:

El president de la Generalitat (Pasqual Maragall i Mira)

La consellera de Benestar i Família (Anna Simó i Castelló)

El director general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (Joan Majó i Cruzate)

El rector de la Universitat de Barcelona (Joan Tugores i Ques)*

El director de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya (Oriol Torruella i Torres)**
Intervencions següents:
El president de la Generalitat

La consellera de Benestar i Família

El director general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió

El rector de la Universitat de Barcelona

El director de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya

*Els rectors de les universitats privades els tractem com una excepció i també els esmentem pel càrrec.
**Entre el moment de la designació i el de la contractació efectiva, el director de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha de comparèixer davant la comissió del Parlament competent en matèria de ciberseguretat, per tant, malgrat que quan compareix encara no és director de l'agència és esmentat amb el càrrec perquè és el darrer tràmit abans de ser nomenat.Però els exmembres del Govern són esmentats amb el nom i cognoms (seguits del càrrec, entre parèntesis, només en la primera intervenció):

Jordi Turull i Negre (exconseller de la Presidència)

Si el càrrec no és únic, però, en l'entrada han de constar el càrrec i el nom de l'intervinent, en negreta:

El conseller del Consell de l'Audiovisual de Catalunya Rafael Jorba i Castellví

Els intervinents que assisteixen a les sessions en representació d’organismes privats han d’ésser esmentats amb el nom i els cognoms en negreta, i amb el càrrec entre parèntesis i en rodona, el primer cop que hi apareixen, i només amb el nom i els cognoms amb negreta en les intervencions successives:

Primera intervenció:
Vicenç Balagué i Cartés (president de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors)

Pilar Mora i Rosselló (presidenta de l’Associació Ciutadana pels Drets de les Dones)

Enric Morist (coordinador general de Creu Roja)
Intervencions següents:
Vicenç Balagué i Cartés

Pilar Mora i Rosselló

Enric Morist

Les persones que intervenen en una sessió per presentar-hi una proposició de llei derivada de l'exercici de la iniciativa legislativa popular són esmentades amb el càrrec en negreta i el nom complet entre parèntesis i en rodona en la primera intervenció, i només amb el càrrec en negreta en les intervencions successives, si n'hi ha:

La representant de la comissió promotora (Anna Mulà i Arribas)

Les persones que intervenen en una sessió per presentar una iniciativa legislativa corresponent a entitats municipals o supramunicipals són esmentats amb el càrrec en negreta i el nom complet entre parèntesis i en rodona en la primera intervenció, i només amb el càrrec en negreta en les intervencions successives, si n'hi ha:

El vicepresident primer del Consell Comarcal de la Cerdanya (Joan Pous i Porta)

L'alcalde de Puigcerdà (Joan Planella Casasayas)

En les comissions de la Sindicatura de Comptes, l’entrada del síndic major segueix el criteri general (el càrrec en negreta i el nom complet en rodona i entre parèntesis en la primera intervenció, i el càrrec sol i en negreta en les intervencions successives). En l’entrada dels altres síndics hi hauran de constar sempre el càrrec i el nom complet, en negreta, atès que no són càrrecs únics.
Primera intervenció:

El síndic major (Joan Colom i Naval)

El síndic Agustí Colom Cabau

La síndica Montserrat de Vehí Torra
Intervencions següents:
El síndic major

El síndic Agustí Colom Cabau

La síndica Montserrat de Vehí Torra

Cal repetir l’entrada del president o presidenta o vicepresident o vicepresidenta després d’una suspensió, encara que la interrupció hagi estat breu.

La presidenta
Doncs, fem un segon de... Se suspèn, i així podran parlar en veu alta...
Se suspèn la sessió.

La sessió se suspèn a un quart de cinc de la tarda i tretze minuts i es reprèn a dos quarts de cinc.

La presidenta
Es reprèn la sessió.
Posem a votació el text de la proposició en el punt 1...

4.2. Text

El text general de la transcripció s’ha d’escriure en rodona, aplicant els criteris de correcció del Manual de correcció.

Eliminarem de la transcripció tot el que es digui abans o després de les fórmules habituals d’obertura («s’obre la sessió», «comença la sessió», etcètera) i tancament de la sessió («s’aixeca la sessió», «aixequem la sessió», etcètera), respectivament.

El president

Bon dia, senyors i senyors diputats. Si volen seure als seus escons, començaríem la sessió...

Comencem la sessió.El president

[...]

No havent-hi cap més punt a l’ordre del dia, aixecaríem, per tant, la sessió.

S’aixeca la sessió.

Un moment, senyors diputats, no se’n vagin, perquè els serveis de la cambra han preparat uns dossiers que ara repartiran...

Separem la fórmula d'inici de la sessió del text que ve a continuació mitjançant un retorn.

La presidenta

Bona tarda, iniciem la primera sessió de la Comissió d’Estudi de la Situació de les Persones amb Discapacitat.

I, si m’ho permeten, abans de passar al primer punt de l’ordre del dia, a tall d’introducció, recordar que aquesta és una comissió d’estudi que és a l’empara del nou Reglament...

El text transcrit haurà d’anar encapçalat amb l’enunciat corresponent al títol del punt que es debat en aquell moment [v. 4.3.1].

Separarem la fórmula de comiat de l’orador o oradora del text precedent mitjançant un retorn.

M. Ángeles Esteller Ruedas

Gràcies, senyor president. Breument, per anunciar el nostre vot a favor d’aquesta proposició no de llei.

Moltes gràcies, senyor president; gràcies, senyores diputades i senyors diputats.José Luis López Bulla

Gràcies, senyor president. Per anunciar que acceptem l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

Res més, i moltes gràcies.

4.3. Ordre del dia

4.3.1. Enunciat dels punts
4.3.2. Interrupció de l’ordre del dia
4.3.3. Alteració i modificació
4.3.4. Retirada
4.3.5. Decaïment
4.3.6. No-transcripció
4.3.7. Votacions

4.3.1. Enunciat dels punts

Els enunciats s’escriuen sagnats. Per a posar-los, copiarem la part principal del títol de l’ordre del dia fins al número de tramitació (sense el punt final), i l'escriurem en negreta. El número de tramitació ha d'anar a sota, sense parèntesis i en rodona.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la sanitat, especialment pel que fa a l’atenció primària
302-00322/06

Homenatge en memòria de l’exdiputat Josep Laporte i Salas
401-00018/07

Excepcionalment, hi pot haver punts a l'ordre del dia que no tinguin número de tramitació. L'enunciat del punt hi ha de constar igualment. Per exemple:

Ratificació del president proposat pel grup parlamentari

Si és un debat de totalitat o d'esmena (o esmenes) a la totalitat, cal afegir en tots dos casos «debat de totalitat», entre parèntesis, abans del número de tramitació, atès que no es debat el punt pròpiament dit, sinó la substanciació o no d’aquest punt en properes sessions.

Proposició de llei de creació de la deducció corresponent al tram autonòmic de l'impost sobre la renda de les persones físiques pels donatius fets en favor de fundacions, associacions i altres entitats privades sense ànim de lucre, en l'àmbit de la solidaritat i la cooperació al desenvolupament (debat de totalitat)
202-00055/07

Proposició de llei del mínim total garantit (debat de totalitat)
202-00010/10

Igualment, els tràmits de nomenament de la ponència que ha d’elaborar un informe sobre un projecte o una proposició de llei i de substitució d’algun membre de la ponència, atès que no són els debats dels punts pròpiament dits, també han de constar en el títol, entre parèntesis, abans del número de tramitació. (En la substitució de membres d’una ponència, tant si se’n substitueix un com si se’n substitueix més d’un, hi posem sempre «substitució de membres de la ponència».)

Projecte de llei de creació de l’Institut de Seguretat de Catalunya (nomenament de la ponència)
200-00002/08

Projecte de llei mesures urgents en matèria de contractació pública (substitució de membres de la ponència)
200-00009/11

També en les comissions en què es faci l’elaboració d’un dictamen caldrà posar aquesta informació entre parèntesis («elaboració del dictamen»), atès que no és el tràmit final de la iniciativa legislativa. Per exemple:

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Projecte de llei del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (tram. 200-00016/08). Govern de la Generalitat. Elaboració del dictamen (text presentat: BOPC 31, 15).
________

Projecte de llei del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (elaboració del dictamen)
200-00016/08
Doncs, continuem amb el primer punt de l’ordre del dia, que és el Projecte de llei del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Hi han unes esmenes, dues esmenes concretament, del Partit Popular, que les posem a votació, les guarda, les reserva, què...

M. Belén Pajares i Ribas

Gràcies, senyora presidenta. El nostre grup parlamentari retira les dues esmenes que quedaven vives. Una, perquè de fet el registre ja existeix, i, per tant, considerem sobrer presentar aquesta esmena, i l’altra esmena, perquè en certa manera ja es substitueix l’opció del paper per si s’escau i és necessari fer-ho així. Per tant, nosaltres les retirem i queda el projecte tal com havíem parlat en ponència.

Gràcies.

La presidenta

Queden retirades, moltes gràcies.

I passem ara a la votació del conjunt de totes les esmenes recomanades per la ponència i el text del projecte.

Vots a favor?

Està aprovat el dictamen per unanimitat.

En les sessions de la Comissió de Peticions, quan no es debaten peticions noves sinó peticions en curs, cal posar després del títol, entre parèntesis, «continuació», atès que l'escrit de petició ha estat debatut prèviament en una altra sessió i, per tant, ja n'ha aparegut el títol en un diari de sessions anterior.

Escrit relatiu a la liberalització de les oficines de farmàcia (continuació)
125-00043/08

Quan un punt de l'ordre del dia és objecte d'un canvi de tramitació (per exemple, que passi de compareixença a petició d'informació per escrit) o de trasllat a una ponència, posarem aquesta informació en el títol, entre parèntesis, abans del número de tramitació, ja que aquest punt no tornarà a aparèixer en el diari de sessions. Per exemple:

El president

Moltes gràcies.

Un apunt molt breu, molt breu (remor de veus), fins i tot abans de donar les gràcies als intervinents. (El president riu.)
Compareixença de Ferran Tarradellas, director de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (canvi de tramitació)
353-00397/10
Amb això haurem substanciat totes les compareixences, excepte una que va quedar pendent, que és la del senyor Ferran Tarradellas, delegat de la Comissió Europea a Barcelona, que va ser aprovada però no va quedar claar si el cridàvem a comparèixer o li ho demanàvem per escrit. Per tant, els proposaríem des de la Mesa demanar-li les seves aportacions per escrit, si ningú no hi té cap inconvenient. I amb això quedarien totes substanciades, d'acord? (Pausa.) D'acord.

________


El president

Queda rebutjat, doncs, per 11 vots en contra, 5 abstencions i 6 vots a favor.

Passaríem...
Compareixences (trasllat a ponència)
353-00247/11, 353-00248/11, 353-00253/11 i 353-00254/11
Els voldria demanar una petita ampliació de l'ordre del dia, molt ràpida, per poder passar les compareixences que vàrem aprovar de la Llei de ciberseguretat..., les que s'havien de fer en comissió per poder-les traslladar a la ponència.

Vull dir, si no hi ha cap intervenció... Es pot aprovar per assentiment? (Pausa.)

Si en els títols de l’ordre del dia apareixen referències a la manera de substanciar el punt (i, en general, qualsevol altra referència que en el moment de substanciar el punt ja no tingui sentit), a l’hora de reproduir els títols dins el text eliminarem aquesta part de l’enunciat. Per exemple:

Compareixença de Joan Martínez Alier, catedràtic del Departament d’Economia i Història Econòmica de la Universitat Autònoma de Barcelona, davant la Comissió d’Estudi sobre els Efectes del Procés de Mundialització de l’Economia i les Repercussions en les Relacions Internacionals perquè informi, des de l’àmbit de la seva especialitat, sobre l’objecte d’estudi de la comissió
357-00345/06

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes arran de la denúncia de la Comissió Europea per la contaminació d’aigües subterrànies per nitrats

317-00589/06

Preguntes amb resposta oral

Compareixença , si escau, de Nawal Al-Sa’Dawui davant la Comissió de Seguiment del Procés d’Equiparació Dona-Home en ocasió de l’obtenció del Premi Catalunya atorgat per la Generalitat
357-00384/06

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Habitatge amb el conseller de Medi Ambient i Habitatge sobre les accions empreses amb relació al desplegament de la normativa relativa a la protecció dels animals
354-00032/08

Si en una reunió d'una comissió convocada es constata la manca de quòrum per l'absència de membres de la comissió —com a protesta, per algun incident, etcètera—, com a títol del debat o de les intervencions que hi hagi s'hi posa:

Constatació de manca de quòrum (article 91.1 del Reglament del Parlament)

Sempre que sigui possible, introduirem aquests enunciats dins la intervenció del president/a o vicepresident/a, i evitarem que quedin col·locats directament davant l’entrada de l’intervinent.

El president

Gràcies a vostè, senyor conseller.

Interpel·lació al Govern sobre la política de consum
300-01117/06
La següent interpel·lació, la formula l’il·lustre diputat senyor Bernardo Fernández, del Grup Socialistes - Ciutadans pel Canvi, sobre la política de consum, que té la paraula.

Bernardo Fernández Martínez
Gràcies, senyor president. Senyores diputades, senyors diputats, honorable conseller...

4.3.1.1. Punts desglossats

Quan a l'ordre del dia hi ha l'enunciat genèric d'un punt (tant si té número de tramitació com si no), que en la sessió es desglossa en subpunts, cadascun amb número de tramitació propi, a l'hora de posar el títol en el text prescindirem de l'enunciat genèric i, en el seu lloc, hi farem constar l'enunciat del subpunt. Això passa sovint amb les preguntes, tant al Ple com a les comissions:

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA [...]

24. Preguntes amb resposta oral.

________


El president

Es reprèn la sessió.

Pregunta al president de la Generalitat sobre la posició del Govern de la Generalitat davant la crisi del Prestige
317-00516/06
La primera pregunta que s’adreça al president de la Generalitat, la fa l’il·lustre diputat senyor Jaume Camps, en nom de Convergència i Unió, que té la paraula.

Jaume Camps i Rovira

Gràcies, senyor president...ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA [...]

10. Preguntes al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió.

________


El president

Comença la sessió.

Pregunta al director general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre la planificació i la situació laboral de les corresponsalies de Catalunya Ràdio
312-00515/06
Tenim un únic punt de l’ordre del dia, que són les preguntes al director general. Els serveis de la cambra [...] Si els sembla bé, faríem la formulació de la pregunta, la resposta del director general i després una rèplica de cada grup. (Pausa.)

El senyor Huguet té la paraula.

Josep Huguet i Biosca

Gràcies, senyor president...

Però també pot passar amb les propostes de compareixença relacionades amb un projecte de llei o amb una proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats:


ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA [...]

14. Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del 17 de novembre, del sector ferroviari (tram. 270-00012/09). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Votació de les propostes de compareixença (text presentat: BOPC 223, 34).

14.1. Proposta de compareixença de Josep Mir, professor de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (tram. 352-01185/09). Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la proposta de compareixença.

14.2. Proposta de compareixença d’Enoch Albertí, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (tram. 352-01186/09). Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la proposta de compareixença.

14.3. Proposta de compareixença de Francesc Robusté, catedràtic de transport de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (tram. 352-01187/09). Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la proposta de compareixença.

________

Propostes de compareixença
352-01185/09 a 352-01190/09, 352-01193/09 a 352-01209/09, 352-01211/09, 352-01213/09 i 352-01215/09 a 352-01232/09
Continuem, doncs, amb la proposta número 14, que és la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del 17 de novembre, del sector ferroviari. Presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, té la paraula el senyor Marc Sanglas.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Bé, en tot cas, pertoca...

La presidenta

Un moment, senyor Sanglas. (Veus de fons.) Exacte. Cada grup ha presentat –és que ara se’n va el senyor Boada– sol·licituds de compareixença. Crec que fóra bo, si no hi tenen cap inconvenient, fer les agrupacions que jo els diria, si vostès en volen prendre nota, i seria tot més... (Veus de fons.) Sense debat, exacte. Llavors, hi hauria... O sigui, a veure, el punt 1... O sigui el 14 va al davant, eh?, jo parlo del punt. Punt 1, punt 2, punt 3, punt 4, punt 5, punt 6 i punt 9.

4.3.1.2. Punts no inclosos en l’ordre del dia

Hi ha intervencions de la presidència en què es fan manifestacions, declaracions o salutacions que sovint no són incloses en l’ordre del dia. Encara que no tinguin número de tramitació, han de dur un enunciat al davant, que elaborarem d’acord amb els models següents:

El president

Comença la sessió.

Commemoració del cinquanta-unè aniversari de la Declaració universal dels drets humans
Aquesta presidència vol fer i llegir un manifest sobre el cinquanta-unè aniversari de la Declaració universal dels drets humans: «En una Europa nova, en un Occident renovat...»

El president

[...]

Moltes gràcies.

Manifestació de condol per l’assassinat de Juan Carlos Beiro Montes
Ara prego a les senyores i els senyors diputats que fem un minut de silenci en memòria del senyor Juan Carlos Beiro Montes, que ha estat la darrera víctima mortal del terrorisme d’ETA.

El president

[...]

En aquest cas, iniciem el capítol de mocions.

Declaració institucional sobre el conflicte a l’estat de Chiapas
Abans, però, em permetran un moment... A petició de tots els grups parlamentaris, procediré a llegir la declaració política sobre el conflicte de Chiapas. És signada pels portaveus de tots els grups parlamentaris, i diu així: «Colpits per la massacre de quaranta-cinc persones per grups paramilitars a l’estat de Chiapas...»

El president

Comença la sessió.

Salutació al president i a una delegació del Parlament de Baviera
Voldria fer avinent a les senyores i els senyors diputats que aquesta cambra té l’honor de rebre oficialment el president i la delegació corresponent del Parlament de l’estat lliure de Baviera, al qual trametem la nostra salutació.

Moltes gràcies.

Paraules de comiat de Teresa Pallarès Piqué
Abans de suspendre la sessió, la diputada senyora Teresa Pallarès m’ha demanat fer ús de la paraula per poder-se acomiadar de tots vostès. Té dos minuts, diputada. Pot ser de l’escó mateix, si vol, o del faristol; com vulgui.

Teresa Pallarès Piqué

Moltes gràcies. Moltes gràcies, presidenta, per permetre’m que faci avui ús de la paraula...

El president

Gràcies, senyor diputat.

Composició de meses de comissions
Per tal de donar compliment a l’article 37.2. del Reglament, aquesta presidència comunica que han estat constituïdes la Comissió d’Estudi de la Situació de les Polítiques de Joventut de Catalunya, la Comissió Permanent de Legislatura sobre Immigració, la Comissió d’Estudi del Procés de Mundialització de l’Economia i de les Repercussions en les Relacions Internacionals i la Comissió d’Estudi de la Situació de la Pesca a Catalunya. Demano a la secretària segona que doni compte de la composició de les meses esmentades.

La secretària segona

Gràcies, senyor president. A la Comissió d’Estudi del Procés de Mundialització de l’Economia i de les Repercussions en les Relacions Internacionals, la composició de la Mesa serà...

4.3.1.3. Acumulació de punts

Quan s’acumulen, a efectes del debat o de la votació, dos o més punts de l’ordre del dia, tant si la defensa dels punts és a càrrec d’un orador o de diversos com si no es defensen, introduirem l’enunciat dels punts només amb el títol genèric de les tramitacions en plural. Sota l'enunciat hi posarem els números de tramitació en rodona, separats per comes i enllaçant el darrer element amb la conjunció «i».

Mocions
302-00293/06 i 302-00298/12
Propostes de resolució
250-00402/12, 250-00404/12 i 250-00405/12
Projectes de llei
200-00002/12 i 200-00003/12
Preguntes
311-00504/12, 311-00505/12, 311-00516/12 i 311-00517/12
Compareixences
357-00287/11 i 357-00313/11
Propostes de compareixença
352-00132/12, 352-00133/12, 352-00136/12 i 352-00138/12
Sessions informatives
355-00056/12, 355-00063/12, 355-00064/12 i 355-00070/12
Controls del principi de subsidiarietat
295-00184/13 i 295-00188/13
Compliments del pressupost de despeses del Parlament de Catalunya
237-00005/13 i 237-00006/13


Cal tenir en compte, però, que si els punts que s’acumulen inclouen una numeració hi hem de posar el títol genèric de les tramitacions i els números respectius.

Decrets llei 38/2020 i 44/2020
203-00064/12 i 203-00068/12
Procediments relatius als informes de fiscalització 15/2017 i 13/2018
258-00027/11 i 258-00010/12


També que si les iniciatives s’acumulen per anunciar-ne la retirada, la posposició o el decaïment, ho hem d’indicar entre parèntesis a continuació del títol.

Interpel·lacions (retirades)
300-01015/12 i 300-01060/12
Propostes de resolució (posposades)
250-00032/11, 250-00034/11 i 270-00054/11
Proposicions de llei (decaigudes)
202-00090/12 i 202-00093/12


Si s’acumulen iniciatives de tipologies diferents hem de mantenir els títols genèrics de les tramitacions un rere l’altre.

Sol·licituds de sessió informativa i de compareixença
354-00041/13, 354-00053/13 i 356-00230/13
Sessió informativa i compareixença
359-00013/12 i 357-00368/12


Excepcionalment, si es dona el cas que s'han d'acumular més de deu punts, abreujarem els números de tramitació en l'enunciat de la manera següent:
Preguntes
312-00321/12 a 312-00354/12, 312-00356/12 a 312-00370/12, 312-00373/12, 312-00376/12 a 312-00379/12 i 312-00384/12

4.3.1.4. Enunciats afegits per incompareixença

En algunes comissions d’estudi o d’investigació, es pot donar el cas que es demani la compareixença de persones que opten per no assistir a la comissió. Atès que, segons el Reglament del Parlament, la Mesa els ha de tornar a convocar al cap de tres dies, en el diari en què es produeixi aquesta primera incompareixença, introduirem un enunciat que digui «Modificació de l’ordre del dia» i que encapçali les explicacions del president/a. Per exemple:


El president

Vinga, són les tres; intentem ser puntuals, si els sembla, perquè la tarda és llarga, tenim molts compareixents...
Modificació de l’ordre del dia
Vinga. En aquest sentit, la primera compareixença prevista per a avui, com saben, eren diferents persones vinculades, doncs, al que era el Govern de l’Estat en el moment en què va passar l’atemptat del 17 d’agost. En aquest cas, es van citar a comparèixer l’exvicepresidenta del Govern, senyora Soraya Sáez de Santamaría; l’exministre de l’Interior, senyor Juan Ignasi Zoido; l’exministre d’Exteriors, senyor Alfonso Dastis; l’exministre d’Exteriors del Govern també, el senyor García-Margallo, i el qui era delegat del Govern a Catalunya, el senyor Josep Enric Millo.

Pel que fa a tots aquests compareixents, tots ens han fet arribar una resposta per escrit, que entregarem, en farem arribar còpia als portaveus de cada grup parlamentari. En aquest cas, totes van adreçades, doncs, al president del Parlament, el senyor Roger Torrent, i totes exposen diferents motius, els quals fan referència a diferents normatives i dictàmens, en els quals al·leguen que els parlaments només poden citar persones vinculades al govern de l’autonomia o vinculades a l’acció parlamentària de la pròpia autonomia, i no a instàncies superiors; en aquest cas, la resposta és similar per tots. Com deia, els hi farem arribar, tant per part de la Soraya Sáez de Santamaría, com del senyor Joan Ignasi Zoido, com del senyor Alfonso Dastis, com del senyor García-Margallo i del senyor Enric Millo, eh?

En resum, ens diuen que «d’acord amb la doctrina del Consell d’Estat, des del seu Dictamen 49997, de 29 de juliol del 86, el control parlamentari de les assemblees legislatives de les comunitats autònomes s’ha de circumscriure a l’actuació dels òrgans i autoritats de la pròpia comunitat autònoma, sense que pugui arribar a òrgans i autoritats aliens al seu àmbit de competència, com són els de l’Administració de l’Estat, de manera que aquests requeriments de compareixença només poden dirigir-se a les autoritats, funcionaris i, en general, agents de l’Administració que depenen del Govern que és objecte del control parlamentari a través de la comissió», eh?, i al·leguen diferents dictàmens posteriors que hi ha hagut amb data de 2016, 2017 i 2019. Com dèiem, els farem arribar còpia d’aquestes respostes.

I, per tant, d’acord també amb el que ja preveu el Reglament del Parlament quan es cita algú a comparèixer i no compareix, doncs, el Reglament del Parlament preveu que se’l citi en segona convocatòria al cap de tres dies hàbils [...]

Si, un cop passat el termini, les persones citades continuen sense comparèixer, en el diari corresponent introduirem l’enunciat «Trasllat a la Mesa del Parlament d’una incompareixença / de diverses incompareixences» perquè encapçali la intervenció del president/a que hi farà referència. Per exemple:


El president

Bé, doncs, molt bon dia.
Trasllat a la Mesa del Parlament de diverses incompareixences
Iniciem i obrim aquesta sessió, que durarà molt poc, eh?, perquè, com ja era d’alguna manera previsible, doncs, els citats a comparèixer per segona vegada no han vingut.

Per tant, hem de donar compte, diguem-ne, d’aquest fet en l’acta d’avui i transmetre aquest acord, com hem fet també altres vegades, a la Mesa del Parlament perquè prengui les mesures oportunes respecte, doncs, a aquesta absència a la citació del que són les seves obligacions, en el tràmit a fiscalia, perquè iniciï el procediment, no? Si teniu alguna cosa a comentar els grups... I, si no, doncs, aixecaríem la sessió.

Moltes gràcies, i bon dia.


4.3.2. Interrupció de l’ordre del dia

El debat d’un punt de l’ordre del dia pot ser interromput per diverses causes: perquè continua a la reunió de l’endemà; perquè el president/a fa alguna manifestació, durant la substanciació del punt, que requereix un enunciat; perquè es decideix ajornar-ne la votació per consensuar una transacció, etcètera. En aquests casos, cal tornar a posar l’enunciat del punt en el moment de la represa i afegir-hi, entre parèntesis, la paraula «continuació». Per exemple:

Sessió 70, tercera i darrera reunió [...]


Sessió 70.3

La sessió, suspesa ahir, es reprèn a les nou del matí i dos minuts. Presideix el president del Parlament, acompanyat de tots els membres de la Mesa, la qual és assistida per l’oficiala major i el lletrat Vicenç Santaló i Burrull.

Al banc del Govern [...]


El president

Es reprèn la sessió.

Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2003 (continuació)
200-00072/06
Té la paraula, en primer lloc, l’il·lustre diputat senyor Ramon Vilalta, del Grup Socialistes - Ciutadans pel Canvi.

La vicepresidenta

[...]

Quedaria aprovada per la unanimitat dels diputats presents.

Proposicions no de llei (continuació)
250-02377/06 i 250-02477/06
Teníem pendents les proposicions no de llei número 2 i la 3, a petició dels grups, per tal de poder arribar a un acord. Si els sembla, donaríem la paraula que encara restava al Grup Parlamentari Socialistes per a posicionar-se... Però ens sembla, doncs, si s’ha arribat a aquest acord, que es pogués llegir la transacció o l’acord, que ho llegiria el Grup Parlamentari Popular, la il·lustre diputada Maria Àngels Esteller.

M. Ángeles Esteller Ruedas

Gràcies, senyora presidenta...

4.3.3. Alteració i modificació

No cal ressenyar mitjançant un enunciat els canvis respecte a l’ordre del dia de la convocatòria, és a dir, ni les alteracions ni les modificacions de l’ordre del dia. Transcriurem només la part del discurs que correspongui allà on es produeixi, sense introduir-hi cap enunciat. Per exemple:

El president
Passaríem ara al bloc d’interpel·lacions... (Carme Figueras i Siñol demana per parlar.) Digui, senyora Figueras...
Carme Figueras i Siñol
Senyor president, si pogués ser, voldríem demanar que la interpel·lació que té el número 6 fos substanciada a última hora del matí.
El president
D’acord. Doncs, procediríem ara a [...]

La retirada o el decaïment d’un punt no es consideren una modificació de l’ordre del dia, sinó un tipus de substanciació, i, per tant, requereixen l'enunciat corresponent. Les posposicions també requereixen l'enunciat [v. 4.3.4 i 4.3.5].


4.3.4. Retirada o posposició

Quan s’anuncia o es demana la retirada o la posposició d’un punt, cal posar la paraula «retirat/ts/da/des» o «posposat/ts/da/des» entre parèntesis i en negreta al costat de l'enunciat.

El president

Passaríem al següent punt del dia, que són les sol·licituds de sessions informatives. No sé si aquí en podríem votar algunes conjuntament o preferiu que siguin una per una.

Lucas Silvano Ferro Solé

Un moment, senyor president. Vull fer només esment de la retirada de dos punts proposats per nosaltres, el que passa és que els estic buscant a l’ordre del dia.

Sol·licitud de sessió informativa amb la consellera d’Empresa i Coneixement sobre l’increment dels expedients de regulació d’ocupació i sobre el tancament de les plantes de l’empresa General Cable de Manlleu (Osona) i de Montcada i Reixac (Vallès Occidental) (posposada)
354-00183/12
El 5.1, que és la sol·licitud de sessió informativa dels expedients de regulació d’ocupació de General Cable a Manlleu i a Montcada. En realitat aquest no el voldria retirar, sinó suspendre d’aquesta sessió, perquè estem debatent al grup que no sabem exactament per què ha acabat en aquesta comissió i no en la de Treball.

La lletrada

S’hauria de posposar, no? (Remor de veus.)

Lucas Silvano Ferro Solé

Posposem el punt.

Sol·licitud de sessió informativa amb la consellera d’Empresa i Coneixement sobre l’accident químic a l’empresa Industrias Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe) (retirada)
354-00237/12
I el segon, que és la sol·licitud de compareixença de la consellera pel cas Iqoxe, que hi ha una comissió específica sobre aquest tema i que, per tant, retirem el punt de l’ordre del dia.

Per a les retirades o posposicions conjuntes de més d’un punt, v. 4.3.1.3.

Excepcionalment, es pot donar el cas que no s’anunciï la retirada o posposició d’un punt perquè o bé ha estat retirat o posposat per escrit o bé de viva veu però sense que en quedi constància oral. En aquests casos, posarem igualment el títol en el lloc on n’hauria correspost la substanciació, amb l’esment «retirat/s/da/des» o «posposat/s/da/des» al costat, entre parèntesis; a sota, el número de tramitació, i després introduirem una acotació al marge, entre parèntesis i en cursiva, que informi sobre la forma en què s’ha fet la retirada o la posposició. Per exemple:

(Aquestes preguntes han estat retirades/posposades per escrit pel diputat/ada interpel·lant.)

4.3.5. Decaïment

Un punt inclòs en l’ordre del dia pot decaure, per exemple, per absència del diputat o diputada proposant o pel fet d’haver estat substanciat per escrit. En aquest cas, com en l’apartat anterior, cal fer constar l’enunciat del punt just abans que se n’hagi anunciat el decaïment i, tot seguit, «decaigut/s/da/des», entre parèntesis i també en negreta.

La vicepresidenta

Moltes gràcies, senyora consellera.

Preguntes (decaigudes)
250-02552/06 i 250-02553/06 
Els he de fer avinent que les preguntes que vénen a continuació decauen, perquè la consellera m’informa que ja les ha respost per escrit.

4.3.6. No transcripció

D’acord amb l’article 108.2 del Reglament, «en el Diari de Sessions del Parlament de Catalunya es reprodueixen fidelment totes les intervencions i tots els acords adoptats en les sessions públiques. Així mateix, hi consten les incidències que hi han esdevingut.» En conseqüència, a partir de la vuitena legislatura transcriurem, corregirem i editarem totes les intervencions que es produeixin tant al Ple com a les comissions, des del moment que se n’inicia la sessió fins que finalitza.

Només en quedaran excloses aquelles sessions que, d’acord amb els articles 51.2 i 81.2, s’acordi que seran secretes. En aquest cas, cal:

a) Afegir a l’ordre del dia, al final de tot l’enunciat del punt, les paraules «No es transcriu», en rodona, entre parèntesis i amb un punt a dins.

b) Posar, després d’un doble espai, una acotació entre parèntesis, en cursiva i al marge, que digui: «Atès que aquesta sessió és secreta, no se’n fa la transcripció.»

c) Introduir, després d’un doble espai, l’acotació horària de la sessió.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

Punt únic: Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat dels diputats (tram. 234-00017/06). Comissió de l’Estatut dels Diputats. Debat i votació del Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Diputats. (No es transcriu.)

(Atès que aquesta sessió és secreta, no se’n fa la transcripció.)

La sessió s’aixeca a un quart d’onze del matí.

D’acord amb l’article 70, les sessions de la Comissió de Matèries Secretes o Reservades sempre seran secretes.

4.3.7. Votacions

Per tal que les votacions quedin ben acotades en el text, seguirem sempre el mateix esquema, que consisteix a posar amb punts i a part totes les fórmules introductòries i el resultat final.

En el Ple, les votacions són electròniques i, per tant, hi trobarem només la fórmula «Comença la votació» i el resultat final. Per exemple:


El president

Moltes gràcies.

Acabat el debat, anem a cridar a votació.

(Pausa llarga.)

Sotmetem a votació la presa en consideració de la Proposició de llei de modificació de la Llei 4/1987, del 24 de març, reguladora de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Comença la votació.

Ha estat aprovada per 65 vots a favor, cap en contra i 62 abstencions.

A les comissions, en canvi, hi haurà normalment les preguntes corresponents a les tres opcions de vot (a favor, en contra i abstenció). Per exemple:

El vicepresident

Passem, doncs, a la votació de la proposició, amb l’esmena incorporada.

En primer lloc, votem el punt 1.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Ha quedat rebutjat per 12 vots a favor, 13 en contra i 2 abstencions.

Ara votem el punt 2, amb l’esmena de Convergència i Unió.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Aquest punt, doncs, ha sigut aprovat.

L’acotació «pausa llarga», la posarem si el president o presidenta avisa els diputats i fa una pausa prolongada perquè tinguin temps d’incorporar-se a la votació, cosa que sol ocórrer en el Ple. En canvi, no posarem cap acotació de «pausa» darrere les petites pauses que es fan després de les preguntes sobre el tipus de vot.

Quan la votació no és electrònica, de vegades el president o presidenta indica als diputats que abaixin el braç o que seguin. En aquest cas, eliminarem de la transcripció aquestes indicacions. Per exemple:

La presidenta

Per tant, sotmetríem a votació la proposició no de llei, amb la transacció a què s’ha arribat.

Els que hi estiguin a favor?

Poden abaixar el braç. / Poden seure.

Els que hi estiguin en contra?

Poden abaixar el braç. / Poden seure.

Abstencions?

Aquesta proposició no de llei ha quedat aprovada per...

Per a les acotacions en les votacions, v. 4.5.5.

4.4. Informació horària

La informació horària, l’escriurem sempre en rodona, al marge i sense parèntesis.


4.4.1. Fórmules d’obertura, represa, suspensió i aixecament

Utilitzarem sempre les mateixes fórmules per a donar la informació horària:

  1. La sessió s’obre a...
  2. La sessió es reprèn a...
  3. La sessió, suspesa ahir / suspesa el dia..., es reprèn a...
  4. La sessió se suspèn a...
  5. La sessió s’aixeca a...
  6. La sessió se suspèn a... i es reprèn a...

Les fórmules horàries (1), (2) i (3), d’obertura i de represa, formen part del text del davantal i, per tant, les posarem tal com s’indica a l’apartat 3.1.3.

Al final d’una reunió, la sessió es pot suspendre o aixecar. Després de la darrera intervenció, per tant, hi posarem, en línia a part, les fórmules horàries (4) o (5) amb l'estil corresponent d'acotació horària.

Quan, durant una reunió, la sessió se suspèn momentàniament, posarem la fórmula horària (6) entre la darrera intervenció i la represa.

La presidenta

Doncs, fem un segon de... Se suspèn, i així podran parlar en veu alta...

Se suspèn la sessió.


La sessió se suspèn a un quart de cinc de la tarda i tretze minuts i es reprèn a dos quarts de cinc.

La presidenta

Es reprèn la sessió.

Posem a votació el text de la proposició en el punt 1...

4.4.2. Fórmules horàries

Les fórmules horàries han de ser completament desglossades i han de portar els minuts després de la part del dia. S’empren les hores en punt o els quarts avançats de l’hora. No s’empra el mig quart ni es fan servir les expressions “falten ... minuts per a ...” o “passen ... minuts de ...”. Per exemple:


La sessió, suspesa el dia 14 d’abril, es reprèn a un quart d’onze del matí i deu minuts.

Si en una mateixa acotació hi entren dues fórmules horàries en què hi ha la mateixa part del dia, no repetirem la part del dia; només la hi posarem el primer cop. Per exemple:


La sessió se suspèn a un quart de tres de la tarda i dos minuts i es reprèn a dos quarts de cinc.

Si en una sessió l'hora de la suspensió coincideix exactament amb la de la represa, farem servir la fórmula «es reprèn tot seguit». Per exemple:


La sessió se suspèn a dos quarts de dotze del migdia i set minuts i es reprèn tot seguit.

Les parts del dia es reparteixen de la manera següent:


matinadamatímigdiatardavesprenit
123456789101112123456789101112


Per tant:

. De les 00.15 a les 04.14 h - matinada
. De les 04.15 a les 11.14 h - matí
. De les 11.15 a les 14.14 h - migdia
. De les 14.15 a les 18.14 h - tarda
. De les 18.15 a les 22.14 h - vespre
. De les 22.15 a les 00.14 h - nit


4.5. Acotacions

Emprem les acotacions per a deixar constància de les incidències no enregistrables de les sessions parlamentàries i fer entenedor el text de la transcripció.

Escrivim les acotacions en cursiva i entre parèntesis (els parèntesis, també en cursiva). En general, comencen amb majúscula i, per tant, inclouen el punt dins el parèntesi. Tanmateix, si cal col·locar-les enmig d’un discurs, les escriurem amb minúscules i sense punt final (tret de la Pausa, que sempre s’escriu amb majúscula inicial, perquè no és indicadora de cap fet simultani al discurs).

potser sí que ens agradaria de fer una trobada de..., les que puguin, una mica de representació de diputades dels grups parlamentaris que vinguessin a Vic (veus de fons), o diputats, és veritat...

Hi ha cap torn en contra? (Pausa.) Doncs, no havent-hi cap grup que sol·liciti fer un torn en contra...

En les acotacions que facin esment dels oradors, utilitzarem els termes “orador” o “oradora” quan l’acotació quedi dins el discurs d’aquest, és a dir, un cop introduïda l’entrada de l’intervinent. Per exemple:

El rector de la Universitat de Barcelona

Bon dia, senyores i senyors diputats. Em complau fer-los avui la presentació de [...]

(L’exposició de l’orador és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals poden ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

Començarem amb la projecció d'una sèrie de documents...

Jaume Camps i Rovira

Senyora presidenta, nosaltres, per anunciar el vot a favor i per dir que nosaltres sempre estarem d’acord que un conseller o una consellera vingui a manifestar el seu programa de govern, el seu programa d’actuació..., i que si haguéssim de fer cas de les bravates del Grup Socialistes... (per raons tècniques, no han quedat enregistrats alguns mots de la intervenció de l’orador) ...ni consellera, perquè no valia la pena pel que quedava de legislatura.

En canvi, quan l’acotació sigui prèvia a la introducció de l’entrada, hi posarem el nom complet o el càrrec de la mateixa manera que els reproduiríem o els reproduïm, si escau, en l’entrada. Per exemple:

El president

Fetes les intervencions dels grups, donaríem per acabada aquesta compareixença... (El rector de la Universitat de Barcelona demana per parlar.) Digui, senyor Tugores...

El rector de la Universitat de Barcelona

Disculpi, senyor president, volia encara afegir...

El president

Gràcies, senyor diputat. Per prendre posició en nom de Convergència i Unió, té la paraula el senyor Fernández Teixidó.

Antoni Fernández i Teixidó

Gràcies... (Remor de veus. Jaume Camps i Rovira intervé sense fer ús del micròfon.)

El president

Senyor Camps, per favor... Té la paraula el senyor Fernández Teixidó.

Els membres del Govern, els membres de les meses del Parlament i els qui les assisteixen són esmentats pel càrrec, tant si l’acotació queda dins com si queda fora del discurs. Per exemple:
(El president de la Generalitat s'absenta del Saló de Sessions.)

(La vicepresidenta primera riu.)

(La lletrada Anna Casas i Gregorio nega amb el dit.)

(La consellera d’Igualtat i Feminismes mostra un full a la cambra.)

(La presidenta retira l’ús del micròfon al conseller d’Interior i aquest continua parlant uns moments.)


Hi ha un seguit d’acotacions que ja tenim tipificades i que, per tant, caldrà que siguin emprades sempre de la mateixa manera, tot i que, en funció de les necessitats, en podem crear de noves.

4.5.1. Intervencions

(Adreçant-se a [nom complet / càrrec].) [Si l’orador o oradora s’adreça particularment a un diputat o diputada o conseller o consellera durant la intervenció.]

([Nom complet / càrrec] demana per parlar.) [Si algú fa senyal de voler parlar i el president o presidenta s’hi adreça per demanar-li què vol dir o per donar-li la paraula. En canvi, si el mateix president o presidenta ja esmenta la petició de paraula, l’acotació és innecessària.]

El vicepresident primer

Per què demana la paraula, senyor Vendrell?

Xavier Vendrell i Segura

Sí, senyor president, per claríssimes al·lusions de la diputada del Grup de Convergència...

La presidenta

Passem, doncs... (Àngels Esteller Ruedas demana per parlar.) Digui, senyora Esteller...

Àngels Esteller Ruedas

Senyora presidenta, voldríem demanar votació separada dels punts...

(Antoni Fernández Teixidó demana per parlar.)

El president

Senyor diputat.

Antoni Fernández Teixidó

Dos temes, senyor conseller, i enllestim: successions i donacions, i finançament.

En les comissions, de vegades, el president és alhora l'únic representant del seu grup parlamentari i, enlloc de delegar les funcions de president en el vicepresident, alterna la moderació del debat que fa com a president amb les intervencions que fa com a diputat, sense que ningú altre intervingui. En aquests casos hem de fer servir una acotació quan deixa de fer de president per a intervenir com a diputat i una altra quan acaba la intervenció i torna a fer de president. Per exemple:El president

Gràcies, diputada.

(El president deixa d’exercir les seves funcions per a intervenir com a diputat.)

Vidal Aragonés Chicharro

Des de la CUP - Crida Constituent volem fer diferents consideracions sobre la qüestió. Una primera, situar què és el que estem demanant i a qui havíem requerit la seva compareixença, que és al senyor Illa, al senyor Sánchez i al senyor Iglesias, i el perquè.

Primer de tot [...]

I és per això que també pensem que es pot fer trasllat a la Mesa del Parlament, però amb una reflexió afegida. Des de la CUP - Crida Constituent ja sabem que no servirà absolutament per a res la comunicació, perquè, evidentment, ja va expressar el senyor Pedro Sánchez qui col·locava a la fiscalia i de qui depenia la fiscalia. Ell ja ho va expressar, i, per tant, ja sabem que no servirà per a res. Però encara que no serveixi per a res, pensem que a la presidència d’aquesta comissió li correspon fer exercici d’aquest article del Reglament del Parlament de Catalunya.

Gràcies.

(Vidal Aragonés i Chicharro reprèn l’exercici de les funcions de president.)

El president

No tenim a sala el portaveu del Subgrup del Partit Popular, i, per tant, donaríem la paraula, per a la seva intervenció, al portaveu del Grup Republicà, senyor Albert. Il·lustre diputat, endavant.

([Nom complet / càrrec] s’aixeca per parlar.) [Només en les sessions plenàries.]

(L’orador/a abaixa el to de veu.) [Expressament com a recurs per a cridar l’atenció de la cambra.]

(L’orador/a en remarca la pronúncia amb [essa sorda / e oberta / vocal neutra.])

(L’orador/a assenyala [nom complet / càrrec].)

(L’orador/a n’assenyala l’escó.)
[Si l’orador o oradora es refereix a algú que és absent tot assenyalant l’escó que té assignat.]

([De l’escó estant,] [nom complet / càrrec] adreça uns mots a [nom complet / càrrec].)

(En el sector del públic [dues/unes quantes...] persones despleguen una pancarta.)

(L’exposició de l’orador/a és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals poden ésser consultats a l’expedient de la comissió.)


(L’orador/a s’aixeca per mostrar / mostra uns gràfics / mapes [sobre...].) [En una sessió de comissió.]

(L’orador/a mostra a la cambra un full en què es reprodueixen [diversos pictogrames...].) [En una sessió de Ple.]

(L’orador/a mostra el full a [nom complet / càrrec].) [Després d’haver-lo mostrat a la cambra en general, i a indicació del president o presidenta, per exemple.]

(Es projecta un vídeo. Pausa.) [En una sessió de comissió, com a suport documental de qui compareix.]

(Es reprodueix l’espot: «–Parla sense vergonya, parla amb llibertat, i per començar parla en català. Parlo sense vergonya, parlo amb llibertat, i si m’equivoco torno a començar. Parlo sense vergonya i parlo amb llibertat, i si m’equivoco torno..., torno..., torno a començar. –Dóna corda al català.») [En una sessió de comissió, com a suport documental de qui compareix.]

(Es reprodueix un enregistrament sonor. Pausa.)

(El compareixent intervé mitjançant videoconferència.)
[Si no se'n fa menció expressa.] [Ho introduirem just abans de la intervenció de l'orador.]

(L'exposició de l'orador, mitjançant videoconferència, és acompanyada d'una projecció de xarts, els quals poden ésser consultats a l'expedient de la comissió.)

(Les intervencions corresponents al punt [ordinal] de l’ordre del dia són reproduïdes i transcrites en una pantalla.)
[Per a facilitar el seguiment de la sessió a persones sordes.]

(Les intervencions dels oradors són traduïdes per diversos intèrprets a la llengua de signes.) [Per a facilitar el seguiment de la sessió a persones sordes.]

(Les intervencions dels oradors són reproduïdes i transcrites en una pantalla, i traduïdes per diversos intèrprets a la llengua de signes.) [Per a facilitar el seguiment de la sessió a persones sordes.]

(La intervenció de l'orador/a, en llengua de signes, és reproduïda oralment per un/una intèrpret.) [Quan l'orador o oradora s'expressa en la llengua de signes.]

(L'oradora fa la intervenció simultàniament en llengua de signes.) [Quan l'orador o oradora, a més d'expressar-se oralment, ho fa també en la llengua de signes.]

(La cambra, dempeus, canta Els segadors.) [Per exemple, en una sessió constitutiva.]

(La sala serva un minut de silenci. Tot seguit, els alumnes de l’Escola Superior de Música de Catalunya interpreten El cant dels ocells.)